Конкурс за финансиране на проекти по Програма „Живот без насилие“

 •  октомври 8, 2009
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ
обявява
К О Н К У Р С
за финансиране на проекти по
Програма „Живот без насилие“
Тема: „Борба с домашното насилие“
Общи условия и Насоки за кандидатстване
Основни цели на Програмата за кръг 2009/2010 г.
 Финансираните проекти да съдействат за предоставяне качествени услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие
 1. Да се подпомогне прилагането на ЗЗДН в частта предоставяне на услуги за жертви на насилието и/или внедряване на терапевтични програми за насилниците
 2. Да съдейства за развиване капацитета на по-малки НПО от страната, които работят срещу проблема
Кой може да кандидатства?
 • С проекти в конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които предоставят мултидисциплинарни услуги на жертви на домашно насилие и/или терапевтични програми насочени към насилниците.
Финансиране и продължителност на проекта :
  • Максималният размер на финансиране от БФЖ се определя на 6 000 /шест хиляди/ лева.
  • Изисква се привличане на допълнителен финансов ресурс в размер на минимум 10% от стойността на търсеното от БФЖ финансиране
  • Преводът на сумата се извършва на два транша: 90%при подписване на договора за финансиране с БФЖ и10% след одобрение на отчета по проекта – разказвателен и финансов
  • Изпълнението на проектите следва да се планира за периода:

1 ноември 2009 – 30 април 2010 година

Какъв вид дейности могат да бъдат финансирани?
 • Услуги за пострадали от домашно насилие – различни видове консултации, горещи телефонни линии, процесуално представителство в съда и пр.
 • Терапевтични програми насочени към насилника
 • Административна подкрепа

Изисква се всички мероприятия да популяризират дейността на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ.

Какъв вид дейности не могат да бъдат финансирани?
 • Индивидуални помощи, стипендии, пътни разходи в чужбина
 • Инициативи с политически, религиозен или синдикален характер, както и такива, които могат да бъдат в услуга на криминална или терористична дейност
Критерии за оценка:
 • Яснота и взаимовръзка между проектните цели, дейности и очаквани резултати и съответствие с целите на Програмата
 • Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията – изпълнител и партньори
 • Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит
 • Стратегически партньорства
Срокове и документи за кандидатстване:

Пълният пакет на проектопредложението трябва да съдържа:

 • попълнен фиш на проекта /само 1 страница/ – (Изтегли)(29kB) Документът се вижда с MS Word
 • попълнен формуляр за кандидатстване – (Изтегли)(57kB) Документът се вижда с MS Word
 • обосновка на бюджета на проекта /в свободен текст/ до 2 страници
 • подкрепящи писма от партньори с конкретни ангажименти по изпълнението на проекта
 • автобиография на основни участници в екипа за изпълнение на проекта
 • копие от последната съдебна регистрация на организацията

Пълният пакет документи в 3 /три/ екземпляра на хартиен носител следва да бъде получен в офиса на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ най-късно до

17.00 часа на 10 октомври 2009 година

Валиден е часът и датата на получаване на проекта, а не пощенското клеймо!
Не се приемат документи по факс или електронна поща !

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 25 октомври 2009 година.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

СОФИЯ 1000

Ул. Парчевич 37 Б, ет.2, ап.4

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

За контакти:

Тел. 981 56 04 ; 986 47 10

E-mail: gender@fastbg.net

Станимира Хаджимитова

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.