БФЖ обявява конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете

 •  май 7, 2015

От началото на 2015г, с подкрепата на фондация ОАК, Български фонд за жените (БФЖ) започва работа за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България. В периода 2015-2016 година, организацията ще работи по следните тематични приоритети:

 • Политическо и икономическо овластяване на жени и момичета
 • Преодоляване насилието над жени
 • Работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите
 • Овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация

За да изпълни своята мисия за изграждане на свят без насилие и дискриминация, в който момичетата и жените могат напълно да разгърнат своя потенциал и за постигане на своите цели за развитие на женско движение и социална филантропия в България, Български фонд за жените обявява конкурс за набиране на проекти в сферата на женските права и постигане равнопоставеност на половете.

Защо?

В България, макар и след присъединяването на страната ни към ЕС да се наблюдава добро развитие на законодателството, гарантиращо равнопоставеност на жените и мъжете, все още съществуват силно застъпени полови стереотипи и патриархално общество. Представи тип „жената трябва да е (само) съпруга, майка и домакиня“, „жената трябва да слуша мъжа си“, „жените не са добри по математика“, „жените са твърде емоционални, за да заемат управленски позиции“, „жените не са добри шофьори“ и т.н, водят до притеснителни статистики и забавят постигането на равнопоставеност на половете, което от своя страна, ще доведе до подобряване на редица икономически показатели на страната ни.

За да бъде постигнат качествен напредък в сферата на женските права, необходимо е да се работи едновременно както за подобряване на законодателството и изработване на джендър политики и мейнстрийминг, така и за промяна на нагласите на обществото и преодоляване на половите стереотипи. Статистиките „всяка четвърта жена в България е жертва на насилие“, „в България жените получават с 13% по-ниско заплащане от мъжете за една и съща работа“, „жените в Народното събрание са 22%“, „жените в бордовете на компаниите са едва 11%“ и т.н. могат да бъдат променени само, ако представата за жените и момичетата бъде като за активни и пълноценни участници в политическия, икономическия и социален живот.

Какво?

Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.

Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Бюджетът на втори кръг е в размер на 8 000 лева и в него ще бъдат финансирани само 4 от първите 10 организации, чийто проект е бил изпълнен (най-)успешно.

Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.

Кога?
 • 7-31 май 2015г. – набиране на проектни предложения в първи кръг
 • 8 юни 2015г. – обявяване на одобрените организации
 • 8-15 юни 2015г. – сключване на договори и финансиране
 • 15 юни 2015г. – 15 ноември 2015г. – изпълнение на проектите
 • 16 ноември – 27 ноември 2015г. – отчитане на проектите
 • 30 ноември – отваряне на втори кръг на конкурса
Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права
 • организации, работещи за преодоляване на множествена дискриминация (ЛГБТ, ромски организации и т.н.)
 • младежки организации, работещи и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София
 • организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малко от 50 000 лева

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата на конкурса, така и на един от четирите тематични приоритета на Български фонд за жените за 2015-2016г.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените, а ако има планирани комуникационни материали, то те трябва задължително да носят логото на БФЖ.

Критерии за оценка:
 • Връзка на проекта с темата на конкурса и приоритетите на Български фонд за жените за 2015-2016г.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели
 • Реалистичност на бюджета
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта

Проектите ще бъдат оценени от борда и екипа на Български фонд за жените.

Документи за кандидатстване:
 • Формуляр – изтегли в doc формат
 • Копие от съдебната регистрация на организацията
 • Копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца
 • Автобиография на ръководителя на проекта

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите в първи кръг, в срок до 27 ноември 2015г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи).

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.
Пълният пакет документи изпратете до 17:00 часа на 31 май 2015г. на ел. поща bgfund.women@gmail.com.
Заглавие на имейла: Първи кръг на конкурс за финансиране.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.