Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над 15-годишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и  оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации.

Финансова подкрепа

БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО по темите:

  • борба с насилието над жени във всичките му форми;
  • икономическа независимост на жените – преодоляване на бедността и безработицата;
  • окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове;
  • постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение;
  • защита правата на жени с различна сексуална ориентация;
  • изграждане на лидерски умения у млади момичета;
  • осигуряване на здравословни условия на живот като неразделна част от правата на човека.

Обучения

Стратегически аспект в работата на БФЖ е изграждането и развитието на капацитета на неправителствените организации в България, работещи по проблемите на жените.  Ние работим за развитието на хората в гражданския сектор, защото усъвършенстването на техните умения е най-ценния ресурс за реализация на идеите на практика.

БФЖ провежда обучения за всички НПО, които финансира, като се фокусира върху техните конкретни нужди. По този начин спомагаме за повишаване ефективността и продуктивността на организациите. Така екипите на НПО развиват своите знания и умения в посоката, която те сами са дефинирали като ключова, базирайки се на опита от тяхната работа.

Успешни истории

Вижте успешните истории на организации, получили финансиране от Български фонд за жените.

+

„Чудната градина” обучава и наема жени с интелектуални затруднения

Социалното предприятие „Чудната градина” на Фондация „Николай Чудотворец” обучава и наема жен

+
+

Албена Баева за участието си във Фонда за артистични проекти на жени

Албена Баева работи в пресечната точка на изкуството, технологията и социалните науки. В нейните и

+
+

За важността на оперативната подкрепа (core funding)

Фондация „Екатерина Каравелова“ е сред първите организации, които БФЖ подкрепи с финансиране за

+

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.