Програма „ТЯ“

 •  септември 3, 2005
„Тя може да приеме предизвикателствата!“

На 01 септември 2005 г. Българският фонд за жените /БФЖ/ стартира едногодишна пилотна програма „ТЯ“ в партньорство с Фондация „Habitat for Humanity“ – София.
Програмата предвижда с финансовата подкрепа на БФЖ, Фондацията да извърши ремонт на жилища на 10 жени, поели издръжката на семействата си. Реализацията на тази програма ще се осъществи по световно утвърдената от „Habitat for Humanity“ схема на кредитиране, при водеща роля на принципа на взаимопомощ и доброволен труд. Стойността на всеки ремонт не може да надвишава 3000 лева. Предвижда се средствата да се разходват за закупуване на материали и заплащане на специализиран труд, за който няма доброволци с необходимата квалификация.
В програмата на конкурсен принцип ще бъдат включени жени, които имат волята и възможността да си помогнат сами и да помогнат с доброволен труд на другите участници.

Условията за попадане на дадена жена в списъка на кандидатите са:

 1. Кандидатката да е глава на семейството – да има по-висок месечен доход от всички останали членове на семейството и да поема основната част от текущата му издръжка.
 2. Ремонтът да е крайно необходим за подобряване и нормализиране на условията на живот и занижаване на бъдещите разходи по подръжка и отопление на жилището. Необходимостта се установява от екип независими експерти, формиран от Фондацията. Целта е максимална обективност при изготвяне на списъка с кандидатите.
 3. Жената, която кандидатства да има редовни месечни и достатъчни за издръжката на семейството си доходи, но заплащане наведнъж на стойността на необходимия ремонт да е финансово непосилно за нея. Това условие се налага от факта, че финансирането на ремонта не е безвъзмездно. То се отпуска под формата на дългосрочен безлихвен и без ипотека и поръчители, кредит.
 4. Кандидатката да има правото на собственост върху жилището или учредено по нотариален ред пожизнено право на ползване.
 5. Кандидатката и членовете на нейното семейство да не притежават други активи – жилище, земя, автомобил, спестявания и т.п.
 6. Жената, която кандидатства или член на семейството да има възможност и декларирано желание да положи доброволен труд, както при ремонта на своето жилище, така и на друг обект. Това условие е наложено от необходимостта да се постигне максимален резултат при наличието на относително ограничен финансов ресурс.

От всички отговарящи на горните предварителни условия, комисия от независими външни експерти ще подбере 10 жилища, на които да бъде извършен ремонт на стойност до 3000 лева. В комисията освен външните експерти участват и представители на БФЖ и Фондацията.
По силата на споразумението за сътрудничество, БФЖ е оторизиран с иключителното право да провежда фондонабиращите кампании за финансиране на тази пилотна програма. Фондът изготвя промоционалните материали и прави разгласа за целите на набирането на средства. Набраните суми се предоставят на Фондацията периодично – на траншове, в зависимост от размера на формирания фонд и нуждите към дадения момент. Фондът участва и при подбора на кандидатите чрез свой представител в комисията за определяне на жилищата чиито ремонт ще финансира.

На база на натрупния опит в организацията на строително-ремонтни дейности по схемата на „Habitat for Humanity“, Фондацията се ангажира в реализацията на проекта:

 1. Определя критериите за избор на бенефициенти, като ги съгласува с Фонда.
 2. Разгласява стартирането на пилотната програма и изготвя списъка на кандидатките, отговарящи на условията за участие в нея.
 3. Сформира комисия от експерти и организира оглед на жилищата, преценка на необходимостта и остойностяването на съответните ремонти.
 4. Сформира, комисия от независими външни експерти за подбор на 10те жилища за ремонт.
 5. Подготвя и подписва договорите с бенефициентите.
 6. Изготвя график на ремонтите и траншовете, като предоставя тази информация на Фонда. Запознава всеки от бенефициентите с графика за ремонтите.
 7. Организира извършването на ремонтите. Набавя необходимите материали, осигурява необходимите квалифицирани работници и доброволци.

Вноските за изплащане на кредитите постъпват по сметката на Фондация „Habitat for Humanity“ – София. Акумулираните суми формират фонд за финансиране на следващи подобни програми. За гарантиране пълното възпроизвеждане на разходвания за ремонтите фонд върху сумите се начислява коефициента на инфлация на БНБ за съответния период.

Следвайки един от основните си принципи за работа – прозрачност и строга отчетност в сайта ни ще бъдат публикувани имената на жените, избрани от комисията да бъдат подпомогнати, размера на набраната сума и подробен финансов отчет за нейното разходване. Ще бъдат публикувани и имената на дарителите, ако няма изрично тяхно желание да бъдат анонимни.

Още информация за пилотна програма „ТЯ“ може да получите на сайта на „Habitat for Humanity“:https://www.habitat-sofia.org

Във връзка с горното бихме се радвали, ако бъдете съпричастни към проблемите на жените в България и дарите за тяхното подпомагане сума, съответстваща на Вашите възможности.

Средствата се набират по сметка:

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

БУЛБАНК АД

Пл. Света Неделя 7,

София 1000

USD IBAN: BG78 BFTB 7630 1175 6331 63

EUR IBAN: BG02 BFTB 7630 1475 7340 04

BGN IBAN: BG51 BFTB 7630 1076 5708 47

Можете да направите Вашето дарение и по електронен път, чрез националния дарителски сайт „ЗАЕДНО“ www.zaedno.bg

Дори малките суми са от значение за по-нататъшното съществуване и действие на програма „ТЯ“.

Дейности по програма „ТЯ“

При необходимост от допълнителна информация и разяснения ползвайте:

e-mail: gender@fastbg.net или

тел./факс: +359 2 986 4710 и +359 2 981 5604.

Адресът ни е: Български фонд за жените, ул. П.Парчевич 37Б, София 1000

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.