Шест организации ще следват своята мисия „Възможна“ с подкрепата на БФЖ

  •  декември 4, 2022

В края на година, белязана от множество кризи и предизвикателства за гражданския сектор Български фонд за жените,  има удоволствието да сподели окончателните резултати от конкурса за подкрепа оперативните нужди на организации, работещи за правата на жените, Програма „Мисия: Възможна“. След значимите успехи на първите две издания на програмата, Фондът продължи да предлага гъвкаво дългосрочно финансиране, което повишава устойчивостта и капацитета на организации с доказан потенциал за социална промяна.  

В конкурса се включиха общо 26 организации от 15 населени места. Допустимият размер на подкрепата за одобрена концепция е до 50 000 лв., като финансирането ще бъде в рамките на 12 месеца, до края на 2023 г. По-долу са класирането и някои акценти от работата и визията за развитие на отличените организации.  

  1. Сдружение „Лекари на света – клон Сливен“ – 88 т.  Одобрено финансиране от БФЖ: 50 000 лв.  

Основана през 1980 г., сдружение „Лекари на света“-Франция е международна хуманитарна организация, която се бори за справедлива и универсална здравна система. Българският ѝ клон работи в Сливенския квартал с преобладаващо ромско население „Надежда“ от 2004г. по въпроси за женското здраве, околната среда и психосоциалното благосъстояние. Едно от забележителните му постижения досега е припознаването на необходимостта от безплатен достъп до контрацепция за здравно неосигурени жени от Община Сливен, която от май 2021г. покрива гинекологичните прегледи  на около 20 жени всеки месец. През идната година, сдружението планира да разшири услугите си, насочени към уязвими групи, да мобилизира и координира застъпнически усилия за приемане на Национална програма за сексуално здраве и семейно планиране съвместно с други организации и да работи за повишаване на чувствителността към специфичните здравни проблеми на жените сред специалисти и широката общественост.  

  1. Сдружение „Българска платформа към Европейското женско лоби“ – 87 т. Одобрено финансиране от БФЖ: 49 970 лв. 

Българска платформа към Европейско женско лоби обединява неправителствени организации от цялата страна, които работят за постигането на равенство между половете, срещу всички форми на насилие срещу жените и за гарантиране на равнопоставено участие на жените в процеса на вземане на решения от създаването си през 2005г.  Чрез секретариата на Европейското женско лоби, Платформата многократно е алармирала европейски институции за проблемите на жените в България и е организирала застъпнически кампании за равноправие на международно ниво. Част от стратегическите цели на организацията за идната година са укрепване на женското движение – особено сред младежи и в малки населени места, повишаване експертизата на други граждански организации по отношение човешките права, мониторинг на ключови политики като Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените мъжете 2021-2030.  

  1. Фондация „Глас в България“ – 85 т. Одобрено финансиране от БФЖ: 29 000 лв. 

Фондацията подпомага и защитава правата на имигранти и бежанци, търсещи закрила на територията на България чрез предоставяне на правна помощ и застъпничество.  Специализирана е в предоставянето на холистична подкрепа на много уязвими жени – мигрантки, включително жертви на домашно и основано на пола насилие и трафик на хора, на принципа управление на случаи (case management). За да обезпечи продължаването и разрастването на тези утвърдени програми, организацията ще изгради цялостни стратегии за фондонабиране и комуникации с подкрепата на БФЖ. На национално ниво ще продължи да се застъпва за разпознаване на полово базираното насилие като основание за признаване на бежански статут и да работи активно за подобряване обществените нагласи към мигрантите.  

  1. Сдружение „Орион грид – Грижа за Лидери и Авторитети: 82 т. Одобрено финансиране от БФЖ: 49 600 

Сдружение „Орион грид“ работи за демократичен и свободен от потисничество свят,  в който автономни индивиди и общности могат да се развиват и да дават възможност на всеки да участва пълноценно в обществено-политическия живот. Има значителна експертиза в създаването и превода на ключово феминистко познание, разработването на методологии за мониторинг на политики и програми, свързани с насилието, основано на пола и консултирането на активисти и други организации в обществена полза. С подкрепата на БФЖ „Орион грид“ се стреми да изгради постоянен екип, разшири аудиторията на безплатните си образователни програми и да продължи подкрепата си към общности, водени от стремежа към полово равноправие и климатична справедливост.  

  1. Сдружение „Жените на Казанлък“ – 80 т. Одобрено финансиране от БФЖ: 38 361 лв.  

Сдружение „Жените на Казанлък“ дава видимост на проблемите на жените чрез кампании, акции и обучения на местно и национално ниво. През 2021г., само три години след учредяването си, откриват Център за превенция на насилието и Център за подкрепа, обучение и допълнителна квалификация в гр. Казанлък и вече за удвоили първоначалните си членове.  Сред целите на сдружението за 2023 г. са разкриването на нови приемни, предоставяне на безплатни юридически и психологически консултации на по-голям брой жени и привличане на нови членове, включително младежи. Чрез участието си в няколко национални феминистки мрежи и активизацията на местната общност,  то ще работи за междупоколенческия диалог и укрепването на национално женско движение.  

  1. Фондация „Право на детство“ – 79 т.  Одобрено финансиране от БФЖ: 39 160лв.  

Фондация „Право на детство“ развива модели за работа с деца и младежи, с фокус момичета, професионалисти и граждани, които утвърждават култура на толерантност, недискриминация, зачитане на индивидуалността. Сред лицата, получили безплатна правна помощ от организацията, са жени, пострадали от домашно насилие и насилие основано на пола, деца – жертви на сексуални посегателства, лица търсещи убежище и мигранти.  Сътрудничеството с международни институции и мрежи от експерти и граждански организации спомага за навлизане на добри практики за опазване правата на жените и децата в България. Фондацията ще продължи да подобрява достъпа до правосъдие на уязвими групи, да води стратегически дела и осъществява застъпнически инициативи  и експертен мониторинг на държавни и общински политики с подкрепата на БФЖ.  

За Конкурса:  

В двете фази на конкурса участваха общо 26 организации от 15 населени места. Първата включваше изготвяне на Формуляр с концепция, оценен от Програмния екип на Фонда спрямо следните критерии: структура и цели на организациите, работа по маргинализирани проблеми, интерсекционален подход, разбиране на феминистките ценности и принципи. Представителите на четиринадесетте организации, допуснати до 2-ра фаза, имаха възможността да присъстват на информационна среща с екипа на 10.08.2022 г. преди да подготвят подробна стратегия за развитие и провизорен бюджет за следващите две години. Индивидуалният разговор, проведен с всяка организация след подаване на документите, позволи задълбочено запознаване със специфичния ѝ контекст и потребности, както и съвместно формулиране на насоки за подобрение на концепцията преди финалния кръг оценяване.  

Програмният екип на БФЖ в състав Гергана Куцева (Заместник- директор), Рада Еленкова (Програмен Директор) и Зара Ранчева (Специалист по процесите на оценка на въздействието и учене) формулира препоръки за финансиране към Борда на настоятелите, въз основа представянето на организациите в интервютата и ревизираните им кандидатури. Ключовите критерии за оценка бяха съответствието със стратегическата цел на БФЖ да подкрепя изявено феминистки организации, които прилагат смели иновативни подходи и насърчават солидарност с други социални движения, потенциалът за постигане на трайна социална промяна, целесъобразността на предложените дейности, наличието на механизми за оценка на постигнатото и учене, изчерпателността на провизорния бюджет и наличието на други източници на финансиране. Допълнителни точки получиха организации, чиято дейност се извършва извън София, допринася за мобилизиране на общности и/или оказва влияние върху лица, ангажирани със създаването и изпълнението на обществени политики. Максималният брой точки, който организация можеше да получи от трите оценителки, беше 99, при минимален праг на допустимост – 79 т. включително.  

Благодарим на всички, участвали със своите проекти в настоящата инициатива. БФЖ ще се свърже с всички, чиито кандидатури са одобрени за финансиране с информация за последващи стъпки. Желаем успех на организациите, които не бяха класирани за финансиране, и ще очакваме вашите идеи и концепции в някой от следващите ни конкурси! За повече информация следете страницата ни редовно.   

Поради ограничени ресурси, БФЖ няма възможност да изпрати индивидуална обратна връзка на отделните организации, независимо дали са класирани за финансиране или не, освен ако не е наложително и част от следващите стъпки за съвместна работа. Консултации по телефон също няма да бъдат правени.  

  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.