БФЖ обявява конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и млади жени

 •  юни 19, 2018

Български фонд за жените (БФЖ), с подкрепата на Global Fund for Women, обявява конкурс за финансиране на проекти, фокусирани върху овластяване на момичета и млади жени. Бюджетът на конкурса е 30 000 лева, а размерът на максималното финансиране, което една организация може да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева). Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 8 юли 2018 г.

Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на Български фонд за жените за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. Конкурсът е част и от стратегията на Фонда за постигане на стратегическите му цели – овластяване на жени и момичета, развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България.

Какво?

Общият бюджет на настоящия конкурс е 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 3 000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещият им принцип трябва да е овластяването на момичета и млади жени. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на социалната промяна.

За целите на конкурса, под момичета и млади жени, Български фонд за жените ще разбира всички момичета и млади жени до 35 години, независимо от техния социален статус, раса или етнос, сексуална ориентация и др. под. признаци, включително трансжени. Допустимо е проектът да обхваща и жени извън посочената възраст, ако тази необходимост е добре обоснована във формуляра за кандидатстване.

Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реалното овластяване на целевата група, което да има устойчив резултат.

Кога?
 • 19 юни  – 8 юли 2018 г. – набиране на проектни предложения
 • 20 юли 2018 г. – обявяване на одобрените организации
 • 23 – 31 юли 2018 г. – сключване на договори и финансиране
 • 1 август 2018 г. – 31 март 2019 г. – изпълнение на проектите и отчитане

Проекти, получени след срока за кандидатстване – 23:59 часа на 8 юли 2018 г., няма да бъдат разглеждани от комисията по оценка.

Кой?

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на:

 • организации, работещи в сферата на женските права;
 • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
 • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 50 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените.

Критерии за оценка
 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация за достоверност.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
 • Връзка на проекта с фокуса на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите.

Документи за кандидатстване:
Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите в срок до 31 март 2019 г. организациите задължително предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 8 юли 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за млади жени и момичета

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org.

*Български фонд за жените си запазва правото да промени сроковете на конкурса.

Снимка: freepik

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.