Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

 •  декември 12, 2018

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 30 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което една организация може да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева), а срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 20 януари 2019 г. Формуляри за кандидатстване, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Настоящият конкурс се провежда в подкрепа на мисията и визията на Български фонд за жените за развитие на феминистко движение в страната и за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на Фонда за овластяване на жените и момичетата, и за постигане на равнопоставеност на половете в България.

Какво?

Общият бюджет на настоящия конкурс е 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 3 000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет.

Няма ограничения в идеите, които могат да бъдат подкрепени от БФЖ в настоящия конкурс. Допустими за финансиране са широк спектър от дейности*, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността и овластяването на момичета и млади жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да са насочени към постигане на социална промяна. Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реалното овластяване на целевите групи, до които ще се опитат да достигнат, които да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на промяната.

*Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани (неизчерпателен списък): обучения, събития, изследвания, артистични проекти, създаване на видео съдържание, комуникационни кампании, застъпнически дейности и т.н. Всички планирани цели и дейности трябва да отговарят на феминистките принципи за социална, икономическа и политическа равнопоставеност на половете.

Кога?

 • 12 декември 2018 г. – 20 януари 2019 г. – набиране на проектни предложения
 • 1 февруари 2019 г. – обявяване на резултатите
 • 4 – 8 февруари 2019 г. – сключване на договори за финансиране
 • 11 февруари –  23 август 2019 г. – изпълнение на проектите и отчитане
 • 23 август 2019 г. – предаване на финален наративен и финансов отчет

Кой?

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи е допустимо само и единствено, ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което ще бъде сключен договора за финансиране.

При оценяване, предимство ще бъде дадено на:

 • феминистки организации
 • организации, работещи в сферата на женските права, овластяването на жени и момичета и борбата с насилие, основано на пола
 • организации, работещи за овластяване и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на уязвими групи жени (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания, самотни майки и др. под.);
 • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 50 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения, работещи за правата на човека;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени феминистки организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева.

Критерии за оценка

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията на БФЖ; приложена подписана Декларация за достоверност.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с фокуса на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите.

Документи за кандидатстване:

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 23 август 2019 г., организациите задължително предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора за финансиране.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 20 януари 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. 

Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org.

Снимка: Емил Методиев за БФЖ

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.