БФЖ обявява нов конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

 •  септември 10, 2016

От началото на 2015г., с подкрепата на фондация ОАК, Български фонд за жените (БФЖ) започна работа за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България. В периода 2016 – 2017 година, организацията продължава да работи по следните тематични приоритети:

 • Преодоляване на джендър стереотипите
 • Преодоляване на насилието над жени
 • Политическо и икономическо овластяване на жени и момичета
 • Овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация

За постигането на своята мисия – изграждане на устойчива среда без насилие и дискриминация, в която момичетата и жените получават пълноценна реализация и възможност да разгърнат своя потенциал, и за изпълнението на своите цели за развитие на женско движение и социална филантропия в България, Български фонд за жените обявява конкурс за набиране на проекти в сферата на женските права и постигане на равнопоставеност но половете.

Защо?

През настоящата 2016 година България беше последната страна в ЕС, която прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. В резултат на това на преден план изниква нуждата за преодоляване на останалите пречки пред постигането на равенство между половете, свързани със силно застъпени стереотипи и патриархални нагласи. Жените продължават да бъдат задържани не само от стъклените тавани, които спират издигането им в работната йерархия, но и от стени, които отделят жените не само на конкретни работни позиции, но и им затварят достъпа до други. Клишетата за жените в дома, семейството, на работното място и съпътстващите стереотипи за това в какво са по-малко добри жените (точни науки, шофиране, рационално мислене, управленски способности и т.н.) допълнително допринасят за липсата на равнопоставеност.

Официалните статистически данни говорят красноречиво за настоящите проблеми: под 20 е процентът на жените в парламента, 25% по-ниска е средната заплата за жените, 9 от 10 от самотните родители са майки, всяка 4-та жена в България е жертва на насилие … Цифри, зад които стоят сложни и системни проблеми, които трябва да преодолеем. Според данни на Европейския институт за равенство между половете с  настоящото темпо ще ни трябват 70 години да превърнем равнопоставеността в реалност. Ако искаме да ускорим процеса, е нужно да вложим усилия както в изработването на джендър политики и мейнстрийминг, така и в промяна на нагласите на обществото и преодоляване на половите стереотипи. Ако успеем да утвърдим представата за жените и момичетата като за активни и пълноценни участници в политическия, икономическия и социален живот, ще постигнем пълноправно равенство, а с него и прогрес и развитие за цялото общество.

Какво?

Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.

Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Селектираните участници ще имат възможност да кандидатстват във втория кръг от конкурса за допълнително финансиране. Повече подробности за размера на финансирането във втория кръг и условията за участие в него ще бъдат публикувани на по-късен етап от изпълнението на конкурса.

Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.

Кога?

 • 10 септември – 10 октомври 2016г. – набиране на проектни предложения в първи кръг
 • 25 октомври 2016г. – обявяване на одобрените организации
 • 25 октомври – 4 ноември 2016г. – сключване на договори и финансиране
 • 4 ноември 2016г. – 30 април 2017г. – изпълнение на проектите
 • 1 – 10 май 2017г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права
 • организации, работещи за преодоляване на множествена дискриминация (ЛГБТ, ромски организации и т.н.)
 • младежки организации, работещи и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София
 • организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малко от 50 000 лева

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата на конкурса, така и на един от четирите тематични приоритета на Български фонд за жените за 2016-2017г.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените, а ако има планирани комуникационни материали, то те трябва задължително да носят логото на БФЖ.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата на конкурса и приоритетите на Български фонд за жените за 2016-2017г.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели
 • Реалистичност на бюджета
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта

Проектите ще бъдат оценени от настоятелството и екипа на Български фонд за жените.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр – изтегли в doc формат
 • Копие от съдебната регистрация на организацията
 • Копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца
 • Автобиография на ръководителя на проекта

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите в първи кръг, в срок до 10 май 2017г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи).

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.
Пълният пакет документи изпратете до 17:00 часа на 10 октомври 2016 г. на ел. поща office@bgfundforwomen.org.
Заглавие на имейла: 2016 BFW Call for Projects Application

 

Снимка: pcfl.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.