Овластяване на квалифицирани жени: Наръчник за приобщаваща интеграция

  •  август 23, 2023

Въведение  

Устойчивото развитие е амбициозна цел, която не може да бъде постигната без да се обърне внимание на един ключов компонент: равенството между половете и овластяване на жените. Тази позиция беше подчертана от ООН и подкрепена от Европейския съюз. Това важи за всички жени, включително тези с мигрански и етнически малцинствен произход. Тези хора често са изправена пред изключителни предизвикателства, което води то така нареченото “двойно неравностойно положение” – те са в неравностойно положение както като жени, така и като лица с миграционен или етнически малцинствен произход. 

Едно широко разпространено явление за квалифицитаните жените с мигрантски, бежански или етнически малцинствен произход е понижаването на критериите за умения, при което те често са с по-висока квалификация от необходимата за извършваната от тях работа. Освен това тези жени по-често заемат позиции в по-ниско квалифицираните цектори на пазара на труда, в които преобладават мъжете и където техният потенциал, умения и амбиции не се използват достатъчно и остават незабелязани. 

Последствията от тези предизвикателства са сериозни. Дискриминацията и социалното изключване ограничават възможнистите им да отстояват правата си и ги поставят в изключително уязвими позиции, за които бедността и насилието за характерни. Това води до цикъл на проблеми, който може да продължи с поколения напред. 

Признавайки значителнителната роля, която заетостта играе в интеграцията, както и положителното въздействие, което има върху икономиката, Европейският Съюз призова за пълноценното използване на уменията и потенциала на жените с мигрантски, бежански и етнически малцинствен произход.  

В този контекст настоящият наръчник предлага иновативни подходи, методи и техники, които да насърчат социалното и профеционално приобщаване на тези жени. Той е насочен към специфичните им нужди, овластява ги и ги мотивира чрез професионалните специалисти, работещи с тях. Наръчникът представя интерактивни, реалистични и устойчиви методи и модели за повишаване на квалификацията, основани на специфичите характеристики на държавата и културата, миграционния контекст и ученето чрез работа и опит и игровизация.  

Shape

Кой може да се възполза? 

Наръчникът е предназначен за обширен кръг от практикуващи специалисти, включващ:  

1. Обучители в областта на ПОО  

2. Обучители в работна среда 

3. Социални работници 

4. Политици 

5. Мениджъри с различни нива на компетентност 

6. Специалисти и консултани по миграция  

Наръчникът има за цел да се отиде отвъд традиционния подход на „курс по интеграция“ и да допринесе за постигнето на по-дълбоко и по-устойчиво въздействие върху политиките и практиките за интеграция на жени с мигрантски, бежански или етнически малцинствен произход. Той е разработен с цел насърчаване и подпомагане на системното и ефективно включване на тези жени на пазара на труда, за да се постигне тяхното овластяване и интеграция във всички сектори на обществото.  

Shape

Основни принципи и цел на наръчника  

Наръчникър предоставя рамка за иновавна и устойчива програма/курс в областта на професионалното образование и обучение (обучение в областта на ПОО), основана на изследвания и съчетаване на стратегии за осигуряване на трайни практически умения и компетентности през целия живот. Той осигурява на професионалистите фасилитатори практически, ангажиращи и персонализирани материали и стратегии, които да използват за повишаването на ефективността и производителността на квалифицирани жени с мигрантски, бежански или етнически малцинствен произход. 

Структурата на наръчника се основава на различни препоръки, включително на препоръчката на Съвета относно ПОО от 2020 г., в която се набляга на изискванията на пазара на труда и необходимостта от обучение на работното място. В него се признават и основите на Декларацията на Оснабрюк от 2020 г., в която се подчертава предпоставката за цифрова трансформация.  В съответствие с това наръчникът се позовава на Европейската рамка за цифрова грамотност на обучителите, за да предостави на обучителите стратегии и умения за подобряване и въвеждане на иновации в образованието и обучението.   

Shape

Използване на наръчника 

При подготовката на наръчника изследователите първо се позоваха на анализите и докладите на Европейския център за развитие на професионалното обучение, за да обхванат тенденциите, преходите и нуждите, свързани с ПОО и пазара на труда. Освен това са извършени оценки на нуждите и анализи на успешните практи в четири държави  – Австрия, България, Германия и Португалия.  

В резултат на това е изготвeн единен и секторен наръчник, който се състои от четири блока:  

1. Модул 1: Модели за професионално развитие  

2. Модул 2: Умения и компетентности, свързани с пазара на труда   

3. Модул 3: Модели на емоционалната интелигентност   

4. Модул 4: Развиване/усъвършенстване на когнитивните умения 

Всеки модул е разработен така, че да осигури конкретни резултати от обучението, включващи знания, умения и компетентности, които ще позволят на участниците да разширят своя професионален и социално-културен обхват и опит.  Освен това всеки блок е разделен на два отделни раздела: теоретична рамка и практически раздел, който насърчава творчеството, както и изграждането на самочувствие и подобряването на самооценката на целевата група.  

Освен това в приложението практикуващите специалисти ще намерят инструменти за оценка и контролни списъци, които могат да им помогнат да идентифицират участниците, техния опит и очаквания, както и да разработят по-индивидуален и персонализиран курс въз основа на тази информация.  

В заключение, този наръчник представлява значителна стъпка към овластяването и включването на квалифицирани жени с миграционен, бежански или етнически малцинствен произход на пазара на труда. Наръчникът предоставя новаторски подходи и практически стратегии, които имат за цел да прекъснат кръговрата на неравноство и да помогнат на тези жени да реализират напълно своя потенциал и да допринесат положително за обществото и икономиката. 

Намерете наръчикът за обучеие на обучители ТУК

Shape

Този проект е подкрепен и финансиран от Европейската комисия. Тази публиказия отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е изпозване на информацията, съдържаща се тук.  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.