Конкурс за финансиране на малки проекти

 •  април 20, 2005

Основни цели на Програма – 2005:

1. Чрез информационни, медийни и/или обучителни кампании в страната да се повиши информираността на обществото за процесите, които текат на международно ниво по проблемите на равнопоставеността на двата пола; за ангажиментите, които са поети в тази връзка от българското правителство и за степента на тяхното изпълнение;

2. Да се предизвикат дискусии или да се предприемат конкретни действия на местно и/или национално ниво по проблемите на жените, които се поставят в двата документа в т.ч. в 12-те области на загриженост, заложени в Пекинската Платформа за действие: бедност, образование, здраве, насилие, жените в икономиката, жените във властта и вземането на решения, държавни механизми за насърчаване на равните възможности, човешки права, медии, околна среда, момичетата, въоръжени конфликти;

3. Разпространяване на информация за работата на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ /БФЖ/ – мисия, цели на фонда, стратегии за постигане на целите, принципи на работа

Кой може да кандидатства ?
 • С проекти в конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/
 • Една организация или неин клон може да кандидатства само с един проект.

Поощрява се партньорството с национални и местни медии, с профсъюзите и местната власт.

Финансиране и продължителност на проекта:
 • Общата сума за разпределение в този кръг възлиза на 22 500 лева
 • Максималният размер на финансиране от БФЖ се определя на 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева. Очаква се по-голяма част от постъпилите проекти да търсят финансиране в рамките между 2500 и 3 700 лева.
 • Изискване за привличане на допълнителни ресурси: минимум 20 % от стойността на търсеното финансиране /няма ограничение дали те ще са материални, човешки или финансови, ако бъдат реалистично оценени/.
 • Преводът на сумата се извършва на два транша: 90% при подписване на договора за финансиране с БФЖ и 10 % след одобрение на отчета по проекта – разказвателен и финансов
 • Програмата е национална и ще търси географско разнообразие
 • Изпълнението на проектите следва да се планира за периода: 15 май – 15 октомври 2005 година
Какъв вид дейности могат да бъдат финансирани?
 • Изследвания, показващи какво беше и не беше постигнато от държавата и неправителствените организации в България за този период, в изпълнение на ратифицираните от българското правителство документи. Същите да бъдат един от компонентите на предвидените в проекта дейности
 • Практически инициативи, основаващи се на добра координация и сътрудничество между всички заинтересовани страни /НПО, бизнес, интелектуалци, обществени и държавни институции, медии/, с цел подобряване положението на жените и младите момичета
 • Конкретните дейности могат да включват /изреждането е само примерно, без да е задължително/: информационни и/или медийни кампании, дискусии, кръгли маси, радиопредавания, рубрики в печатни и електронни медии, изкуство / напр. театрални постановки/, издаване на информационни материали, произвеждане на видеоматериали, програми в училище и др.
 • Изисква се всички мероприятия да популяризират дейността на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

Какво насърчаваме?

 • Дейности, които включват възможно най-голям кръг от хора и постигат максимална публичност и разпространение на информацията
 • Привличане на допълнителен принос от местната общност, местните институции, бизнеса, с цел възпитание на обществото в социална отговорност.
 • Нови подходи за привличане вниманието на обществото върху проблемите на жените
 • Участието на мъже и момчета в дейностите
Какъв вид дейности не могат да бъдат финансирани?
 • Индивидуални помощи, стипендии, пътни разходи в чужбина
 • Инициативи с политически, религиозен или синдикален характер, както и такива, които могат да бъдат в услуга на криминална или терористична дейност
Критерии за оценка:
 • Задълбочено познаване на Пекинската Платформа за действие и Целите на хилядолетието за развитие
 • Яснота и взаимовръзка между проектните цели, дейности и очаквани резултати и съответствие с целите на ПрограматаРеалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията – изпълнител и партньори
 • Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит
 • Стратегически партньорства
 • Приложен иновационен подход
Срокове и документи за кандидатстване:
 • попълнен фиш на проекта /само 1 страница/ (Изтегли MSWord формат) (21kB) Документите се отварят с Microsoft Word (Изтегли pdf формат) (63kB) Документите се виждат с Acrobat Reader
 • попълнен формуляр за кандидатстване (Изтегли в MSWord формат) (41kB) Документите се отварят с Microsoft Word (Изтегли в pdf формат) (200kB) Документите се виждат с Acrobat Reader
 • обосновка на бюджета на проекта /в свободен текст/ до 2 страници
 • подкрепящи писма от партньори с конкретни ангажименти по изпълнението на проекта
 • автобиография на основни участници в екипа за изпълнение на проекта
 • копие от последната съдебна регистрация на организацията

Пълният пакет документи в 3 /три/ екземпляра на хартиен носител следва да бъде получен в офиса на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ най-късно до 17.00 часа на 22 април 2005 година

Валиден е часът и датата на получаване на проекта, а не пощенското клеймо!

Не се приемат документи по факс или електронна поща!

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 5 май 2005 година.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

СОФИЯ 1000
Ул. Парчевич 37 Б , ет.2, ап.4
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

За контакти:
Тел. 981 56 04 ; 986 47 10
E-mail: gender@fastbg.net
Калинка Сливкова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.