Младежка програма 2007

  •  февруари 3, 2007
Проблемът

Към момента в България липсва единна държавна политика, която да има за цел стимулиране на младите жени и девойки да участват активно в процесите на вземане на решение. Липсата на такава политика е продиктувана от факта, че жените рядко осъзнават реалните си проблеми и не могат да дефинират ясно дискриминацията, на която са подложени. Това неосъзнаване на дискриминацията по пол, на която са жертви се дължи на недоброто познаване на основните човешки права и поради недостатъчното ангажиране в процесите на вземане на решения, които засягат тяхната лична и професионална реализация

В България все още има сфери, в които жените са по-скоро подтискани, отколкото насърчавани да развият потенциала си, като например политика и бизнес. В тези сфери управленските позиции се заемат от мъже, а жените са допускани единствено до онези нива в йерархичната структура, които изискват осъществяване на изпълнителски функции.

Нашата цел

Една от основните цели на програма „България – това съм и аз” е да се развият лидерските качества на млади жени и девойки, да се развие техния потенциал и в последствие те да участват активно в менторски програми и да подпомагат развитието на други момичета и девойки. По този начин, се повлиява директно върху негативните обшествени нагласи спрямо жените, преодолява се стереотипното мислене и младите жени и девойки са по-мотивирани за издигане на обществено-политическата роля на жената.

Как я постигаме

С реализирането на програмата „ България – това съм и аз”, Български фонд за жените цели да се преодолеят обществените нагласи и стереотипи, които поставят младите жени и девойки в завизима и уязвима позиция, да промени нагласите на самите млади жени и девойки и да ги стимулира да участват активно в процесите на взимане на решения, да се преборят с подтисническите практики и да заемат лидерски позиции в обществения живот.

Към кого е насочена програмата?

Млади жени на възраст 16 – 35 години, като според специфичността на нуждите и опита вътрешно може да се раздели на две подгрупи: 16 – 25 и 26 -35 години.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.