Овластяване на разнообразието: Програмата MyPath бе представена в България

  •  септември 19, 2023

На 18 септември в България екипът на БФЖ представи програмата MyPath – съвместна инициатива с консорциум, работещ за овластяване на жените и насърчаване на културното многообразие. Събитието беше насочено към лица, вземащи решения, и заинтересовани страни от публичния и частния сектор, като се наблегна на практичността и значимостта на проекта.

Присъстващите получиха представа за концептуалната рамка, изготвения комплект и постиженията на консорциума. Бяха подчертани структурата, целта и въздействието на програмата, като бе подчертан нейният всеобхватен, интерактивен и иновативен характер.

Програмата MyPath се отличава с включването на игрови елементи и учене чрез преживяване. Този подход не само ангажира участниците, но и повишава ефективността на учебния опит. Събитието наблегна на уникалността на програмата, която предлага нов начин за подход към изграждането на умения и овластяването.

Събитието наблегна на високата практичност и значимост на програмата MyPath, като показа менторски сесии и практики на ролеви модели. Като беше насочена към вземащите решения и заинтересованите страни в публичния и частния сектор, инициативата имаше за цел да покаже как приемането на културното многообразие може да се превърне в конкурентно предимство за компаниите.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.

2021-DE02-KA220-VET-000030549   

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.