#RanoMiE: Младежки клубове по равнопоставеност

Помогнете да наберем

Необходима сума EUR7500

EUR0.0 EUR7500
  • Bulgaria

Български фонд за жените възобновява своята “Младежка програма”, за да подчертае важността на джендър перспективата при решаването на проблемите на младите хора и да насърчи активната им гражданска позиция и участие. Проектът е пряко насочен към млади момичета и момчета (14 – 19 г.) в 13 български града, където между 2009 – 2013 г. са създадени Младежки клубове по равнопоставеност. Използвайки неформално обучение и иновативни социални методи, целта му е да даде възможност на младите хора да вземат информирани решения за своята сексуалност и здраве, както и за изграждане на здравословни жизнени умения, докато развиват по-отговорно поведение.

13 момичета от мрежата от 13-те Младежки клуба ще бъдат обучени в сексуално здраве и репродуктивни права, ще им бъде разяснена т. нар. джендър проблематика и ще научат как се реализира обществена кампания. Те ще бъдат лидерите, преподавайки знанията си на другите членове на клуба, с помощта на местен фасилитатор. Участниците в клубовете ще бъдат поканени да реализират локални кампании за повишаване на осведомеността, които БФЖ ще подкрепи с малки грантове, като част от национална кампания, координирана от БФЖ, през 2016 г. Стремежът е да се повиши информираността за последствията от ранните бракове и бременността при деца, да насърчи младите хора да забелязват стереотипите и половите предрасъдъци, за да се изправят активно срещу дискриминацията и неравенството между мъжете и жените.

Проектът засяга едновременно няколко социални нужди: 1.) сексуално образование сред младите хора, които са много уязвими по време на пубертета. На повечето младежи им липсва знанието, необходимо, за да взимат отговорни решения, свързани със сексуалното им здраве и репродуктивни права. В повечето общини съществуват остарели предразсъдъци за предпазване от бременност, често в неведение за модерните начини за защита. 2.) Намаляване на ранните бракове и бременност при деца, които са тежки здравни и социални проблеми в България, особено в общините с ромско и мюсюлманско население. 3.) Нуждата от борба с дискриминацията и насилието, основано на пол, етническа принадлежност, раса и пр. 4.) Увеличаване на потенциала на младите хора за успешно включване и участие в обществения живот. 5.) Овластяване на младите момичета и жени, които, въпреки нарастналите възможности, все още не са освободени от оковите на традицията, от етнически, политически и културни неравенства, осигурявайки им лидерска роля в клубовете.

Проектът е част от цялостна програма за насърчаване и популяризиране на активно гражданство сред младите хора, повишаване на осведомеността сред тях за неравенството и дискриминацията, и за борба със стереотипните образи на мъжете и жените, джендър предрасъдъците и насилието, основано на пол. Проектът също така ще подкрепи младите момичета като повиши тяхната мотивация и инициатива, ще развие лидерските им умения, за да постигнат равни възможности за реализация.

Можете да подкрепите клубовете и с дарение по банков път с основание за превод „Младежка програма на БФЖ“:

Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.