Български фонд за жените стартира проект „За любов без насилие“ с подкрепата на Министерство на правосъдието

  •  август 4, 2021

През август 2021 г. Български фонд за жените стартира изпълнението на проект „За любов без насилие: Превенция и защита от домашно насилие чрез информационна кампания и материали в социалните мрежи и осигуряване на услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и се реализира в периода юли – ноември 2021 г.

Инициативата е продължение на миналогодишния проект на Български фонд за жените „Национална информационна кампания за превенция на домашното насилие и услуги за подкрепа“, реализиран през 2020 г. и отново финансиран от Министерство на правосъдието.

Дългосрочните цели на настоящия проект са:

1. По-добра осведоменост за правата на жертвите и мерки срещу извършителите на домашно насилие и възможностите за получаване на подкрепа.

2. Разпознаваемост на явлението „домашно насилие” и различните му форми и повишена обществена нетърпимост към проявленията му.

3. Превенция на домашното насилие чрез кампания и изработване на информационни материали и публикации в социалните мрежи и медиите.

4. Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, свързани с домашното насилие.

Краткосрочните цели на проекта са:

1. Повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие и предоставяне на достъпна и систематизирана основна информация по темата чрез  реализиране на кампания в социалните мрежи и изработване на информационни материали.

2. Насърчаване на жертви на домашно насилие и лица, упражняващи насилие, за търсене на специализирани услуги и консултации за помощ и подкрепа.

3. Осигуряване на качествени и достъпни психологически и юридически онлайн услуги на лица, преживели или в ситуация на домашно насилие, както и на извършители на домашно насилие, с цел подкрепа, реинтеграция и предотвратяване на възможно бъдещо претърпяване или извършване на насилие. 

Към кого е насочен проектът?

Проектът е насочен към лица, пострадали от домашно насилие, лица упражняващи насилие или такива, живеещи в среда на домашно насилие, включително свидетели. Преживелите домашно насилие лица се сблъскват с живот, контролиран от извършителя на домашно насилие, липса на достъпна информация по темата и на капацитет за търсене на помощ, трудности в търсенето и получаването на справедливост при прилагането на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).

Другата пряка целева група са младите хора до 35 г., с фокус младите жени, които под влиянието на масовата култура интернализират нереалистични (женски) образи и послания, които затвърждават дискриминацията и насилието срещу жените. Често, младите жени стават и обект на насилие от интимен партньор, включително през социалните мрежи и интернет, и те не са запознати с правата си.

В този проект ще насочим внимание и ще обхванем също група на хора с увреден слух, които имат още по-ограничен достъп до информация, позволяваща им превенция или пряка защита от насилие.

Проектът е насочен и към живеещи в отдалечени населени места, заради затруднения достъп до специализирани услуги и събития за превенция.

Предвижда се проектът да обхване минимум 50 лица чрез индивидуалните консултации и онлайн събитията, а чрез националната информационна кампания да бъде достигната аудитория от минимум  500 000 души.

Третата пряка целева група са лица, извършители на домашно насилие. Много често те не признават действията си като насилствени и нормализират насилието, поставяйки в риск всички членове на семейството. Предвижда се проектът да се опита да обхване поне 3 лица, извършители на насилие.

Непрякото въздействие от проекта ще обхване професионалисти, ангажирани с приложението на ЗЗДН. Обменът на добри практики и информация е важен за координирания подход срещу домашно насилие. Обкръжението на лицата, преживели домашно насилие – съседи, роднини, познати, ще бъде достигнато с послания за разрушаване на кръга на насилието. Спрямо широката общественост, ние се стремим към повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие и създаване на нетърпимост към проявите му.

Планирани дейности по проекта

Целевите групи ще имат директен достъп до участие в онлайн срещи и/или индивидуални онлайн консултации, както и до комуникационната кампания и информационните материали в социалните мрежи и медиите, които са част от нея. По този начин се цели достигане до заложените преки и непреки целеви групи, включително и от малки и отдалечени населени места, където достъпът до специализирани услуги, свързани с проблема домашно насилие, е ограничен.

Нуждите на лицата, преживели и/или в ситуация на домашно насилие са: достъп до навременна и адекватна професионална подкрепа и консултиране, която да ги мотивира и подготви да защитят правата си и преодолеят последиците от домашното насилие. Проектът осигурява достъп до индивидуална онлайн първична правна и психо-социална помощ, която е от критично значение, както и до леснодостъпна информация по темата. Помощта ще достигне и до лица от малки и отдалечени населени места чрез гъвкавите онлайн форми за консултиране, насочване и националната кампания. Също така ще предоставим и достъп до информация на лица с увреден слух, за които има малко възможности за включване и споделяне. Това ще стане чрез осигуряването на жестомимичен превод на онлайн срещите.

Информационната кампания, която ще бъде проведена в рамките на проекта, ще надгради постигнатите резултати от предходния проект на Български фонд за жените и ще осигури устойчивост на комуникационните послания и на вече постигнатия ефект. Кампанията включва онлайн и офлайн дейности, които имат за цел да улеснят достъпа на пострадали лица и техни близки до информация, както и мотивиращо и практично съдържание за предприемане на стъпки за докладване на домашно насилие; достъп до специализирани (онлайн) услуги за преживели домашно насилие; превенция на вторичната виктимизация сред жени, преживели домашно насилие; превенция на домашното насилие сред младите хора чрез достъпни и разбираеми информационни материали; повишаване на обществената чувствителност и преодоляване на стигмата и предразсъдъците по темите за домашното насилие.

Платформата “Заблуди в любовта, създадена от БФЖ, се превърна в сериозен информационен източник за момичетата и младите жени, намиращи се в рискова връзка, за това как да разпознават първите признаци на насилие. Тя прерасна в своеобразен център на подкрепа – чрез поредицата  уебинари и индивидуални консултации с юристи и психолози, ние предложихме на аудиторията практическа помощ.

За да надградим тази практика, в настоящия проект предвиждаме създаването на серия от образователни видео материали, които достъпно и ясно отговарят на най-често задаваните въпроси от потенциалните жертви на домашно насилие. Чрез видео анимация ще даваме кратки и съдържателни съвети, напътствия и полезна информация.

Предвидено е и изработване и разпространение на информационен материал (картичка), целяща да насърчи пострадали от домашно насилие да потърсят помощ, консултация, правна и психологическа подкрепа. Картичката ще бъде разпространена в заведения, публични локации, университети, държавни институции и в услугите и общностните центрове, управлявани от организации, партньори на БФЖ в цялата страна.

Проектът предвижда и реализиране на 3 онлайн специализирани срещи, насочени към лица преживели или в ситуация на насилие, достъпни и за широката общественост, водени от различни експерти (юристи, психолози, психотерапевти, социални работници и т.н.) по предварително изготвени теми, описващи цикъла на насилието и стъпките за реакция, насочени към превенция, окуражаване на увереността на жертвите и т.н. Събитията ще бъдат популяризирани през социалните мрежи и информационните канали на БФЖ и качени на подстраницата в loveerrors.bg. За да бъдем максимално близо до целевите групи, предвиждаме и жестономичен превод в ефир за глухонемите общности, на които ще бъде осигурен достъп за споделяне на опит и преживявания, а и последващи консултации, при необходимост.

Осигуряване на достъпни услуги (индивидуални онлайн юридически и психологически консултации) за лица, пострадали или извършители на домашно насилие

Чрез тази дейност ще бъде предоставена възможност за индивидуални консултации със специалисти и експерти и включва онлайн подкрепа на поне 30 лица, пострадали от домашно насилие и/или извършители на домашно насилие. Програмата ще предлага конфиденциалност и ще е изцяло онлайн. Тя е продължение на успешната серия от онлайн консултации, които бяха изпълнени през 2020 г. с подкрепата на Министерството на правосъдието.

Програмата ще бъде популяризирана чрез националната информационна кампания и е обвързана с последващото провеждане на онлайн срещите. Мотивирана е от факта, че БФЖ ежедневно получава сигнали от жени, преживели домашно насилие, които не могат да се решат да се консултират лице-в-лице със специалисти, живеят в малки или отдалечени населени места, където не съществува институционална подкрепа и/или нямат достъп до услуги. Имаме основание да смятаме, че поради систематичната работа на БФЖ по превенция и информация за домашното насилие, много жени се отнасят с доверие към организацията ни и ще бъдат по-мотивирани да потърсят първична консултация.

Програмата включва три компонента: 

  • Психо-социално онлайн индивидуално консултиране: Програмата ще се осъществява 3 месеца, по заявка на потребителите. Консултациите ще се извършват онлайн през Вайбър, Зуум или Скайп (или друг подходящ и достъпен за потребителите инструмент). Желаещите ще имат възможност да изпратят заявка за експерт: психолог, социален работник или друг консултант и да се договорят за осъществяване на консултацията. Програмата е конфиденциална и предназначена за хора, които са в ситуация на домашно насилие или са в криза, вследствие на инцидент с домашно насилие; искат да получат информация относно начините и възможностите да се защитят; нуждаят се от подкрепа, за да си изяснят какво биха искали да предприемат; нуждаят се от подкрепа, за да се почувстват устойчиви в предприети стъпки, свързани с излизане от ситуация с насилие или редуциране на рисковете от нови инциденти. Предвижда се изцяло онлайн консултиране. Заявката ще става чрез попълване на регистрационна онлайн форма, съдържаща и декларация за защита на личните данни.
  • Онлайн специализирани консултации за пълнолетни лица, извършители на домашно насилие. Програмата ще се осъществява 3 месеца и е индивидуална. Ще е достъпна за доброволно включване на лица, които имат осъзнат проблем с упражняването на домашно насилие и овладяване на агресията. Програмата цели: осигуряване на конфиденциалност; въздействие за промяна на нагласи и ценности; анализ на ситуациите, в които клиентите реагират агресивно; насочване към краткосрочни до средносрочни услуги; развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации. Предвижда се изцяло онлайн консултиране. Заявката ще става чрез попълване на регистрационна онлайн форма, съдържаща и декларация за защита на личните данни.
  • Юридическо онлайн индивидуално консултиране: Програмата ще се осъществява 3 месеца, по заявка на потребителите. Консултациите ще са конфиденциални и ще се извършват през Вайбър, Зуум или Скайп (или друг подходящ и достъпен за потребителите инструмент). Желаещите ще имат възможност да изпратят заявка за експерт: юрист/адвокат/медиатор и да се договорят за осъществяване на консултацията. Програмата включва: изслушване; идентифициране на правния проблем; насочване към релевантни институции, организации и услуги; подпомагане в процеса по изготвяне на молба за издаване на заповед на незабавна защита/защита по общия ред по ЗЗДН. Внасянето на яснота за последствията от евентуални правни действия помага за преодоляване на страха на лицата, пострадали от домашно насилие при вземане на решение, което да им гарантира ефективна защита. Предвижда се изцяло онлайн консултиране. Заявката ще става чрез попълване на регистрационна онлайн форма, съдържаща и декларация за защита на личните данни.

Можете да се регистрирате за индивидуална онлайн консултация с психолог или юрист като попълните този онлайн формуляр.

Проектът се изпълнява от Български фонд за жените по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-243/02.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.