Конкурс за финансиране по програма „Предизвикателство“

 •  април 3, 2006

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ НА
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

І.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
 1. За да бъде допуснат до конкурс и финансиран даден проект, съответната НПО трябва да е осигурила от собствени източници 25% от средствата необходими за реализирането му.
 2. При изготвянето на Бюджета на проекта, сумата осигурена по т.1 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е посочена в съответната клетка на бюджетната таблица. Ако източниците на собствени средства са два или повече, те се нанасят в отделни клетки, като срещу всяка сума е посочен съответния източник.
 3. След провеждане на конкурса и определяне на проектите за финансиране, съответните НПО се известяват, че техни проекти ще бъдат финансирани. В едноседмичен срок те са длъжни да преведат по сметката на БФЖ сумата отговаряща на 25% от стойността на проектите им.
 4. НПО, които не изпълнят изискването на т.3 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ отпадат от конкурса. Освободената сума се предоставя частично или изцяло за финансиране на проекти, класирани като резерви, а ако такива няма се запазва за финансиране на проекти класирани при следващ конкурс.
 5. Финансирането се извършва на минимум два транша, като последния в размер на 20% от стойността на проекта се превежда след приключването му и получаването на отчета на съответната НПО от БФЖ. Ако НПО предпочита траншовете да са повече от два, техният брой се показва заедно със съответните срокове за превод, в обосновката на Бюджета.
 6. През 2006г БФЖ ще финансира отделните проекти със суми до 4 000 /четири хиляди / лева. Това ограничение е временно и е въведено поради скорошното стартиране на програмата и ограничените средства набрани по нея.
ІІ.НПО И ПРОЕКТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС
  1. С проекти в конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
  2. Една организация или неин клон може да кандидатства само с един проект
  3. Поощрява се партньорството с национални и местни медии, с профсъюзите и местната власт.
  4. До конкурс се допускат проектите, отговарящи на целите и мисията на Български Фонд за жените. По тази програма БФЖ не определя предварително тематиката на проектите. НПО са тези, които познават най-добре локалните проблеми на жените от различните възрастови, социални, образователни и етнически групи. Те познават най-добре местните условия и съответно начините за оптимално решаване на съответния проблем. По тези причини НПО са свободни сами да определят темата и дейностите по своите проекти.
  5. Всички предвидени в даден проект мероприятия задължително трябва да популяризират дейността на БФЖ.
   • ако 25% от средствата – собствен принос, не са с доказан произход от местната общност;
   • ако се отнасят до организиране на научни изследвания, научни конференции, научни публикации;
   • ако финансират индивидуални стипендии и такси за правоучастие;
   • ако финансират стопанска дейност;
   • проекти с характер на хуманитарна помощ;
   • проекти с еднократен ефект;
   • проекти, преследващи пряко комерсиални, идеологически, политически, синдикален, етнически или религиозни цели, както и такива, които могат да бъдат в услуга на криминална или терористична дейност.
1.Не се финансират проекти на НПО предвиждащи :
III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
  1. Яснота и взаимовръзка между проектните цели, дейности и очаквани резултати и съответствие с целите на Програмата,
  2. Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията – изпълнител и партньори,
  3. Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит,
  4. Стратегически партньорства,
  5. Приложен иновационен подход,
  6. Устойчивост на проекта след приключване на финансирането му.
   • дейности в съответствие с изискванията на Пекинската Платформа за действие и ЦЕЛ 3 на хилядолетието за развитие-активно включване на жените и девойките в процесите на развитието и овластяването им,
   • дейности, водещи до социална промяна,
   • дейности, които включват възможно най-голям кръг от хора и постигат максимална публичност и разпространение на информацията,
   • привличане на допълнителен принос от местната общност, местните институции, бизнеса, с цел възпитание на обществото в социална отговорност,
   • нови подходи за привличане вниманието на обществото върху проблемите на жените,
   • участието на мъже и момчета в дейностите.
Какво насърчаваме?
IV.ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Пълният пакет на проектопредложението (на хартиен носител в 3 екземпляра) трябва да съдържа:

 1. попълнен фиш на проекта /1 страница/ – (Изтегли) Документът се отваря с MS Word(21kB)
 2. попълнен формуляр за кандидатстване(Изтегли) Документът се отваря с MS Word (66kB)
 3. обосновка на бюджета на проекта /в свободен текст/ до 2 страници,
 4. копие от документа /документите/ показващи източниците на собствените средства на НПО по съответния проект (удостоверение за дарение, дарителско писмо, извлечение от банковата сметка на НПО и т.н.).
 5. подкрепящи писма от партньори с конкретни ангажименти по изпълнението на проекта,
 6. автобиография на основни участници в екипа за изпълнение на проекта,
 7. копие от последната съдебна регистрация на организацията и от Удостоверение за актуално състояние издадено в последните 6 месеца.
Комисията по оценка на проектите заседава два пъти в годината.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

СОФИЯ 1000

ул.Парчевич 37 Б , ет.2, ап.4

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

За контакти:

Тел. 981 56 04 ; 986 47 10

E-mail: gender@fastbg.net

Калинка Сливкова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.