Програма „Предизвикателство“

 •  март 30, 2006
Основната цел на Програмата е постигане на устойчивост на неправителствените организации /НПО/ работещи по проблемите на равнопоставеността на половете чрез насърчаване на усилията им за набиране на ресурси на местно ниво.

Тази цел от една страна е дефинирана от многообразието на конкретни условия и нужди в различните региони и етнически и социално-икономически групи в България по отношение равнопоставеността на жените. Проучването, което Фондът проведе сред 22 НПО – членове на Националната мрежа за равнопоставеност на половете потвърди хипотезата, че те са тези, които могат да дефинират проблемите най-точно и могат да разработят оптималните програми за разрешаването им.
От друга страна тази цел на фонда се определя от необходимостта НПО сами да осигурят част от средствата, необходими за решаването на всеки конкретен проблем, като привлекат за осъществяване на дадената програма потенциални донори – държавни, общински или частни.
Програмата се реализира, като се набират проекти на НПО за разрешаване на различни проблеми. На всеки 3 месеца се взема решение за финансиране на тези от тях, които покриват критериите на Фонда и Програмата. Основният критерий е проектът реално да съответства на целта на фонда – постигане на равнопоставеност на половете, като броят на финансираните проекти ще зависи от обема на набраните до момента средства.
Български фонд за жените финансира по-голямата част от съответните проекти – в съотношение 3:1 към осигурените от кандидатствуващите НПО средства.
Не се финансират проекти:

  • ако 1/4 от средствата – собствен принос, не са с доказан произход от местната общност;
  • ако се отнасят до организиране на научни изследвания, научни конференции, научни публикации;
  • ако финансират индивидуални стипендии и такси за правоучастие;
  • ако ако финансират стопанска дейност;
  • проекти с характер на хуманитарна помощ;
  • проекти с еднократен ефект;
  • проекти, преследващи пряко комерсиални, идеологически, политически, етнически или религиозни цели.

Програмата предвижда до едногодишен цикъл за изпълнение на проектите.
Фондът разглежда само по един проект на НПО през тримесечния период на оценка и вземане на решение за финансиране. Не се разглеждат и оценяват проекти на НПО, които вече са финансирани по друг проект и той е още в процес на изпълнение.
Проекти, които отговарят на критериите за финансиране, но такова не е предоставено поради липса на средства, кандидатстват в следващия тримесечен период за финансиране след потвърждение за актуалност от съответната НПО. Проектите се финансират на два транша – 80% при стартиране на Проекта и 20% след приключването му и приемане от Фонда на разказвателния и финансовия отчет. Последният касае 100% от стойността на проекта, а не само предоставените от Фонда средства.
Проектите се разглеждат и оценяват от независими експерти, наети от Фонда, които изготвят списък на номинирани НПО. Ако набраните до момента средства са недостатъчни за финансиране на всички номинирани проекти, окончателното решение за финансиране се взема от Настоятелството на Фонда.
Всички подкрепени НПО потвърждават приемането на финансиране от Фонда като преведат стойността на собствения принос в размер на 1/4 от стойността на проекта по сметка на Фонда, след което се подписва договор за изпълнение на дейностите по съответните проекти.
Подробна информация за набраните средства, одобрени проекти и финансови отчети ще се предоставя на Годишната среща между донорите на Българския фонд за жените, финансираните през годината НПО и Фонда – през втората половина на м. ноември.
При поискване Фондът предоставя на донорите си и текуща информация за одобрените кандидати през съответната сесия, както и копия от финансовите отчети на НПО по изпълнение на даден проект.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.