Мониторинг по изпълнение на финансираните проекти по темата: „2007 Европейска година на равните възможности“

 •  юни 21, 2007

На 20 юни 2007 г. бе направен регулярен мониторинг от Радостина Якимова по програма „България – това съм и аз“, на изпълнението на проект „Жените по-силни – по воля и стремеж“, който бе съчетан с провеждането на дискусия на тема „Трафик и превенция на трафика на жени“. Дискусията бе разделена на две части – в първата част се представи филмът „Открадната светлина“, а във втората част Кристиян Русев – адвокат по семейно право и преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, представи законовите разпоредби, недостатъци, успехите на западноевропейските страни в борбата с трафика и основните методи за превенция на трафик.

При провеждане на мониторинга се установиха следните позитиви:

 1. Има тенденция за инвестиране в човешки ресурс и повишаване на капацитета на членовете на МУП, но най-вече на членовете на управителния съвет.
 2. За председател на МУП на последните проведени избори е избрано момиче.
 3. Представителите на местната власт помагат при реализирането на дейностите на Младежки ученически парламент, като предоставят материали, филма “Открадната светлина” и са помогнали при оформянето на проекта.
 4. Организацията има реална преценка за ефективността на изпълнение и реализиране на проекта, като отчитат за основен фактор, намалил ефекта от проекта, отказът на училищните ръководства да оказват съдействие и подкрепа и изразиха желание в бъдеще да работят по-активно с тях.
 5. Членовете на Младежки ученически парламент ясно осъзнават нуждите и проблемите на младите хора в града и са амбицирани да работят за подобряване политиката за млади хора на местно ниво.
 6. Общината е увеличила бюджета, който предоставя за младежки дейности – от 2 500 лева за 2006г. на 10 000 лева за 2007г.
 7. Организацията, съвместно с община Велико Търново реализира традиционни инициативи – стрийтпарад, турнир по женски футбол и кампания за набиране на средства за деца от ДОВДЛРГ.
 8. За лектор бе привлечен преподавател във ВТУ, който споделя идеите на МУП, работи активно с тях и е предпоставка за развитие на бъдещо сътрудничество не само с отделни преподаватели, а и с университета като цяло.
 9. Изключително голямо съдействие на МУП се оказва от служителя в Младежки Информационно Консултантски Център, създаден по линия на ДАМС. Подкрепата, която им е оказвана е не само материално-техническа помощ, но и на ниво идейни проекти и програми. Помощ получават и от директора на Младежки дом, който е добронамерен и позитивно настроен към дейностите на младежите.

При провеждане на мониторинга се установиха следните недостатъци:

 1. Проектът се реализира не от Младежки общински съвет, а от Градски ученически парламент, който е неформална група и не е официално регистриран. Практика е във Велико Търново, да се използва регистрираната по идея на Общината неправителствена организация и от нейно име, различни неформални групи да кандидатстват за финансиране. По този начин неформалните групи натрупват опит и постигат успехи, които обаче не се отчитат като техни, а на Младежки общински съвет.
 2. Младежки ученически парламент не разполага със собствен счетоводител, като със счетоводител не разполага и Младежки общински съвет. Финансовите документи, които се използват за отчетност по различните проекти се издават на името на Младежки общински съвет, използват се за отчитане пред донорите, но не се води отчетност от страна на Младежки общински съвет, което прави Младежки общински съвет организация с неизрядни финансови документи и при осъществяване на финансова проверка, ще бъдат установени нередности, които най-вероятно ще повлияят негативно на авторитета на регистрираната НПО.
 3. Младежки ученически парламент работи основно само със своята членска маса и е необходимо да се работи по-активно за популяризиране на дейностите сред обществеността.
 4. На дискусията не присъстваха представители на медиите, а координаторът на проекта сподели, че като цяло не работят особено добре с местните медии и че те не проявяват интерес към дейностите, реализирани от тях.
 5. Бизнесът не е склонен да подпомага и да оказва финансова подкрепа за дейностите на Младежки ученически парламент и за младежките дейности във Велико Търново като цяло.
 6. Организацията не реализира конкретни дейности за привличане на целевата група, но всеки желаещ и споделящ идеите и може да стане член, което не е най-добрия вариант, тъй като членството в дадена организация предполага едно по-дългосрочно обвързване с дейностите и проектите и, отколкото участието в една кампания и младите хора са по-склонни да не участват, отколкото да членуват.
 7. Една голяма част от участниците в дискусията, които са и членове на Младежки ученически парламент не бяха чували за Български фонд за жените, което означава, че екипът по проекта или не е популяризирал достатъчно БФЖ или споменаването на финансиращата организация по време на срещи, обучения и дискусии не е ефективен метод за популяризиране сред младите хора.

Основен извод:

Младежки ученически парламент разполага с човешки ресурс /доброволци и експерти/ за успешната реализация на проекта. Необходимо им е да преминат поредица от обучения за развитие на конкретни умения / работа в екип, лидерство, ефективна комуникация/, но най-вече развитие на умения за планиране и управление на инициатива.


Дейности по програма „2007 Европейска година на равните възможности“:

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.