Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян

  •  юни 4, 2014

В началото на 2014 год стартира проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян” с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието (договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-423 / 18.12.2013 г.)
Проектът е насочен към  превенция на домашното насилие чрез мобилизиране на местните заинтересовани страни в областите Кърджали и Смолян: социални служби, учители, НПО, които работят в тази сфера с цел минимизиране на рисковете от насилие над уязвими групи (жени, деца и възрастни хора) и предоставяне на адекватна психо-социална подкрепа както на жертвите, така и на извършителите.
Цели на проекта:
1. Подобряване на информираността на местните заинтересовани страни относно ресурси за превенция и реакция при случаи на домашно насилие (чрез изготвяне и разпространение на карта на ресурсите и играчите).
2. Създаване на устойчиво партньорство между НПО, социални служби, училища и местна власт по проблемите на домашното насилие и развитие на добри практики за справяне с проблема в местните общности.
3. Увеличаване на капацитета на социални работници и учители за ранно разпознаване на насилието и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие.
4. Анализ на генерираните добри практики за превенция на домашното насилие в различни региони на страната и мултиплициране на ефекта чрез транс-регионално споделяне на опит.
Място на изпълнение: Областите Кърджали и Смолян (17 общини)
Период на изпълнение: 20.01.2014 г и ще продължи до 20.06.2014 г.
Очаквани резултати:
–    Обединени усилия на местните заинтересовани страни за създаване на устойчив механизъм за предотвратяване на домашното насилие
–    Създаден потенциал от обучени и мотивирани  учители и социални работници да оказват помощ на пострадали, както и психо-социална подкрепа на извършители и да промотират ненасилствените взаимоотношения
–    Повишена мотивация  и капацитет на местната общност да предотвратява и се справя със случаи на домашно насилие
–    Мултиплицирани добри практики, тествани в общността, чрез транс-регионално споделяне на опит и дискусия на резултатите от проекта.
При стартирането на проекта бе извършено онлайн допитване до представители на целевите групи в регионите Смолян и Кърджали. Резултатите показаха, че проблема с домашното насилие не е от дискусионните в българското общество и за него не се говори по различни причини. Потърпевшите от домашно насилие не смеят да признаят за проблема, както и не знаят как да защитят правата си и към кого да се обърнат. В последващите кръгли маси, които бяха организирани през м. март бе заявено ясно необходимостта от информационна кампания за разясняване на правата на жертвите (жени, деца, мъже, възрастни хора), както и от специализирано обучение за работа със жертви на домашно насилие.
През април бяха проведени двудневни обучения в Смолян и Кърджали на тема „Засилване капацитета на социални работници, учители и специализирани НПО за ранно разпознаване на домашното насилие и предприемане на превантивни мерки за адекватно противодействие” с лектори г-жа Петя Петкова, управител фондация „БЦДИ – клон Хасково” и г-жа Станимира Хаджимитова, директор фондация „Джендър проект в България”. Участниците получиха сертификати за своето участие в обученията. В рамките на проекта бяха изработени информационни брошури с актуална справочна информация за жертвите на домашно насилие в двата региона, бе подготвен електронен наръчник за участниците в обученията. За обезпечаване на информационната осигуреност на проекта бе създадена страница във Facebook, както и проведохме радиореклама през м. месеците май и юни по радио „Фокус ” за гр- Смолян и общинско радио Кърджали за региона на Кърджали. На 10.06 в гр. София ще / се проведе национална кръгла маса с основна цел споделяне и мултиплициране на успешни стратегии с представители на региони Смолян и Кръджали, както и бенефициентите от предходен аналогичен проект от Лом и Монтана.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.