ДВИЖЕНИЕ „МИЛИОН ЖЕНИ ЗА МИЛИОН ДОБРИНИ” обявява КОНКУРС за финансиране на проекти по тема Превенция на домашното насилие, чрез работа с млади родители в детски градини и училища

 •  юни 15, 2012

През 2010 година 2155 деца стават жертви на някакъв вид насилие. В 70% от случаите, насилникът е родителят. Това означава, че от 6 деца дневно, които биват превръщани в жертва, 4 от тях са наранявани от своите близки. Официално. Безброй други се страхуват да подадат сигнал. Неофициално. А трети си мислят, че да живееш пренебрегван, обиждан или пребиван е нормално.

Нормално ли е всяка четвърта българка да бъде жертва на домашно насилие и за нас това да е само нейн, личен проблем? Трябва ли да се случи на дъщеря ни, сестра ни, леля ни или майка ни, за да стане това наш проблем? Насилието е не просто проблем на всички ни, то е наш общ враг.

Можем ли да променим статистиките? Можем не просто да помогнем на жертвите или временно да спрем насилието. Можем да го предотвратим. Заедно.

Как?

Преди всичко трябва да говорим. Трябва да знаем какво е насилие и че може да се случи на всеки. И че можем да се предпазим – от това да станем извършител или да се превърнем в жертва.

Голяма част от младите семейства са особено уязвими, подложени на стрес или неподготвени за промяна. Имащи финансови трудности или при липса на подкрепа, те много лесно могат да попаднат в капана на домашното насилие. Често обидите, скандалите и побоищата имат пагубен ефект върху децата, неволно превърнати в свидетели. Те се затварят в себе си, започват проблемите им в училище, а на по-късен етап в живота им и самите те попадат лесно в една от двете категории – насилник или жертва. От друга страна, не бива да забравяме, че когато превръщаме собствените си деца в свидетели на неразбирателството между нас, те автоматично стават наши жертви.

За да предотвратим насилието, което може да ескалира в двойката и лесно да се прехвърли и върху детето, трябва да се научим не просто да говорим помежду си, но и да се изслушваме. Преди да е станало твърде късно.

Какво можем да направим?

Избрахме да работим с млади родители, тъй като те са особено уязвима група. Освен да говорим с тях открито по болезнена тема като домашното насилие, можем да ги насърчим и към позитивно родителство. Така, освен, че сближаваме двамата партньори, заздравяваме и тяхната връзка с детето. Не само, че печелят доверието му, но се научават и да се владеят. А в семейство, в което има хармония и доверие, няма място за насилие.

Работата на специалисти по детски градини и училища включва не само младите родители и техните деца, но и учители и целия педагогически персонал. По този начин, не само родителите биват запознавани с различните видове насилие и как да познаят, че упражняват тормоз над партньора или детето си, но и персоналът в съответното учебно заведение ще е в състояние да види по-ясно, лесно и бързо, ако дадено дете вече е станало жертва на домашно насилие. И да действа с професионален подход..

Защо?

Понякога хората мислят, че всички усилия за помощ трябва да бъдат съсредоточени към жертвата на насилие. Усилията обаче, трябва да се съсредоточат в това, да няма жертви.

Ние вярваме, че с много работа и общи усилия, можем да предотвратим и да намалим случаите на насилие. Трябва да говорим преди някое дете да потъне в тишина завинаги.

Специалисти, родители, учители, възпитатели и деца – всички са еднакво важни в борбата срещу домашното усилие. И когато едните са готови да предадат своите знания, то другите трябва да бъдат научени да ги приемат. Всички печелим. И на света има повече детски усмивки.

Основни цели

1. Финансираните проекти да съдействат за повишаване чувствителността на младите родители, персонала в детските градини, децата, учениците и учителите към проблема домашно насилие и нетърпимостта към него

2. Да се прилагат креативни методи за разкриване последствията от явлението като нарушаване правото да живееш в ненасилствена връзка

Кой може да кандидатства ?
 • С проекти в конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/
Финансиране и продължителност на проекта :
 • Максималният размер на финансиране се определя на  4 000  /четири хиляди/ лева.
 • Грантополучателите подписват договор с Български фонд за жените, а след приключване на дейността представят два отчета  – разказвателен и финансов, като последният е придружен с копия от счетоводните документи.
 • Изпълнението на проектите следва да се планира в рамките на 6 – 8 месеца считано 1 юли 2012 г.
Български фонд за жените ще финансира брой проекти, съобразно набраните към момента средства от Движението. Допуска се финансиране с последващ срок на проекти,  които са одобрени от Комисията.
Изисква се всички мероприятия да популяризират дейността на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и ДВИЖЕНИЕТО „МИЛИОН ЖЕНИ ЗА МИЛИОН ДОБРИНИ”
Критерии за оценка :
 • Яснота и взаимовръзка между проектните цели, дейности и очаквани резултати и съответствие с целите на конкурса
 • Реалистичност на бюджета
 • Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения проект на база на досегашния им опит
 • Стратегически партньорства
Срокове и документи за кандидатстване:
Пълният пакет на проектопредложението трябва да съдържа :
 • попълнен фиш на проекта /само 1 страница/ – Изтегли оттук
 • попълнен формуляр за кандидатстване – Изтегли отттук
 • обосновка на бюджета на проекта /в свободен текст/ до 2 страници
 • подкрепящи писма от партньори с конкретни ангажименти по изпълнението на проекта
 • автобиография  на основни участници в екипа за изпълнение на проекта
 • копие от последната съдебна регистрация на организацията
Пълният пакет документи следва да се изпрати по електронна поща на адрес gender@fastbg.net най-късно до
17 юни 2012 г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 30 юни 2012г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.