Програма „Живот без насилие“

  •  октомври 2, 2009
Проблемът:

Насилието срещу жени е проява на исторически наложилите се неравнопоставени отношения на власт и контрол между мъжете и жените, които са довели до дискриминация на жените от страна на мъжете. Насилието е сред най – силно изразените прояви на джендър стереотипите и в същото време представлява оръжието, чрез което да се поддържат отредените роли на мъжете и жените в обществото. Насилието срещу жените пречи на реализацията на техните човешки права, представлява една от основните причини за влошаване на тяхното здраве и има висока обществена цена – загуба на работна сила и на човешки потенциал, но също така и разходи за социални услуги, услуги за рехабилитация, разходи за правоохранителната дейност, за съдебната система и др.

Нашата цел:

Чрез работата на партньорска мрежата от НПО в страната, да осигурим на жените и девойките, включително на тези с различен етнически произход, с увреждания и с различна сексуална ориентация, живот без насилие; в безопасна среда, където насилието е отречено от обществото, медиите, институциите. Да спомогнем за създаването на услуги за пострадали от домашно насилие – различни видове консултации, горещи телефонни линии, процесуално представителство в съда и терапевтични програми насочени към насилника

Как я постигаме?

Чрез финансова и методическа подкрепа на  НПО от цялата страна БФЖ спомага за   изграждане на капацитет и постигане на високо качество на предлаганите услуги по превенция на домашно насилие и подкрепа на жертвите.
Чрез финансова и методическа подкрепа БФЖ работи за създаване на нови НПО, работещи срещу насилието
БФЖ финансира местни застъпнически кампании по проблемите на домашното насилие.
Чрез публични кампании БФЖ работи за изграждането на чувствителност у обществото по проблемите на домашното насилие.

Към кого е насочена програмата?

Жертви на насилие, жени и деца в риск, НПО, широката общественост и институците, които пряко се занимават с проблема.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.