Организации, подкрепени по програма „Мисия: възможна“:

1. Фондация „Будителките“ 

Фондация „Будителките“ се фокусира върху борбата с домашното и полово-базираното насилие, защита на правата на жените и повишаване на обществената осведоменост по тези теми. Дейностите на организацията включват програми за работа с лица, пострадали от домашно насилие, както и работа на общностно и политическо ниво, водейки застъпнически кампании и организирайки общности онлайн. 

Екипът на фондацията поддържа Фейсбук групата „Не си сама – заедно срещу насилието“, подготвя серията тематични подкасти #НеСиСама, както и семинари и застъпнически кампании за изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 19 558 лв.  

2. Българска платформа към Европейско женско лоби  

Българска платформа към Европейско женско лоби (Българска платформа – ЕЖЛ) е коалиция от неправителствени организации и съмишленици от цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете и срещу всички форми на насилие срещу жените.   

Платформата работи като коректив на държавата в сферата на равнопоставеността, включително и срещу джендър стереотипите и сексизма, които са в основата на неравнопоставеността и предпоставят насилието над жените, както и промяна на обществените нагласи и насърчаването на участието на повече феминист(к)и в политиката. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: Цялата страна без Северозападен район 
 • Одобрено финансиране: 112 000 лв. 

3. Фондация „Глас – България“ 

Фондация „Глас – България“ цели да допринесе за позитивна промяна в живота на ЛГБТИ+ общността в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Организацията е част от инициативния комитет и съорганизатор на София Прайд – най-голямото правозащитно събитие в България, създател на първия в страната общностен център Rainbow Hub, и медията Proud.bg. С инициативи като платформата Work It OUT фондацията работи усилено за постигане на приемаща работна среда, равни условия за ЛГБТИ+ хората и насърчаване на женското предприемачество. 

В партньорство с платформата за психотерапевтична помощ Kabinet.bg, предоставят безплатна психотерапевтичната помощ и емоционална подкрепа за ЛГБТИ+ хора и техните близки. На политическо ниво фондацията се бори за законодателни, институционални и организационни промени, които да допринесат за по-справедливи и недискриминиращи политики към куиър общността. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 116 000 лв. 

4. Фондация „Екатерина Каравелова“ 

Фондация „Екатерина Каравелова“ се бори за пълно и ефективно участие на жените на всички нива в политиката, икономиката и обществения живот с цел сформиране на активно гражданско общество. Основен фокус на дейността е насърчаване на лидерството и политическото участие на жените чрез мониторинг на тяхната дейност, разработване на аналитични доклади за структурните пречки пред равнопоставеността половете и организирането на застъпнически инициативи за промени в законодателството.  

Фондацията се стреми да създава и поддържа подкрепящи се женски общности чрез социалния формат „ТЯ в“ – поредица от събития, които дават възможност на момичета и жени с различни истории и от различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали.  

 • Място на регистрация: Пловдив 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 116 340 лв. 

5. Младежката ЛГБТ организация „Действие“ 

Младежката ЛГБТ организация „Действие“ работи за пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ+ хората в България. Сред основните дейности на организацията са предоставянето на безвъзмедна правна помощ, организирането на специализирани обучения, застъпническа дейност. От 2023 г. активно развива проекта „Лидерландия“ – безплатна онлайн платформа гражданско образование, фокусирано върху правата на човека, пресечеността на формите на дискриминация и гражданска активност. Организацията води застъпнически кампании за законодателни промени, дела пред съдилища и организира публични събития като Форум Права. „Действие“  е част от инициативния комитет и съорганизатор на София Прайд – най-голямото правозащитно събитие в България. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна (основно Югозападен; Южен централен; Югоизточен район) 
 • Одобрено финансиране: 117 348 лв. 

6. Фондация „Заслушай се“ 

Дейността на фондация „Заслушай се“ е съсредоточена върху защитата на правата на глухите хора в България, предотвратяването на дискриминацията срещу тях и създаване на благоприятна среда за тяхното развитие. Фондацията активно подкрепя билингвалното образование чрез използване на жестов и словесен език, с цел подобряване на грамотността, повишаване на увереността и лидерските умения на глухите. Също така фондацията организира лингвистични проекти, менторски програми и обучения на бъдещи специалисти по български жестов език. Посредством тези дейности, „Заслушай се“  се стреми да създаде разпознаваема и работеща глуха екосистема, насърчавайки образованието, лидерските умения и иновациите сред глухата общност в България. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 115 000 лв. 

7. Фондация „Жени в действие“ 

Фондация „Жени в действие“ се фокусира върху постигане на равнопоставеност между половете и политическото овластяване на жените в гр. Шумен. Дейностите на организацията включват застъпничество, организиране на кампании за повишаване на осведомеността и мониторинг на местната власт. Екипът на организацията води стратегически дела за влияние върху политиките и законодателството на местно и национално ниво с цел преодоляване на структурните бариери и неравенства пред участието на жените в културния, политическия и икономическия живот. 

 • Място на регистрация: Шумен 
 • Обхват на дейността: Шумен 
 • Одобрено финансиране: 9 800 лв. 

8. Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ 

Фондацията цели изграждането и формирането на устойчива здравна култура относно заболяването ендометриоза и репродуктивното и сексуално здраве като цяло. Мисията им включва повишаване на образованието за менструалното здраве и насърчаване на отворен диалог за теми табу, информиране на жените за здравословни процеси в тялото им и случаите, когато трябва да потърсят медицинска помощ. Друга важна дейност на фондацията е застъпничество за промяна в политиките с цел подобряване на здравната грамотност, най-вече сред младите хора. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 84 700 лв. 

9. Фондация „ЕМПРУУВ“ 

Фондация „Emprove“ подкрепя жени, които преминават или вече са излезли от токсична връзка с насилие. Мисията на организацията включва повишаване на осъзнатостта за ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, промяна на обществените нагласи и подкрепа за жени и момичета, преживели насилие. В дейността им залягат публични кампании, предоставяне на психологическа и юридическа подкрепа, коучинг, организирането на събития, обучения, терапевтични сесии и арт инициативи. Особено внимание се отдава на изграждането на общността #ЖенитeSurvivors, която подкрепя други жени по пътя към промяна и нов живот.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: Югозападен район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София) 
 • Одобрено финансиране: 117 320 лв. 

 10. Фондация „Елизабет Костова“  

Фондация „Елизабет Костова“ активно инвестира в потенциала на български писателки и преводачки чрез различни програми, които подчертават ролята на жените в литературата. Фондацията организира обучителни семинари, фестивали, курсове и резиденции по творческо писане, предоставяйки платформа за изразяване на жени с творчески професии и младежи от маргинализирани групи. Сред останалите цели на организацията са да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писател(к)и; да създава контакти между български, американски и английски автор(к)и; да подпомага обучението на англоговорящи преводач(к)и на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писател(к)и на английски език; да популяризира и развива четенето на български писател(к)и в България и чужбина.   

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 117 348  лв. 

11. Фондация „Дигнита“ 

Фондация „Дигнита“ работи с жертви от трафикт на хора, помагайки им да получат справедлив достъп до правосъдие. Организацията осигурява правна помощ, консултации и представителство в наказателни процеси, а след това – подпомагане и менторство за изграждане на основни умения за включване в редовни форми на заетост, така че пострадалите да постигнат независимост. Фондацията работи за предотвратяване на насилието, основано на пола, в уязвими общности, предоставяйки обучения и подкрепа. „Дигнита“ подкрепя мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, като изпълнява програми за социално-икономическа интеграция и предоставя специфични обучителни сесии. Организацията работи и на политическо ниво, организирайки застъпнически законодателни кампании за по-дългосрочен и устойчив ефект.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна (основно Северозападен; Североизточен; Югозападен; Югоизточен район) 
 • Одобрено финансиране: 19 558  лв. 

12. Фондация „Асоциация Анимус“ 

Фондацията предоставя подкрепа и помощ за хора, пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола. Организацията развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ, създава обществени нагласи на уважение към страданието и неприемане на насилието, популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, насърчава демократичните промени в българското семейство и общество, разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ. Основните насоки на работа са да стимулира разбирателство в обществото; да насърчава повишаването на уважението към жените, да действа като посредник между държавните институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на насилието срещу жени и деца. Организацията се фокусира върху повишаване на осведомеността и провеждане на застъпнически кампании за промени в законодателството с цел адекватна защита на жертвите.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 117 348 лв. 

13. Сдружение „Хаячи“ с обществено полезна дейност   

Женско ромско сдружение „Хаячи“ работи за превенция на изоставянето, образователна интеграция и превенция на ранните бракове в община Нови Пазар и региона. Сред ключовите дейности на организацията са застъпничество, посредничество, придружаване, информиране и консултиране на жени по въпроси, свързани със здравеопазване, образование, социални дейности и трудова заетост.  

Организацията подкрепя семейства с малки деца и бременни здравно неосигурени жени, осигурява помощ за продължаване на образованието на млади момичета и организира курсове за квалификация и преквалификация, като така подпомага борбата с бедността и социалното изключване. Друг важен фокус на дейността на организацията е образованието и изграждането на капацитет сред общността, което включва провеждане на интерактивни обучения на теми като полово-предавани инфекиции, ранно забременяване и предпазване, продължаващо образование и професионално ориентиране.  

 • Място на регистрация: гр. Нови пазар 
 • Обхват на дейността: Североизточен район (Варна, Търговище, Добрич, Шумен) 
 • Одобрено финансиране: 113 845 лв. 

14. Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ 

Сдружението подпомага бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Организацията работи в областта на правата на човека, включването на етнически малцинства, овластяване на жените, борбата с дискриминацията и социалното включване, като предоставя хуманитарна помощ, социално консултиране и подкрепа на бежанци и мигранти. Сред значимите и съществени цели на организацията са привличането на българските граждани и институции в процеса и гарантиране правото да се иска помощ и тя да бъде получена, без да се накърнява човешкото достойнство. „Съвет на жените бежанки в България“ е първата общностна хуманитарна организация в България, ръководена от бежанка.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: София 
 • Одобрено финансиране: 117 348 лв. 

15. Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ 

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ активно се ангажира с овластяване на жените, насърчаването на лидерството и тяхното политическо участие. За тази цел организацията реализира проекти, включващи обучения, форуми, анализи, проучвания, издаване на книжки за участието на жените в политиката и управлението.  

Работата им е фокусирана върху овластяването на  жените и  насърчаването на тяхното активно участие в културния, икономически и политически живот чрез инициативи като „Момичета днес, лидери утре“ и „Кой, ако не ние жените?“. Организацията се бори за джендър мейнстрийминг като създава клубове за равнопоставеност на половете, които увеличават чувствителността на младите хора по адресираните теми.  

 • Място на регистрация: Карлово 
 • Обхват на дейността: община Карлово (Карлово, Калофер, Клисура, Баня и 23 села в района) 
 • Одобрено финансиране: 110 000 лв. 

16. Сдружение Независима експертна мрежа – НИЕ“ 

Сдружението работи за опазването на правата на човека и в подкрепа на хора в неравностойно положение. Основната им цел е насочена към установяване на системни промени в България, с акцент върху равен достъп до правосъдие, дееспособност, деинституционализация и общностни услуги. Сдружението активно се включва в работни групи, предоставя становища по законопроекти, участва в коалиции и инициативи с други неправителствени организации. Работата им включва също водене на съдебни дела, както и организиране на обучения на комуникационни посредници в съдебни дела и полицейски разследвания, където участници са хора с психични или интелектуални затруднения. 

Усилията на „Независима експертна мрежа – НИЕ“ се фокусират върху постигането на системни и устойчиви промени в областта на правата на човека и постигане на повече обществена чувствителност към маргинализираните групи, сред които най-вече хората с интелектуални затруднения.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 19 558 лв. 

17. Сдружение „Леспектра“ 

„Леспектра“ е колектив, чиято мисия е да създава пространства, в които жените и ЛГБТИ+ хората да мечтаят, споделят и работят за по-добър свят заедно. Основен акцент на дейността им е овластяване на дискриминираните групи и разпространението на феминистко знание чрез феминистката медия „Вечерница“, поддържане на архив и организиране на събития.  

Ключова цел на колектива е изграждането на мобилизирана куиър феминистка общност, политизация на ЛГБТИ+ общността, създаване на солидарност между маргинализираните групи, както и създаване на чувствителност за тези теми в по-широк граждански кръг.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: Югозападен район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София)  
 • Одобрено финансиране: 19 500 лв. 

18. Сдружение „ЛевФем“ 

„ЛевФем“ е лява феминистка организация, която се бори срещу социално-икономическите неравенства между половете. Организацията адресира проблемите с  дискусии, публикации, изследвания и кампании, като така повишава информираността на гражданското общество и подкрепя пострадалите.  


Целите на „ЛевФем“ включват създаването на активна общност, ангажирана с феминизма, антирасизма и антикапитализма, и повишаването на обществената чувствителност към социални проблеми. Те насърчават политическо образование и активистки изследвания, съсредоточени върху различни аспекти на социалните движения и феминизма. Ключов фокус на дейността на организацията е борбата с насилието, основано на пола, разглеждайки го в широк контекст и осигурявайки подкрепа чрез онлайн и офлайн ресурси, участие в протести и застъпничество в законодателни процеси.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 19 558 лв. 

19. Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО  

Сдружение ЛАРГО (Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение) работи в сферата на защитата на ромската идентичност и интеграцията на общността, като дейността ѝ е съсредоточена в Кюстендил и югозападния регион. Мисията ѝ е подобряване на общественото положение на ромите, развитие и утвърждаване на общостните ценности и визия за собственото място и бъдеще в гражданското общество на страната ни и еманципация на ромите и заемане на позиции в местните общности.  

Сред разнообразните дейности на организацията на фокус са подобряването на здравето, и образованието, насърчаване на инициативността, развитие на гражданската култура и директно застъпничество в подкрепа на ромските жени. Друга чувствителна тема, която сдружението адресира са ЛГБТИ+ права в ромското общество, което бива двойно дискриминирано. ЛАРГО активно участва в национални и международни инициативи за подкрепа на уязвимите групи. Организацията съчетава консултации и обучения с активна работа по внедряването на публични политики като най-ефективен инструмент за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати. 

 • Място на регистрация: Кюстендил 
 • Обхват на дейността: Югозападен район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София) 
 • Одобрено финансиране: 100 000 лв. 

20. Сдружение Библиофем 

„Библиофем“ е феминистки колектив, чиято мисия е да разпространява и популяризира историята на феминизма по света и у нас, както и да и свързва различните борби за равнопоставеност и справедливост. 

Организацията поддържа феминистка библиотека, образователен блог, издава и разпространява образователни материали и книги, организира събития и семинари. Библиотеката функционира и като общностен център, обслужвайки феминистки, млади хора, ученици,  преподаватели, ЛГБТКИA+ лица, както и представители на други маргинализирани групи. Една от ключовите дейности на организацията е повишаването на осведомеността и образованието в обществото, като създава основата за по-голямо движение от осъзнати и овластени хора, мобилизирани за колективни действия.  

 • Място на регистрация: София  
 • Обхват на дейността: София 
 • Одобрено финансиране: 19 558 лв. 

21. Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе 

„Амалипе“ е най-голямата ромска организация в България, посветена на подобряване на образованието, общностното развитие и равноправната интеграция на ромите в обществото. Организацията използва комплексен подход, адресирайки проблемите в образованието, заетостта, равенството между половете, развитието на общността и дискриминацията. Центърът се бори за равни възможности за ромските жени и насърчава тяхната активна роля в обществения и политически живот. Образованието е ключова тема в работата им, като се фокусират върху превенцията на отпадането от училище и въвеждането на интеркултурно образование. Основната цел е подкрепа на ромските момичета, задържането им в училище и застъпничество за включващи образователни политики. Организацията активно се бори за промени в политиките, с фокус върху повишаване на осведомеността за овластяването на ромските жени и образованието им, както и предоставяне на повече възможности за развитие в обществото и институциите. 

 • Място на регистрация: Велико Търново 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 115 000 лв. 

22. Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ 

Фондацията работи за зачитане на човешкото достойнство на мигрантите, бежанците и чужденците, овластява ги и допринася за техните независимост и права. Организацията предоставя безвъзмездни правни консултации и представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско ниво. Чрез застъпнически кампании и изследвания в областта на миграцията, фондацията работи за установяване на практики и промени в законодателството, съответстващи на международните стандарти. Програмата им за уязвими жени дава цялостна подкрепа на мигрантки в България чрез управление на случаи и правна помощ. Организацията активно участва в застъпническа дейност, насочена към изменение на обществените нагласи и подпомагане на различни общности за ефективно участие в политически и институционални решения в областта на миграцията и интеграцията. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 110 765 лв. 

23. Фондация Солидарност в действие 

Целта на фондацията е да спомага устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за постигане на социална промяна. Основен акцент в работата им е насърчаването на междукултурния и междупоколенчески диалог, овластяването с умения и предоставянето на видимост на маргинализирани групи с фокус жени, младежи и възрастни хора. Чрез изкуство, разказване на истории, застъпничество и личностно развитие, организацията се ангажира с превенцията на домашното насилие и насилието между интимни партньори. С акцент върху неформалното образование „Солидарност в действие“ предоставя обучителни програми и материали, провежда младежки обмени, обучения и лагери.  

 • Място на регистрация: с. Друган 
 • Обхват на дейността: с. Друган и Югозападен район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София) 
 • Одобрено финансиране: 60 000 лв. 

24. Фондация Ресурсен център Билитис 

Фондацията активно работи за премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ+ хората в България. Програмите на „Билитис“ включват обучения, подкрепа за нови лидери и икономическо овластяване на уязвимите групи. С инициативи като платформата stophate.bg фондацията събира данни за домашно насилие в ЛГБТИ семейства и работи за преодоляване на темите табу в общността. „Билитис“  е част от инициативния комитет и съорганизатор на София Прайд – най-голямото правозащитно събитие в България, както и един от създателите на първия в страната общностен център Rainbow Hub. 

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: цялата страна 
 • Одобрено финансиране: 117 300 лв.  

25. Фондация „Партньори – България“ 

Фондацията работи за развитието на демократични процеси и устойчиво гражданско пространство чрез образование по правата на човека, мирно разрешаване на конфликти и социално включване. Организацията подкрепя усилията за подобряване на политиката и практиката в области като правосъдие, социални грижи, образование и опазване на околната среда. „Партньори-България“ активно насърчава диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, с фокус върху участието на жени, младежи и уязвими групи.  

 • Място на регистрация: София 
 • Обхват на дейността: Северозападен (Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен) и югозападен район (Благоевград, Кюстендил, Перник, София) 
 • Одобрено финансиране: 117 000 лв. 

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.