БФЖ подкрепя девет инициативи по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените

 •  ноември 10, 2022

В навечерието на 25 ноември – Международният ден за борба с насилието над жени, Български фонд за жените има удоволствието да обяви победителите в Конкурса за елиминиране на насилието над жени.

В него участваха 24 граждански организации от 12 населени места в България. След като преминаха през две фази на оценка – административна и концептуална – екипът ни отличи девет от тях, които ще реализират дейностите си в следващите 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.). Общият бюджет на настоящия конкурс е 160 000 лв. и в него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 20 000 лв.

По-долу е класирането на организациите, одобрени за финансиране в настоящия конкурс, според получените във втори кръг брой точки. Максималният брой точки, който един проект можеше да получи сумарно от оценката на журито беше 120 точки. Минималният праг за допустимост на проектните предложения на втора фаза беше 90 точки. Дейностите на одобрените проекти включват информационни кампании, организиране на групи за взаимопомощ, шествия в няколко града в страната, образование на млади хора с фокус превенцияфорум театър, работа с малцинствени групи и хора от малки населени места, подкрепа за организации, които предоставят социални услуги и др.   


Сдружение „Вазовци“ –  гр. Вършец  
 • Име на проекта: „#ЖенитеОтМалкияГрад“, 103 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 3000 лева

Проектът се фокусира върху превенция на ранните бракове сред момичетата в гр. Вършец. За целта са предвидени интерактивни семинари и упражнения, сформирането на групи за взаимопомощ, провеждането на анкетни проучвания сред момичетата относно техните нужди и интереси по темите за защита правата на жените и момичетата. Ще се отдели специално внимание и на темата за домашно насилие и превенция. Предвижда се и информационна кампания, както и изграждането на онлайн мрежа между всички участници.

Сдружение „САФФО – БЪЛГАРИЯ” в партньорство с неформалния колектив „Феминистки мобилизации“ –  гр. София 
 • Име на проекта: “Нито една повече: кампания за повишаване на обществената чувствителност спрямо насилието, основано на пола“, 100 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 20 000 лева

Проектът планира организацията на протест за Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените (25 ноември) и Шествие за правата на жените (8 март 2023 г.); съпътстваща информационна кампания за различните видове мизогинно насилие; курсове по самозащита; срещи с феминистки организации из страната с цел разрастване и заздравяване на връзките помежду им и бъдещи партньорства. Не на последно място, партньорите планират да сътрудничество със Столична община и Sofia Graffiti Tour, за да осигурят дълготрайно присъствие на темата за борбата с полово-базираното насилие в градската среда на столицата.

Фондация „Позитивни умения на личността в социума – П.У.Л.С.“ –  гр. Перник  
 • Име на проекта: “КЛУБ „ДОВЕРИЕ“ – в защита и подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие“, 99 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 20 000 лева

Настоящият проект е естествено продължение на усилията на Фондация „П.У.Л.С.“ на местно ниво за повишаване на знанията, информираността и чувствителността за правата на жените в регион Кърджали. Този проект поставя във фокус местна група от активистки, които поставят революционни за региона теми – като правото на жената да продължи образованието си, защитата от насилие, правото да откаже брак. Дейностите в проекта са насочени към обучение и овластяване на местни лидерки, които да поставят сред широката общественост и местни институции темата за равнопоставеност на половете и защита на жените от насилие, както и предоставяне на директна подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие.  

Социална фондация „Инди-Рома 97” –  гр. Куклен  
 • Име на проекта: “Слънчево колело”, 98 т. 
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 19 956 лева

Проектът ще се реализира на територията на Община Куклен и частично в Община Карлово, село Розен. В рамките на 18 месеца организацията ще оказва индивидуална помощ, кризисни интервенции, социална и правна помощ. 24 жени от гр. Куклен ще преминат през менторска програма, за да оказват подкрепа на други жени ромски жени от с. Розово, които са пострадали или в риск от насилие. Групата за взаимопомощ предвижда и организирането на сплотяващи дейности, като театрални постановки, прожекция на филми и дискусии. Характерно за проекта е че дейностите ще бъдат изпълнявани от самата целева група, с подкрепата и менторството на екипа и експерти.

Фондация „Будителките“ – София  
 • Име на проекта: Помощ и информация за хора, преживяващи домашно насилие и насилие основано на пола, 96 т. 
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 17 160 лева
 • Собствен финансов принос: 2100 лева

Проектът включва пет информационно-образователни и застъпнически дейности, сред които месечни уебинари за хора пострадали от насилие, водени от психолог и адвокат; подкаст с експерти и хора с преживян опит; издаване на книга с истории на хора, преживяли насилие, както и информационна кампания; съпътстващо представяне,  ПР и просветителска кампания с фондонабиращ елемент и застъпнически действия за приемане на промените в ЗЗДН.

Сдружение „Асоциация Ная” –  гр. Търговище 
 • Име на проекта „Младите хора срещу насилието над момичета и жени“, 94 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 19 930 лева
 • Собствен финансов принос: 10 205 лева

Проектът ще работи за превенция на насилието, основано на пола, чрез оспорване на половите стереотипи и нормите, които насърчават и оправдават насилието над момичета и жените. Целева група на проекта са младежи на възраст 12-19 години. С тях ще се провеждат обучителни и образователни дейности, които да повишат информираността им по темата и да ги насърчат да бъдат критични и да оспорват половите стереотипи, които генерират неравенства между жените и мъжете. Младите хора ще бъдат привлечени като активни участници в обучения на свои връстници и в провеждането на кампании и публични събития. Проектът ще работи още за насърчаване на младите хора да общуват помежду си в дух на взаимно уважение и зачитане. Дейностите ще се реализират в продължение на 18 месеца на територията на област Търговище.

СдружениеАсоциация Пелаго“ – гр. София 
 • Име на проекта „Моят личен житейски проект не включва насилие“, 93 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 19 610 лева
 • Собствен финансов принос: 300 лева

Проектът ще създаде трикомпонентна програма (информиране, дебати и сторителинг), чрез реализацията, на която децата ще учат как да изградят живот без насилие. Ученици 5-9 клас от двете училища (97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София и ОбУ „Неофит Рилски“,  с. Дерманци) ще бъдат въвлечени в игрови (класически дебати) и арт (разказване на истории, създаване на филм) дейности под ръководството на обучени учители и по-големи ученици-активисти в изграждане на пространства и лични житейски проекти, които целенасочено и осмислено не включват форми на насилие.

Дискутирането и анализирането на важни за учениците теми, свързани с насилието, основано на пола и други типове насилие в тези пространства през различни форми на експресия е начин за преодоляване на предразсъдъците и стереотипното мислене и поведение.

Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ” в партньорство със сдружение „Знание“ – гр. Ловеч 
 • Име на проекта: “Силната си ти!“, 93 т. 
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 17 894 лева

Проектът е партньорска инициатива на две ловешки организации, които обединяват усилията си, за да представят на по-широк кръг темата за насилието, основано на пола, неравенствата и потисничество спрямо жените.

Проектът включва тридневно обучение на млади хора между 18-29 години (80% от тях жени) по темите насилие, основано на пола, права на човека и театър на потиснатите. Преминалите обучението ще подготвят две представления по метода Театър на потиснатите за жители на гр. Ловеч, представители на институции, медии и млади хора. Паралелно с това ще бъде реализирана и информационна кампания, изложба с фотографии от подготовката и представленията, както и фотографии, направени от младите жени, участващи в проекта.

Фондация „Х и Д джендър перспективи” –  гр. Димитровград  
 • Име на проекта: “Мълчанието ражда сълзи!”, 91 т.
 • Одобрено финансиране от БФЖ: 20 000 лева

Проектът е насочен към  защита и подкрепа на жени и момичета, преживели домашно насилие или друг вид насилие, основано на пола чрез предоставяне на комплекс от програми за възстановяване и защита. Дейността ще се изпълнява в трите консултативни центъра на организацията в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград.  Предвижда се провеждане и на информационна кампания с различни инициативи, както и кръгла маса с представители на общини, работодатели, педагогически съветници и др. институции, издаване на информационни материали.


За Конкурса

Първата фаза включи оценка на организациите и техния статус, сфера на дейност на кандидатите, географски обхват и капацитет за изпълнение, степен на съответствие на проектите с тематичните приоритети на конкурса и реалистичност, както и баланс на бюджета за изпълнение. Предложенията, които залагаха на интерсекционален подход с фокус върху уязвими групи жени и/или маргинализирани теми бяха селектирани с приоритет, насърчено беше кандидатстването на новорегистрирани организации. 

Във втория кръг оценяването беше фокусирано върху значимост на проблемите, които проектите адресират, адекватност на посочените дейности и резултати спрямо посочения проблем и цели на проекта, ясно описание на заложените индикатори за успех и средствата за тяхното измерване, анализ на потенциалните рискове за изпълнение на дейностите и стратегии за противодействие, степен на включване на целевите групи, потенциал за устойчивост на проектите и за социална промяна. 

Допълнителни точки при оценяване бяха дадени на проектни предложения, които ще бъдат реализирани в партньорство с организация или нерегистрирана група/колектив; залагат на интерсекционален подход; адресират нуждите на групи жени и/или момичета, подложени на множествена дискриминация и маргинализация; мобилизират общности и допринасят за укрепване и разрастване на женското движение в България.  

Във втория кръг на оценка бяха поканени външна оценителка и членка на настоятелството на БФЖ, като журито беше в следния състав:  

 • Адв. Деница Люнчева – членка на Настоятелството на Български фонд за жените 
 • Рада Еленкова – програмна директорка на Български фонд за жените 
 • Невена Дякова – главна редакторка на списание “GRAZIA” 

Благодарим на всички, участвали със своите проекти в настоящата инициатива. БФЖ ще се свърже с всички, чиито проектни идеи са одобрени за финансиране с информация за последващи стъпки. Желаем успех на организациите, които не бяха класирани за финансиране, и ще очакваме вашите проектни предложения в някой от следващите ни конкурси! За повече информация следете страницата ни редовно.  

Поради ограничени ресурси, БФЖ няма възможност да изпрати индивидуална обратна връзка на отделните организации, независимо дали са класирани за финансиране или не, освен ако не е наложително и част от следващите стъпки за съвместна работа. Консултации по телефон също няма да бъдат правени.   

Допълнителна информация  

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.  

С Общите условия на конкурса можете да се запознаете ТУК.  

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на OAK Foundation, Sigrid Rausing Trust,  Urgent Action Fund, Фондация Докова и Доков за бъдеще, Avon България.

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на grants@bgfundforwomen.org.  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.