218 000 лв. за укрепване на капацитета и стратегическото развитие на 7 организации, работещи за правата на жените и уязвимите групи, разпределя БФЖ

  •  декември 20, 2021

218 000 лв. е бюджетът на втората Конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, които работят в защита правата на жените и равнопоставеността на половете в България. Български фонд за жените ще подкрепи 7 от общо 23 организации, участвали в двете фази на селекцията, за да укрепят своя капацитет, разширят екипа си и развият дейностите си за подкрепа на различни уязвими групи жени и момичета. Първият подобен конкурс, който предлага гъвкаво финансиране, което организациите да разпределят според своите нужди, се реализира през ноември 2020 г. и в него бяха подкрепени 5 организации с близо 173 000 лв.

Класираните за финансиране кандидати в конкурсната процедура, осъществена през 2021 г., са:

1. Сдружение „ЛевФем“ с 62 точки – лява куиър-феминистка група, работеща срещу структурното и символното насилие срещу жени, транс и куиър хора, и представители на други уязвими групи. Основен отличителен фокус на организацията е засилена работа към припознаване на работнички във феминизирани „ключови“ сектори като здравеопазване, образование, грижовен труд и др. и представителки на маргинализирани общности с целите на феминисткото движение за отстояване на искания за социална справедливост. Занимават се с политическо образование и активистки изследвания, публикации и мобилизации, целящи изостряне на посланията на съществуващи социални движения и обвързването им с феминизма, както и международно свързване и изграждане на солидарност с международното женско движение. Те ще получат финансиране в размер на 37 000 лева.

2. Фондация „Сингъл Степ” с 59 точки – подпомага, мотивира и овластява младежи от ЛГБТИ общността, техните родители, приятели и съмишленици, в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност. Фокус на работата им е предоставяне на национални услуги за индивидуална, достъпна и безплатна подкрепа – психологическа, правна, кариерна и свързана със сексуалното здраве. Чрез пространството си The Steps предоставя платформа за представяне на ЛГБТИ артисти, както и на публични формати, чрез които темата да бъде обсъждана и нормализирана. Цели дългосрочни подкрепящи политики за ЛГБТИ хората по отношение на тяхното физическо и ментално здраве – чрез застъпническа дейност и промени в институционални и законодателни рамки, касаещи здравето на гей мъжете (ХИВ програма) и транс хората. Те ще получат финансиране в размер на 34 000 лева.

3. Социална фондация „Инди-Рома 97” с 58 точки – създадена е през лятото на 1997 година от хора от ромската общност в Куклен, област Пловдив. Мисията им е културно-просветна дейност сред ромски семейства, борба с безработицата чрез създаване на нови възможности за трудова заетост, както и преодоляване на традиционните стереотипи за ролята на жените от малцинствата в трудовите и социални процеси. Чрез различни програми работят за превенция и преодоляване на всякакви форми на насилие, на ранни бракове, за подкрепа на млади майки с цел превенция на изоставяне и за ранно детско развитие, както и за овластяване на ромските жени и момичета чрез повишаване на техните професионални и лични компетенции. Развиват и проекти в интерсекцията женски права и изменение на климата. Те ще получат финансиране в размер на 34 200 лева.

4. Фондация „Дигнита“ с 57 точки – работи за превенция на трафика на хора, застъпничество и подпомагане на жертвите. Фондацията се стреми да противодейства на трафика на хора, като работи с основни групи в риск с цел предотвратяване на престъплението. Фондацията се стреми също да подпомогне пострадалите от престъплението за възстановяване на тяхното достойнство чрез постигане на справедливост за претърпяната експлоатация и ефективната им реинтеграция в обществото. Дългосрочната им цел е застъпничество и мобилизиране на общности от професионалисти на национално ниво, които да обединят позиции в посока промяна на политики и за устойчивост на услугите за жертви на трафик. Те ще получат финансиране в размер на 30 000 лева.

5. Сдружение „Саффо – България” с 57 точки – колектив от млади лесбийки и куиър жени с различен професионален и житейски опит, които участват в множество феминистки проекти. Мисията им е овластяване на млади ЛГБТИ хора посредством изграждането на силна общност, както и чрез популяризиране на феминисткото знание. Чрез създаване на първата феминистка медия в България целят предоставяне на платформа и включване на темите за феминизма в публичния дискурс, както и на тези за анти-расизма, застъпничеството за ЛГБТИ общността, ромската общност, общността на хората с увреждания и др. Стремят се към създаване и поддържане на устойчива общност, която да служи като безопасно пространство за хора от маргинализирани и уязвими групи. Те ще получат финансиране в размер на 35 400 лева.

6. Клуб на жените „Родопчанка” с 55 точки – работи за популяризиране и защита на правата на жените, момичетата и хората в неравностойно положение и от маргинализираните групи във всички десет общини на област Смолян, включително в най-отдалечените населени места. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на жените и стимулира тяхното активно участие в обществения живот чрез разнообразни публични събития, обучения и платформи за изява, както и чрез проучвания и анализи. Осъществява застъпничество на местно ниво и работи за създаване на партньорска мрежа от съмишленици на основата на ценности като солидарността, зачитането на човешкото достойнство и на правата на човека и вяра в изграждането на справедливо и равноправно гражданско общество. Те ще получат финансиране в размер на 18 000 лева.

7. Сдружение „Библиофем“ с 52 точки – хоризонтален колектив, който има за мисия да разпространява и популяризира историята на жените по света и у нас и да повдига теми, свързани с пресечността между различните борби за равнопоставеност и справедливост. Подпомага изграждането на феминистка общност в България чрез тематични събития и дискусионни клубове в София и онлайн пространството. Поддържа и развива платформа за споделяне на ресурси и документиране и популяризиране на историята на жените/женските движения, включително чрез публикуване на преводни и авторски феминистки научни и художествени текстове. Планират развитие на издателска дейност и създаване на физическа колекция от феминистка литература за безплатно споделяне. Те ще получат финансиране в размер на 29 400 лева.

Програмният екип и Настоятелството на Български фонд за жените утвърдиха финалистите след селекция в две фази. За втория кръг на селекция бяха поканени да разработят подробна стратегия за развитието на организацията си 11 от кандидатите: Сдружение „ЛевФем“; Сдружение „Саффо-България”; Клуб на жените „Родопчанка”; Фондация „Дигнита”; Сдружение „Библиофем“; Социална фондация „Инди-Рома 97”; Фондация „Сингъл Степ“; Българска платформа към Европейско женско лоби; Сдружение „Жените на Казанлък“; Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“; Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“.

Кандидатурите бяха оценявани по редица критерии, сред които: интерсекционален подход/ пресечност на социалните неравенства, стратегическо планиране и капацитет за застъпничество, потенциал за постигане на социална промяна, капацитет за мобилизиране на общности, степен на познаване на феминисткия дискурс и принос за развитие на женското движение в България, участие на уязвими групи в процесите на вземане на решения в организацията, диверсификация на бюджета и др. Сред приоритетите на конкурса бяха още организации, които извършват дейността си извън София или работят на национално ниво, новосформирани и такива с ограничени ресурси и годишен бюджет под 50 000 лв. Бяха осъществени и онлайн срещи с представители на организациите за обсъждане на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера, визията и възможностите за допълнителна подкрепа.

Финалното решение за финансиране беше утвърдено от Настоятелството на БФЖ, на базата на изготвени препоръки от програмния екип на Фонда.

Благодарим на всички, участвали със своите концепции в настоящата инициатива! Желаем успех на организациите, които не бяха класирани за финансиране, и ще очакваме кандидатурите им в някой от следващите ни конкурси. За повече информация следете страницата ни редовно. 

Настоящият конкурс стана възможен благодарение на финансовата подкрепа и доверие на Mama Cash, Sigrid Rausing Trust и Draft Kings.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.