Как инвестицията в жените и момичетата развива България

  •  май 19, 2020

Инвестирането в развитието и гражданското участие на жените и момичетата е условие за постигане на обществена чувствителност и разбиране към проблемите на половете. Глобални инициативи и политически документи като „Пекинската платформа за действие“ и „Целите на хилядолетието за развитие 2030“ начертават стъпките за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете, сред които са и дейности за по-голямо политическо участие на жените, премахване на насилието и дискриминацията, основани на пола, сексуалните и репродуктивни права.

Конкурсът за феминистки проекти на Български фонд за жените отразява липсата на такива целенасочени дейности в България. Той адресира нуждите на различни групи жени и момичета – от етнически малцинства, с увреждания, от селски райони, преживели насилие – чрез подкрепа на организации, групи и активисти, работещи за правата на жените. Финансираните проекти по конкурса подкрепят мисията на Фонда за развитие на феминистко движение в страната, което създава условия всяко момиче или жена да разгърне своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.

В края на февруари 2020 г. бяха отчетени проектите, финансирани по Конкурса. Постигнатите резултати са впечатляващи на фона на свиващото се пространство за развитие на гражданското общество – език  на омразата към „различните“, липса на държавна подкрепа за неправителствения сектор, обществено неразбиране към проблемите на жените и момичетата.

В рамките на Конкурса бяха финансирани 11 проекта на стойност 52 814.50 лева. Проектите развиха своите дейности в 13 града, а два от тях се разгърнаха на национално ниво, обхващайки общо 87 момичета на възраст от 12 до 18 години, 1 455 жени на възраст над 18 години и 30 мъже. Благодарение на активните усилия за разпространение и публичност,  организациите финансирани по Конкурса, са достигнали до 95 841 души!

Как гражданските организации променят социалната и културна среда, а с това и нагласите на обществото?

Ето добрите примери от организациите, одобрени за финансиране:

Сдружение с нестопанска цел „Млади, активни, креативни“ – Карлово доказват, че когато има желание, има и начин. Проектът им достига до млади жени и момичета между 16-25 години от маргинализирани групи – ромки, момичета, живеещи в малките населени места на Община Карлово, застрашени от ранно отпадане от училище. Следват обучения с тях, насочени към повишаване на техните професионални компетенции и умения за търсене на работа. С това екипът допринася за повишаване на шансовете за заетост и икономическата независимост на тези млади момичета. И тъй като личният пример е важен, в проекта са включени и успешни млади ромски жени, които са образовани и са успели да извоюват своето място в обществото. Така те вдъхват увереност на младите момичета, че имат много възможности за развитие.

Институт за изследвания на мира – Пловдив подпомагат момичета и млади жени от Пловдив и Варна чрез програма за развитие на женския потенциал, състояща се от интезивни обучения – стартиращи на личностно ниво и надграждащи на ниво развитие на социални умения за заявяване на лична и гражданска позиция в защита на собствените права и тези на жените в България. Публичните събития дават възможност за практическа изява на участничките, както и видимост за личностните и социални предизвикателства пред жените в България.

Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ – София, с проекта си „ФОРМулирай правата си“ цели да повиши знанията на жените относно здравните и репродуктивни права и как да ги отстояват. Проектът предоставя подкрепа на жени, преживели нежелани последици от медицински интервенции, повишава чувствителността на обществото по тези въпроси и установява диалог със заинтересовани институции и организации относно практиките и стандартите за даване на информирано съгласие. 

Независимо женско сдружение „Света Марена“ – Созопол провеждат серия обучения на девойки и млади жени от уязвими групи (ромска общност, социално слаби жени) в Община Созопол и ги запознаванат с правото на полова неприкосновеност, съхранение и поддържане на добро сексуално и репродуктивно здраве. Проектът провокира проактивността на младите жени да подготвят сами теми с въпроси, които да бъдат обсъждани със специалисти, сред които психолози, социални работници, лекари. Предложените теми са свързани с половата неприкосновеност, репродуктивното здраве, предпазването от нежелана бременност, споделяне на добри практики.  

Фондация „Генерация“ – Лом създават фонд за материална подкрепа на предприемачки от Лом, Монтана и Видин, който предоставя продукти и услуги за първоначална подкрепа и функциониране на предприемаческите им начинания. Проектът търси подкрепа за първоначално брандиране, интернет позициониране и популяризиране на Фонда, както и малък принос по отношение на набирането на спонсори и дарители от бизнеса. Като основен партньор е привлечена фондация „Каузи“ – една от водещите организации в областта на насърчаването на стартиращото предприемачество в България.  

„Левфем“ – София изготвят дълбочинен анализ на практиките и политиките в сферата на грижовния труд, който касае предимно жени в неравностойно положение. Проектът изследва съществуващите трудови практики и социални политики в сферата на „грижата“ за възрастни жени в България. Стъпвайки на резултатите, от изследването се оформят предложения за реформи в областта на „грижовния труд“, а оттам и в качеството на получаваното обгрижване.

Фондация „Рефлектор“ – София използват артистични техники, за да провокират дискусия по важни социални въпроси, свързани с насилието и стереотипите, основани на пола. Те фотографират жени, преживели насилие, основано на пола с посланието #ЩЕПРОПУСНА и тяхната лична история. В инициативата се включват представителки с различен социален статус, които са подложени на дискриминация, както според пола си, така и според своя характерна черта – татуирана жена, афроамериканка, лесбийка, спортистка и т.н. Фотографиите са разпространени из София под формата на стрийт арт принтове, залепени на публични стени и фасади в градската среда, центъра и периферни квартали.

Сдружение “Startup Factory” – Русе насочват усилията си към изграждане на основни дигитални умения у жени – програмиране, графичен дизайн и дигитално предприемачество. Инициативата предоставя достъп до материал база, както и възможност за менторство, работилница за стартиране на собствени продукти, изграждане на общности. Проектът създава нови хоризонти и мотивация у жените да развиват уменията си в тази посока, след като предоставя основни ресурси, насоки, първоначални знания и подкрепа в в началните стъпки на формиране на техническите, дигитални и маркетингови компетенции.

Сдружение „Кибела“ – Хасково работят с млади жени на възраст между 19 и 30 години. Те провеждат работилнички и лекции, за да въздействат върху установените дефицити, които възпрепятстват жените да постигнат икономическа самостоятелност: недостигащо самочувствие, развитие на потенциала, начертаване на пътища за личностна реализация; финансова грамотност за управление на фирмените и личните финанси.

Сдружение „Форум за глокална промяна“ – Габрово съживяват традициите в женското движение в града, родило се преди 150 години с благотворителното дружество „Майчина грижа“. Вдъхновени от историческото минало, проектът им подпомага габровки да допринасят за положителната промяна на местно и национално ниво чрез серия от обучения, свързани с гражданското участие на жените и събитие за генериране на идеи за конкретни мерки, които да адресират проблемите на жените в Габрово. От организацията вярват, че жените на местно ниво могат да допринесат изключително много за развиването на своите общности, ако имат правилните инструменти и ако се чувстват уверени да ги използват.

Българска асоциация на университетските жени – София правят видими „женските места на паметта” в София, Русе, Пловдив и Бургас. Чрез серии от турове по културно-туристически маршрути, те представят приноса на жените и женското движение в градските пространства на четирите града през XIX и XX в. Така екипът съдейства за положителна промяна в мисленето и премахване на стереотипите относно пола, социалните и културните неравенства. С включването в маршрутите на личности и места, свързани не само с българския етнос, но и с такива, представителни за съвременните мултикултурни и малцинствени общности, проектът допринася за активизиране на женското движение в съвременна България и за така желаната, сензитивна към половата йерархия социална промяна.

Снимка: Сдружение „Млади, активни, креативни – Карлово“

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.