Никоя жена не е напълно свободна, докато всички жени не са свободни

  •  юни 28, 2022

„Никоя жена не е напълно свободна, докато всички жени не са свободни.“

Одри Лорд*

Български фонд за жените изразява своята солидарност с жените в САЩ, чието фундаментално и конституционно гарантирано човешко право да правят избори относно собственото си тяло, живот и съдба беше отнето от Върховния съд на САЩ в петък, 24 юни 2022 г.  

В такива моменти в историята можем само да си напомним, че отстояването на демокрацията и на правата на човека изискват всекидневни усилия и, че въпреки че у нас въпросът за правото на избор дали да прекъснеш бременността си е решен от повече от 60 години, като прогресивно и проевропейско общество има още много за какво да се борим, за да подобрим живота на и средата за момичетата и жените, както и за всички семейства в България.    

От създаването си през 2004 г., БФЖ инвестира усилия и средства за подкрепа на силно женско движение в страната, което да се бори за пълна равнопоставеност на половете и за правата на всички жени. Тези борби са политически – гарантиране на живота и достойнството на жените и момичетата, както и подобряване на институционалната среда, чрез политики и промени в законодателството. Напомняме за част от мерките, които взимащите решения в България могат да предприемат, за да осигурят благоденствието на младите момичета, бъдещите и настоящи майки, семействата и всички български гражданки.      

  1. Гарантиране на сигурността на жените в дома им – Спешно приемане на промените в Закона за защита от домашно насилие, предложени от Министерство на правосъдието, за подобряване на защитата на лицата, пострадали от домашно насилие и по-тежки наказания за извършителите. Продължаваща работа по по-доброто прилагане на закона, промените в него, повишаване на чувствителността на българското общество по темата. Отпадане на условието за „системност“ на домашното насилие в Наказателния кодекс.  
  1. Въвеждане на часове по здравно и сексуално образование в училище – Според национално-представително изследване от 2019 г., проведено от Алфа рисърч по поръчка на БФЖ, 76% от българските граждани смятат, че e важно в училище да бъдат въведени часове по здравно и сексуално образование. Добрата здравна и сексуална култура на мъжете и жените се разпознава като ключова предпоставка за отговорно и безопасно репродуктивно поведение, включително предпазване от нежелана бременност.** 
  1. Преодоляване на институционалното насилие над раждащите жени – Създаване на подкрепяща и окуражаваща среда за бъдещите майки, които са особено уязвими по време на бременността си, гарантирано проследяване на бременността за всички жени, включително и здравно-неосигурените, подобряване на медицинските грижи, провеждане на национални кампании за повишаване на чувствителността на медицинските лица и преодоляване на институционалното насилие, борба с психическото и физическо насилие, упражнявано над родилки, намаляване на броя раждания със секцио без медицински нужди. 
  1. Подобряване на социалната среда и услугите за отглеждане на дете – Осигуряване на детски градини и места в детските градини за всички деца, подкрепа и регулация на родителските кооперативи и алтернативните форми за грижи за децата, обучения и/или преквалификация на кадри, подкрепа на бизнеса за осигуряване на гъвкаво работно време за родителите и възможности за работа от дома, въвеждане на добри практики за гъвкаво работно време и работа от дома в държавната администрация, равно-разпределен родителски отпуск между родителите.  
  1. По-добър и улеснен достъп до контрацепция и менструални продукти за всички жени и момичета – Достъпът до здравни и сексуално-репродуктивни услуги и права е човешко право. Подкрепа на организациите, работещи с уязвими групи за превенция на болести, нежелани бременности и повишаване на здравната и сексуална култура; безплатни гинекологични прегледи за момичета и жени, намиращи се на прага на бедността. Отпадане на ДДС на всички продукти за менструална хигиена и безплатни превръзки, тампони и менструални чашки за всички училища и университети в България. 

Български фонд за жените продължава да работи активно по всички тези теми, както и да подкрепя всички активисти, групи и партньорски организации, допринасящи към подобряване на живота на жените и момичетата в България. Въпреки, че броят прекъснати бременности спада всяка година, страната ни все още има да се справя и с проблеми като превенция на ранни бременности*** и детска смъртност****, по които сме „първенци“ в Европа, подобряване на условията за раждащите жени, подкрепа на родителите, отглеждащи децата си сами, намаляване на броя раждания със секцио без медицинска необходимост, които могат да поставят жените в ненужен риск, и т.н.  

От БФЖ дълбоко вярваме, че само заедно можем да създадем по-добра среда, в която гласовете и изборите на жените са чути и уважавани от цялото общество, в която живота, здравето и достойнството им са гарантирани, и в която всички семейства без изключения са подкрепени в процесите по семейно планиране и всички деца са щастливи, желани и обичани. Убедени сме, че мракобесието, настъпило в някои страни, е временно, и че борбата за по-добър живот на жените в България допринася към свободата на всички жени по света. 

Солидарност с жените в САЩ!  


* I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own – Audre Lorde.

** Национално-представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч „Обществени нагласи за и против абортите в България“, август 2019 г. Достъпно на: https://bgfundforwomen.org/bg/2020/02/14/76-of-bulgarians-want-sexual-education-in-school

*** България, заедно с Румъния, е на първо място по нежелана бременност в Европа при момичета между 14 и 19 години. (WHO, UNPD). 

**** През 2019 г. най-високи нива на детска смъртност в ЕС са регистрирани в Малта (6,7 смъртни случая на 1000 живородени), Румъния (5,8) и България (5,6). (Eurostat). 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.