БФЖ обявява конкурс за финансиране на проекти по „Младежка програма 2009-2013 г.”

 •  май 25, 2011

Общи условия и Насоки за кандидатстване

І. Обща информация за „Младежка програма 2009-2013” на Български фонд за жените (БФЖ)

Български фонд за жените /БФЖ/ подкрепя инициативи и дейности на неправителствени организации, които допринасят жените и момичетата да станат силни и самоуверени личности, да са способни да взимат важни решения, касаещи техния собствен живот, да бъдат активни граждани в своята общност.

„Младежка програма 2009-2013” подкрепя създаването  на Младежки клубове по равнопоставеност с участието на момичета и момчета с цел в процеса на изграждане, функциониране и укрепване на клубовете, да се изгради капацитет и да се работи за насърчаване на равнопоставеността  между половете, да се стимулира гражданската активност чрез засилване на гражданското участие и влияние за промени с оглед преодоляване на съществуващите и задълбочаващи се неравенства по отношение на икономически възможности, образование, здраве , участие във вземането на решения,  защитата от дискриминация на основание пола.

През 2009 г. с финансовата и методическа подкрепа на БФЖ  към  десет неправителствени организации от цялата страна, работещи с млади хора, бяха създадени първите Младежки клубове по равнопоставеност. Младежките клубове по равнопоставеност се утвърдиха като място, където момичетата и момчетата получават възможност да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди и посредством спортни и екологични мероприятия, дискусии, форум – театър, и различни видове изкуство, да представят пред местните общности неравнопоставеността като значим социален проблем. Момичетата и момчетата от клубовете показаха, че са готови да се изправят срещу доминиращите патриархални стереотипи за ролите на жената и мъжа и техните качества  и  с общи усилия да работят, за да ги преодолеят. По този начин момичетата и момчетата активно се включват в живота на общността и се реализират като  пълноправни и отговорни участници в гражданското общество.

През октомври 2009 г. БФЖ съвместно с 10-те Клуба по равнопоставеност стартира национална младежка кампания„Месец на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември. В духа на толерантността и взаимното уважение се утвърди и посланието на кампанията „По добре заедно”, с което младите хора заявиха своето желание заедно да работят за постигането на реална равнопоставеност и изкореняване на всяка форма на дискриминация.

ІІ. Основни цели на Програмата за кръг 2011 г.

Чрез настоящият конкурс целим:

 1. Да осигурим устойчивост на действащите клубове по равнопоставеност като  подкрепим дейности и инициативи, насочени към овластяване на младите момичета и жени.
 2. Да подкрепим изграждането на пет нови клуба по равнопоставеност.
 3. Да организираме национална среща на доброволците от действащите клубове по равнопоставеност и новоучредените клубове по равнопоставеност за обмяна на опит и изграждане на капацитет.
 4. Да обедим вече изградените клубове в една обща и организирана мрежа.

През 2011 г. Български фонд за жените  ще финансира 2 групи проекти. Проекти на организации, които ще кандидатстват за сформиране на клубове по равнопоставеност и проекти на организации, към които има сформирани клубове по равнопоставеност.

ІІІ. Конкурс за изграждане на нови клубове по равнопоставеност:

В конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, работещи в обществена полза. Предимство ще имат младежки организации или НПО със структурирани младежки секции и доказан опит в изпълнение на проекти насърчаващи развитието на млади жени и девойки.

1. Критерии за подбор на организации:

 1. Мотивирано желание за изграждане на клуб по равнопоставеност към организацията и стратегия за развитие на дейността на клуба
 2. Опит в реализирането на дейности и инициативи насочени към промяна на нагласи на местната общност по отношение на уязвими групи, форми на дискриминация
 3. Идентифициране на проблеми и нужди на млади момичета и жени
 4. Опит и потенциал за работа с доброволци.

2. Финансиране
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 5000 лева. Предвижда се да бъдат финансово подкрепени 5 организации. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на една организация от страна на БФЖ е 1000  лева.

3. Документи и срокове за кандидатстване

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване(изтегли)
 2. Автобиография на трима доброволци, които ще бъдат ядро на клуба.
 3. Копие от последната съдебна регистрация на организацията и от Удостоверение за актуално състояние издадено в последните 6 месеца.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите документи  се изпращат като прикачен файл на ел. поща: gender@fastbg.net

Етапи на Програмата:

1. Подбор на 5-те нови организации по документи: Период:  25-31 май 2011г.

2.   Обявяване на одобрените организации – 3 юни, 2011г.

3. Национална среща на доброволците от действащите клубове по равнопоставеност и новоучредените клубове по равнопоставеност за обмяна на опит, изграждане на капацитет и планиране на дейности и инициативи- 7-10 юни, 2011г., град София.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.