Младежка програма 2009

  •  януари 9, 2009

Основната цел на БФЖ е да превърне девойките в лидери, да изгради у тях лидерски и организационни умения, да повиши самоувереността им и възможностите им за развитие.

І. Стратегическа цел на Младежка програма 2009-2013:

БФЖ ще инвестира приоритетно в развитието на Младежката програма, чрез която младите жени и момичета ще получат знания и умения, които ще им дадат самочувствие и увереност в себе си и ще подпомогнат изграждането им като личности. Те ще осъзнаят колко ценно е да имаш равни възможности за развитие и успех в живота и всичко това ще ги окуражи да се включват активно в обществените процеси и развитието на страната.

ІІ. Цел на Младежка програма 2009г:

Изграждане на организационна структура за успешното изпълнение на Програмата – 2009 година 1.1. Да се идентифицират 10 партньорски НПО от страната, които да станат ядро на бъдещите младежки клубове по равнопоставеността /МКР/ 1.2. Да се изгради капацитетът на 10-те НПО за работа с доброволци; за планиране, управление и реализиране на кампании. Да се обучат екипите им по концепцията „равнопоставеност на половете“, да се идентифицират местните проблеми в този аспект и да се изведат решенията за преодоляването им 1.3. Да се реализират 20 местни кампании за повишаване чувствителността на младите хора по джендър проблемите и да се формират основите на 10 неформални младежки клуба

ІІІ. Етапи на програмата:

1. Подбор на 15 организации по документи
Период: 15 януари – 28 февруари 2009г.

2. Посещение на 15-те организации и селектиране на 10, които да бъдат подпомагани.
Период: 1 – 31 март 2009г.

3.Методическа подкрепа – провеждане на обучения на мениджърите на организациите и доброволците.
Период: 20 – 26 април 2009г.

4.Планиране на местни кампании
Период: 1 – 30 май 2009г.

5.Реализиране на 10 местни кампании
Период: 1 юни – 30 септември 2009г.

6.Провеждане на второ обучение на мениджърите и доброволците и планиране на дейностите през 2010г.
Период: 1 октомври – 30 октомври 2009г.

7.Анализ, изготвяне на книга с добрите практики, планиране на дейности за 2010г., стратиране на фондонабирателни дейности.
Период: Ноември – декември 2009г.

ІV. Изисквания към кандидатстващите организации

В „Младежка програма 2009“, могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, работещи в обществена полза, като приоритетно ще се разглеждат документите на организации, които имат опит в работата с млади хора.

Допуснати ще бъдат само тези организации, които са попълнили надлежно формулярът за кандидатстване по „Младежка програма 2009“

Като приложени документи, кандидатите трябва да представят:
1. Копие от съдебна регистрация.
2. Списък на членския състав
Предложенията за проекти трябва да бъдат представени, като се използва Формуляр за кандидатстване , който може да изтеглите от тук:

Списък на организациите, кандидатствали за участие в „Mладежка програма 2009“ по ред на получаване може да изтеглите от тук (96kB) Документът се отваря с Acrobat Reader

Формуляр за кандидатстване /формат MS word/ може даизтеглите от тук (112kB) Документът се отваря с MS Word

Основно изискване на БФЖ към одобрените организации ще бъде: лидери на екипите и на клубовете да са момичета.

Краен срок за подаване на формулярите за кандидатстване:20 февруари 2009г.

Договорите с одобрените НПО се сключват на 15.10.2008г., когато и ще се проведе еднодневно обучение за интегриране на инструмент за социална оценка.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ:

СОФИЯ 1000
ул.Парчевич 37 Б , ет.2, ап.4
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

За контакти:
Тел. 981 56 04 ; 986 47 10
E-mail: gender@fastbg.net
Лице за контакти: Радостина Якимова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.