138 организации кандидатстваха във Фаза II на конкурса „Мисия: възможна“

 •  октомври 16, 2023

138 организации от 46 градове и села кандидатстваха във Фаза II на конкурса „Мисия: възможна“ на Български фонд за жените (БФЖ), част от проекта BIRDS in BG, за укрепване на стратегическото развитие и повишаване на устойчивостта на гражданското общество в страната.  

След успешно преминаване на Фаза I, 150 организации бяха поканени да участват във втория етап на конкурса. В него те имаха възможност да развият подробна дългосрочна стратегия за организационно развитие, включваща Теория на промяната, прогнозен бюджет и планове за фондонабиране, за изграждане на капацитет, самооценка на риска и др. 

Пълният списък с организациите, подали кандидатури във Фаза II, можете да откриете ТУК. Ако не виждате името на организацията си в списъка, а сте подали своята кандидатура в конкурса в посочения срок, незабавно се свържете с нас на имейл ask@bgfundforwomen.org

След проверка на административното съответствие, всяка кандидатура ще бъде разпределена към оценителна комисия, състояща се от двама експерти, работещи независимо един от друг. Средноаритметичната стойност на съвкупността от двата оценителни протокола на членовете на оценяващата едно предложение комисия ще сформира финалната оценка на дадена кандидатура. В случай на разминаване по-голямо от 30% между оценките на двамата експерти, съответната кандидатура ще бъде разглеждана от трети оценител, а за класирането й ще се използва средният резултат от двата най-близки по точки резултата. Пълна информация за процеса на оценка е публикувана в Насоките за кандидатстване (стр. 13).   

Сред важните критерии за подбор на организациите във Фаза II ще бъдат:  
 • приоритетна работа върху теми, които не са достатъчно видими и които са подценявани и/или оспорвани; 
 • връзка между желаната промяна и основните планирани дейности/стратегии за постигането й;  
 • степен, в която планираната работа взима предвид перспективата за равенството и ценностите на ЕС;  
 • степен на интерсекционалност на планираните дейности; 
 • степен на активно участие на целевата група в изпълнението на планираните дейности; 
 • финансова осъществимост; 
 • стратегия за набиране на средства и диверсификация на финансовите ресурси;  
 • контрол и управление на риска;  
 • потенциал за системна промяна;  
 • стратегически планове за изграждане на капацитет; 
 • роля в изграждането на движения, сътрудничества и партньорства.  

Детайлно описание на всички критерии за Фаза II открийте в тук (стр. 16).  

Срокове във Фаза II от програмата:   
 • Оценка на кандидатурите: до 20 ноември 2023 г.  
 • Подписване на договорите за безвъзмездно финансиране: до 1 декември 2023 г.  

Всички одобрени за финансиране организации ще получат уведомление в системата и на асоциирания с профила на организацията имейл, както и обявени на сайта на БФЖ до 20.11.2023 г.  

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.   

“Мисия: възможна” е част от проекта BIRDS in BG за осигуряване на 360-градусова подкрепа на гражданския сектор в България, който БФЖ изпълнява съвместно с партньорите си от Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация Impact Drive.   

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.