БФЖ създаде пилотна програма за учители по темата „домашно насилие“

  •  ноември 27, 2017

Български фонд за жените приключи успешно своя проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, реализиран с подкрепата на Министерство на правосъдието. Основната цел на проекта беше да предложи подходящо учебно съдържание за учениците от начален, среден и гимназиален курс, както и да повиши капацитета на учители и деца по темата „домашно насилие“, за да се превантира както самия проблем, така и последствията от него, едно от които е пренасянето на агресията в училище. За постигането на тази цел усилията бяха разпределени в две основни дейности – провеждане на обучения за обучители в три области в България и създаване на експертни, практически документи в помощ на педагозите за преподаване на темата в час.

Според официалната статистика от 2014 г. на Европейската агенция за човешки права, всяка трета жена в Европа е жертва на физическо или сексуално насилие. Според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата  у нас е още по-притеснителна – една от три жени търпи насилие в собствения си дом. Темата все още остава табу за страната ни, публичните дискусии как да преодолеем проблема се случват рядко, а информацията е оскъдна и често, жертвите не знаят как и къде да потърсят помощ. Ситуацията е дори по-трудна и опасна за децата, които са пострадали или са станали свидетели на насилствени актове – те нормализират насилствената реалност, непознавайки друга, следват и попадат в модела насилник-жертва и не на последно място – пренасят агресията в училище. Развиване на чувствителност, нетърпимост и познания за домашното насилие у децата е ключово за прекъсване на порочния кръг насилие в дома-насилие в училище. Подобни умения в учениците биха могли да предадат единствено учителите – в сигурна среда на доверие, откритост и подкрепа. За изграждане на подобна среда е изключително важно самите учители да имат компетенции по темата „домашно насилие“.

В рамките на проекта обучение по теми като полови стереотипи, равнопоставеност на половете и домашно насилие преминаха близо 80 учители от областите София, Стара Загора и Плевен. Изградените познания за разпознаване и противодействие на домашното насилие са от ключово значение за учителите не само по отношение на пряката им работа с ученици, но и при последващото институционално въвеждане на темата в училищата. През април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и специфични действия. С предстоящата ратификация на Конвенцията, страната ни ще се ангажира с конкретни стъпки по превенция, една от които е именно въвеждането на темата в училищното образование.

В момента у нас няма предмет или цялостна програма, насочени към изграждане на знания на учениците от всички класове по темата за домашното насилие. С този проект БФЖ си постави задачата да запълни тази липса и да предложи адаптиран инструмент за представяне на темата сред подрастващите. В рамките на проекта бяха създадени Наръчник в помощ на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“ и специална Пилотна учебна програма „Домашното насилие: ролята на училището и учителите в превенцията и борбата с него“. Те бяха разпространени до училищата, чиито учители се включиха в обученията, а към момента са достъпни напълно безплатно за ползване от всички.

 

Темата и разговорът за насилието са в процес на въвеждане в клас от участвалите в проекта учители, като чрез Наръчника и Програмата чувствителността на децата по проблема ще бъде повишена. Последващи действия биха вкючили надграждане на създадените документи и провеждане на тематични обучения сред по-широк кръг педагози, които да изградят необходимата теоретична и практическа подготовка при формалното включване на темата в училищната програма.

 

“Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-516/21.12.2016., сключен с Министерство на правосъдието.

 

 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.