БФЖ обявява конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета

 •  ноември 25, 2017

По повод Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ (25 ноември – 10 декември) и на Международния ден за борба с насилието над жени (25 ноември), Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета и домашното насилие. Общата стойност на конкурса е 22 000 лева, а максималната сума, с която може да бъде финансиран един проект, е 2 500 лева. Крайният срок за подаване на проекти е 5-и януари 2018 г.

Приоритети:

 • Превенция на насилието над жени и момичета
 • Преодоляване на насилието над жени и момичета и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола / домашно насилие
 • Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по теми като форми на насилие, основано на пола; насилие над жени и момичета; домашно насилие
 • Промяна на обществените нагласи спрямо темата “насилие над жени” в България и намаляване на обществената стигма към преживелите насилие

Какво?

За първи път в историята на БФЖ, финансирането на настоящия конкурс е осигурено изцяло от индивидуални донори. Към 8000 лв. бяха дарени по време на благотворителни куиз и търг, проведени от Британско посолство в София в подкрепа на БФЖ и ще бъдат добавени към набраните близо 15 000 лв. от участието на три българки, живеещи в Ню Йорк, в 14-тото издание на SHAPE Women’s Half Marathon по-рано тази година (вижте видео с тях тук).

Бюджетът на настоящия конкурс е в размер на 22 000 лв., с които ще бъдат финансирани проекти с максимален бюджет до 2 500 лева. Кандидатстването ще бъде отворено до 23:59 часа на 5-и януари 2018 г.

Допустими за финансиране са проекти с широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към превенция и борба с насилието над жени и момичета. Подобни дейности (но не само) могат да са:

 • Превенция на насилието над жени и момичета чрез информационни кампании, обучения по джендър таматика на млади хора, лобиране и застъпничество за законови промени, създаване на видеа и документални филми и т.н.
 • Пряка подкрепа на пострадали от насилие чрез психологически или юридически консултации, подобряване на условията в кризисните центрове, работа с извършители за предотвратяване на повторно насилие и т.н.
 • Инициативи, събития, кампании и други, целящи да повишат информираността и чувствителността на обществото по проблема с насилието над жени и момичета и домашното насилие.
 • Инициативи за промяна на нагласите към преживели насилие в местни общности.
 • Дейности, насочени към повишаване капацитета на медии за отразяване на проблематика и събития, свързани с насилие над жени и момичета.
 • Лобистки и застъпнически дейности за законодателни промени, свързани с ратификацията на Истанбулската конвенция от страна на България.
 • Други дейности, свързани с приоритетите на настоящия конкурс.

Кога?

 • 25 ноември 2017 г. – 5 януари 2018 г. – набиране на проектни предложения
 • 15 януари 2018 г. – обявяване на одобрените за финансиране организации
 • 15 – 22 януари 2018 г. – сключване на договори и финансиране
 • февруари – юли 2018 г. – изпълнение на проектите, мониторинг и оценка от страна на БФЖ
 • юли – 10 август 2018 г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват на темата на конкурса и поне на един от приоритетите. Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реално овластяване на целевите групи на проектите.

Критерии за оценка:

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация.
 • Връзка на проекта с темата и фокус върху поне един от приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ и от външни експерти.

Документи за кандидатстване:

Име на конкурс (попълва се във формуляра): Конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 10 август 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ допълнително. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 5 януари 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.

За допълнителна информация и въпроси – тел. 02 986 47 10.

Снимка: actualno.com

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.