Становище срещу промени в ЗЮЛНЦ

  •  юли 9, 2020

На 1 юли 2020 г. ПГ „Обединени патриоти“ внесе Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вх. № 054-01-60, чийто основни искания са:
1. Създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел към министерство на финансите – всички ЮЛНЦ в обществена полза да декларират всяко финансиране над 1000 лв. в 7-дневен срок от получаването му, когато средствата са от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице, с изключение на средствата от Европейски съюз;
2. Правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция в ЮЛНЦ, налагане на имуществени санкции и прекратяване на ЮЛНЦ при неподаване на декларация при получено от чужбина финансиране;
3. Задължение за председателите и членовете на органите за управление на ЮЛНЦ ежегодно да декларират имуществото си пред КПКОНПИ, когато ЮЛНЦ получава финансиране от чужбина (с изключение на ЕС) без значение от размера на финансирането;
4. Отказ от ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничаване функциите на Съвета за развитие на гражданското общество. 

Изпратихме становище до народните представители с искане да бъде отхвърлен предложения законопроект, тъй като предложените с него изменения:

1. Нарушават правото на сдружаване – а така и КРБ, правото на ЕС и редица международни актове, които го уреждат;
2. По дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество на членовете на органите на управление в ЮЛНЦ спрямо останалите частно-правни субекти (фимите);
3. По противоконституционен и необоснован начин се цели ограничаване пространството за гражданските организации в България.

Становището е подготвено от Български център за нестопанско право и Български фонд за жените застава зад него заедно с много други активни граждански организации.

Ако жеаете да се включите в инициативата и да подкрепите становището, можете да го направите тук

Снимка: Pixabay

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.