Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause

 •  октомври 11, 2019

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, които подкрепят жени, жертви на насилие, като поддържат центрове за настаняване, предоставят юридически, психологически и социални консултации, както и хуманитарна и медицинска помощ. В тези услуги жените и техните деца получават сигурност,защита и емоционално възстановяване, за да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея. Допустими кандидати за финансиране са и организации, които работят за овластяване на жените и момичетата, за постигане на равнопоставеност на половете, за застъпничество за промяна на законодателството, свързано с преодоляване на насилието над жени, както и такива, които имат програми за превенция и/или за работа с извършители.  

Двете фондации обединяват дарителски ресурси и експертиза за целта на настоящия конкурс в изпълнение на мисиите си – да работят за силен и устойчив нестопански сектор, както и за развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България. Фондът е финансиран от Международния женски клубЗигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители.

Какво?

Конкурсът е с общ бюджет от 40 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 5 000 лева.

Видовете дейности, които ще бъдат подкрепени са:

 • психологическо и социално консултиране на жени и деца, жертви на насилие, посредничество приконтакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашнотонасилие, гореща телефонна линия за пострадали;
 • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
 • програми за работа с извършители на домашно насилие;
 • медицински услуги/грижи за здравнонеосигурени лица, пострадали от насилие;
 • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири в помощ на жени и деца, пострадали от насилие;
 • други дейности, свързани с директна работа с пострадалите жени и деца;
 • застъпнически кампании за промяна на законодателството, свързано с борбата с насилието над жени и домашното насилие;
 • информационни и комуникационни кампании за превенция на насилието над жени.

Кога?

Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 10 ноември 2019 г (включително).

 • 11 октомври – 10 ноември 2019 г. – набиране на проектни предложения
 • 25 ноември 2019 г. – обявяване на одобрените организации
 • 25 – 29 ноември 2019 г. – сключване на договори и финансиране
 • декември 2019 – май 2020 г. – изпълнение на проектите и отчитане

Кой?

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.

Критерии за оценка:

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация за достоверност.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта 
 • Връзка на проекта с фокуса на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от съвместен екип от двете фондации.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – БФЖ. Формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат.
 • Декларация за достоверностДекларацията трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация (в pdf или jpg формат).

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 30 юни 2020 г., организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените и Фондация BCause трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

Документите изпратете до 10 ноември 2019 на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org.

Снимка: Bcause

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.