Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

 •  май 13, 2019

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г. Конкурсът се провежда благодарение на съвместната подкрепа на немския женски фонд filia die frauenstiftung и на холандския женски фонд Mama Cash.

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс се провежда в подкрепа на мисията на Български фонд за жените за развитие на феминистко движение в страната чрез подкрепа на организации, групи и активисти, работещи за правата на жените. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на БФЖ за адресиране на нуждите на различните групи жени и момичета, за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. 

Конкурсът има 7 тематични приоритета като една организация може да избере само един приоритет, по който да кандидатства:

 1. Насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.) 
 2. Повишаване на участието на жените в процесите на взимане на решения и в обществения живот
 3. Икономическа независимост на жените
 4. Сексуално-репродуктивни права и женско здраве 
 5. Промяна на законодателство / местни политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете 
 6. Създаване на комуникационни кампании, повишаващи чувствителността на обществото по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете,  дискриминация, основана на пола 
 7. Създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н. 

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна. 

Окуражаваме кандидатите да заложат на пресеченост на теми и на инклузивен подход, както и да се фокусират върху реалното овластяване на целевите групи, с които ще работят, които да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на промяната.

Общият бюджет на настоящия конкурс е 50 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 5000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет.

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договор за финансиране.

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с нуждите на кандидатстващата организация. Допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. Разходите за създаване на печатни и рекламни материали по проекта (брошури, листовки, тениски, химикалки и т.н.) трябва да са до 10% от общия бюджет на проекта, а необходимостта от създаването им да е добре обоснована. 

При оценяване, предимство ще бъде дадено на:

 • феминистки организации
 • организации, работещи в сферата на женските права, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола
 • организации, работещи за овластяване и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на уязвими групи жени (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания, самотни майки и др. под.);
 • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 50 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения, работещи за правата на човека;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени феминистки организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева.

Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на: 

 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от няколко организации в партньорство 
 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от ЮЛНЦ в партньорство с нерегистрирана група/колектив
 • проектни предложения, залагащи на интерсекционален подход/пресеченост на социални неравенства
 • проектни предложения, които адресират нуждите на уязвими групи (групи жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация)  

Документи за кандидатстване

Пакетът документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. на 9 юни на ел. поща office@bgfundforwomen.org

Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на феминистки проекти – май 2019 г.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат pdf) и всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени. 
 • Формуляр за бюджет – формулярът трябва да бъде изпратен в Excel формат.
 • Декларация за достоверност – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване и Формуляра за бюджет, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация.  

Критерии за оценка

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за кандидатстване (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel), според изискванията на БФЖ; приложена подписана и подпечатана Декларация за достоверност.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с тематичните приоритети на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите.

Срокове

 • 13 май – 9 юни 2019 г. – набиране на проектни предложения (формуляри за кандидатстване, подадени след 23:59 ч. на 9 юни, няма да бъдат разглеждани)
 • 10 – 28 юни 2019 г. – оценка на проектните предложения
 • 28 юни 2019 г. – обявяване на резултатите
 • 1 – 15 юли 2019 г. – подписване на договори за финансиране
 • 15 юли 2019 г. – 31 януари 2020 г. – изпълнение на проектите
 • февруари 2020 г. – подаване на наративен и финансов отчет.

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до края на февруари 2020 г., организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org.

Снимка:  Harper’s Bazaar Singapore

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.