Уведомление за поверителност

Данни за администратора

Фондация „Български фонд за жените”, с ЕИК: 131308239, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Солунска“ № 26, ет. 2, Интернет сайт: https://bgfundforwomen.org/bg/, тел.: +359 2 426 92 02; +359 885 444 103, имейл: office@bgfundforwomen.org, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД):

Рада Еленкова

гр. София, 1000, ул. „Солунска“ № 26, ет. 2

електронна поща: rada@bgfundforwomen.org

Обща информация – за Български фонд за жените

Фондация „Български фонд за жените“ (наричана още „Фондът/-а“ или „Фондацията“) е независима организация с нестопанска цел в обществена полза, приела като своя мисия развитието на женското движение в България и популяризирането на филантропията за правата на жените като инструмент за социална промяна. Фондацията работи за правата на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на живота, включително като подкрепя и адресира нуждите на активисти, колективи и граждански организации в България.

Фондацията работи в четири основни направления: набиране на средства; предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа на организации, колективи и активисти в рамките на различни програми и конкурси на Фонда; застъпничество за подобряване на националните и местни политики за равнопоставеност на половете, за преодоляване на дискриминацията и изкореняване на насилието, основано на пола, и домашното насилие; повишаване на чувствителността на обществото по теми, свързани с (не)равнопоставеността на половете. Фондацията следва и своите тематични приоритети: преодоляване на полово-базираното насилие; политическо и икономическо овластяване на момичета и жени; подкрепа и овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация и маргинализация; повишаване на информираността на младите хора за преодоляване на половите стереотипи.

Фондация „Български фонд за жените“ цели: да подкрепя неправителствени организации, неформални групи и физически лица, които работят за правата на жените и момичетата и по проблемите на равнопоставеността на половете в България; да спомага за изграждането и повишаването на техния капацитет и за подобряване качеството на работата им; да повишава нивото на знания и уменията им и да допринася за тяхното устойчиво развитие; да работи за развитието на дарителството като инструмент за социална промяна и за увеличаване на социалната справедливост; да съдейства за създаването на общност от дарители, които инвестират в равнопоставеността на половете и човешките права; да допринася за развитието на гражданското общество в България като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Фондацията се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели, както и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016, наричан още „Регламентът/-а“), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.

Настоящото Уведомление за поверителност цели предоставяне на информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които Фондация „Български фонд за жените“ събира и обработва.

Можете да отправяте искания и да търсите отговори на въпросите си относно обработването на Вашите лични данни от нас и упражняването на правата Ви, свързани с тях, чрез нашето Длъжностно лице по защита на данните Рада Еленкова на e-mail: rada@bgfundforwomen.org, както и чрез писмо до адреса на Фондацията: гр. София, 1000, ул. „Солунска“ № 26, ет. 2.

1. Защо събираме Вашите лични данни:

Събираме Вашите лични данни:

– за да можем да осъществяваме дейностите и целите на Фондацията, част от които са свързани с набирането на средства и изграждането на общност от дарители, общности от поддръжници и активисти, отпускането на безвъзмездна целева финансова помощ, грантове, стипендии и др.;

– във връзка с наши законови задължения и в хода на дейностите ни като фондация, вкл. за да поддържаме контакти с Вас по повод целите, дейностите и инициативите на Фондацията;

– на основание договорни отношения помежду ни или във връзка със сключването на договор с Вас (преддоговорни отношения);

– във връзка с участието Ви в наши (организирани от нас) мероприятия, събития, обучения, програми, проекти, кампании и други инициативи;

– с оглед защита на имуществото и активите на Фондацията, както и за осигуряване безопасността на членовете, персонала/екипа на Фондацията и посетителите в офиса ни (във връзка с извършваното видеонаблюдение пред вратата на нашия офис);

– за да опазим наши и/или Ваши легитимни интереси, за което предварително ще Ви уведомим.

Извън случаите, в които събираме личните Ви данни въз основа на закон, договор или да защитим наши и/или Ваши легитимни интереси, ще поискаме изричното Ви съгласие за конкретната цел.

2. Какви данни събираме?

В общия случай, за да осъществяваме своите законосъобразно поставени цели, събираме и обработваме следните категории лични данни:

– имена на физическото лице (вкл. имена на физическото лице, представляващо юридическо лице по закон, пълномощие или като контактно лице), длъжност в съответната организация/институция, населено място, e-mail, телефон;

– история на дарителството – за нашите дарители;

– писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

– в много ограничени хипотези и в съответствие с разпоредбите на действащите закони, нашия Устройствен акт, както и в хода на законните ни дейности като фондация – чувствителни данни като: данни за расов, етнически произход, полова принадлежност, сексуална ориентация, философски убеждения и др. подобни;

– видео- и фотоизображения на посетители на нашите събития, като на тези събития могат да се събират данни за посетителите им и чрез аудио записи на самите мероприятия;

– видеоизображения на посетителите на нашия офис – във връзка с извършваното от нас видеонаблюдение пред вратата на офиса ни. Предприели сме необходимите технически и организационни мерки за това видеозаписите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции и правила, съобразени със законодателството. Достъпът до данните е строго ограничен и се предоставя съгласно вътрешните ни правила за видеонаблюдение.

Сайтът ни https://bgfundforwomen.org/bg/ използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. „Бисквитките“ съдържат информация, с която ни помагате да подобрим функционалностите на сайта. Можете да настроите Вашите предпочитания относно „бисквитките“ на сайта ни посредством нарочните полета за това на сайта ни. Моля да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно при изключване на някои от „бисквитките“. „Бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението Ви на сайта на Фондацията. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове. Повече за „бисквитките“ на нашия сайт можете да научите от Политиката за „бисквитки“, публикувана на него.

Ако откажете да ни предоставите Ваши данни, които сме задължени да събираме съгласно нормативни изисквания или които са минимално изискуемите за Вашето участие в наше мероприятие/събитие/кауза/програма/конкурс/проект/общност, или за валидно сключване на договор с Вас, това може да доведе до невъзможност да Ви предоставим съответната услуга, невъзможност да влезем в договорни взаимоотношения с Вас или може да не успеем да изпълним договореностите си с Вас.

Фондацията не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

3. Как събираме личните Ви данни

В общия случай събираме данните:

– директно от Вас – чрез формуляри, декларации или други, които Вие попълвате, имейли, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;

– чрез нашия уебсайт, вкл. при попълване и изпращане от Ваша страна на съобщение чрез контактната форма на сайта ни;

– чрез страниците ни в социалните мрежи и медии и чрез профилите ни в каналите за споделяне в Интернет;

– от публични източници/регистри, при спазването на правилата за това на тези източници/регистри.

Данните от публичните източници/регистри се ограничават до:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

Обръщаме внимание, че голяма част от нашите събития са публични, като на повечето от тях се извършва видео-, фото- и аудиозапис. Това е необходимо, поради характера на нашата дейност и за реализация на нашата мисия, идеали, цели и добри идеи, които искаме да станат достъпни и да бъдат възприети и подкрепяни от все по-широк кръг хора. Извършените записи се използват само с тази цел, като по-голямата част от записите и материалите, на които можете да присъствате, са с акцент върху идеалната ни цел, а не върху отделната личност.

Въпреки тук описаното, ако смятате, че тези действия биха нарушили поверителността Ви по неприятен за Вас начин, молим, когато присъствате на тези събития, да заемате място, което не попада в обхвата на заснемането.

Ако прецените да не присъствате на определено събитие по тези причини, можете да изразите подкрепата за каузите и идеите ни по друг начин, както и да получите информация за проведените от нас събития чрез сайта ни или страниците ни в социалните мрежи.

4. За какво използваме личните Ви данни?

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и да осъществим контакт с Вас, вкл. във връзка с целите на Фондацията.

Използваме Вашите лични данни и:

  • за да създадем и развием успешни взаимоотношения и партньорства с Вас;
  • за да Ви предоставим съвет, помощ или друга услуга, която Ви е необходима;
  • за да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване, опазване на легитимните ни интереси и др.

Може да Ви изпращаме информация за наши дейности, проекти, инициативи и услуги, които биха Ви били интересни, като тази информация може да е част от информационния ни бюлетин (който сте изявили желание да получавате или който Ви изпращаме на друго правно основание) или да се съдържа в съобщенията, които Ви изпращаме в отговор на Ваше запитване или отправен въпрос, както и в други информационни съобщения за нашата дейност, които Ви изпращаме след изразено от Вас желание. Ако за в бъдеще не желаете да получавате подобна информация от нас, можете да се откажете, като изпратите заявка за това (имейл) на office@bgfundforwomen.org, както е посочено в края на всеки изпратен бюлетин, или да пишете до Длъжностното лице по защита на данните на е-mail: rada@bgfundforwomen.org.

Вашите лични данни са ни необходими и за установяване и развитие на договорните ни отношения с Вас, както и за целите на нашите легитимни интереси, в качеството ни на финансираща организация, предоставяща безвъзмездна финансова помощ, подкрепяща и подпомагаща различни неправителествени организации, неформални колективи и активисти.

5. С кого споделяме Вашите лични данни?

За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да популяризираме и оценим резултатите от всеки един конкурс за финансиране на проекти и от самите проекти, част от които реализираме ние като Фондация.

В тази връзка, за целите на публичността и прозрачността, при оповестяването на резултатите от конкретните процедури и проекти можем да посочваме и кои са лицата, допуснати до следващия етап на конкурса, одобрени за финансиране или подкрепили определена идея. За същите цели, когато ползваме помощта на външни експерти – оценители в нашите конкурсни процедури, можем да публикуваме ограничена лична информация за тях като име, фамилия и заемана позиция. Опитваме се там, където е възможно, да не използваме лични данни, а имена на организации, но това невинаги е възможно. В някои от случаите е необходимо да публикуваме определено количество лични данни (което е съобразено с изискването за минимизиране на данните) и това са най-вече двете Ви имена и населено място, където развивате своята дейност в обществена полза. С цел максимална грижа към личните данни, предоставяме възможност, ако все пак не желаете Вашите имена да бъдат публикувани, да бъдат обявени само инициалите Ви. С цел защита на други трети лица (например, други участници в обявени от нас конкурсни процедури) и спазване на техните права и за да докажем, че решенията ни са взети безпристрастно, предоставяме отделен достъп само на желаещите да упражнят такъв достъп.

Също така, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби с отпуснатите средства, нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. Това е един от случаите, в които трети лица могат да имат достъп до Ваши лични данни.

Други случаи са ако, например, използваме куриер за доставяне на определена пратка до Вашия адрес или когато бихме били длъжни по закон да предоставим определена информация на имащи право да я изискват държавни институции и длъжностни лица.

Тези трети лица – там, където законът ни дава право и е наш избор (например,  счетоводната кантора, която ни обслужва; лицата, които поддържат сайта ни, нашите компютри, офис оборудване и др.), са внимателно подбрани, в това число и всеки един от нашите съорганизатори или подизпълнители, които ни съдействат за осъществяването на нашата мисия.

Не споделяме данни в повече от необходимото и извън това, което Вие може да сте ни разрешили.

В общия случай, Фондацията не извършва предаване (трансфер) на данни извън Европейския съюз. Ако се наложи извършването на такъв трансфер на данни, Фондацията взима мерки предаването на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, да се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламента, включително във връзка с последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация, за да се осигури необходимото ниво на защита на физическите лица по Регламента и те да не бъдат изложени на риск.

Прилагаме грижа към Вашите данни, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи лични данни за нас или отделни администратори.

В следващата секция са посочени основните социалните мрежи и платформи, които използваме.

6. Социални мрежи и платформи, които използваме

А) Фондацията използва услугите на платформи и компании, които ни предоставят услуги във връзка с нашия уебсайт, изпращането на бюлетин, информационни съобщения за нас и дейността ни и др. и които могат да имат достъп до Вашите данни (или част от тях), събирани от нас.

Всеки такъв доставчик на услуги има собствена Политика/Декларация за поверителност, линк към която е поставен по-долу:

Mailchimp (използваме техните услуги за целите на изпращане на информационни съобщения и бюлетина ни): https://mailchimp.com/legal/privacy/

Google Analytics (използваме техните услуги за анализ на посещаемостта на сайта ни): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Въпреки че внимателно проверихме политиките на нашите доставчици на услуги и смятаме, че те осигуряват адекватна защита на Вашите права, предварително Ви уведомяваме, че тези правила не са под наш контрол и могат да бъдат променяни от доставчиците на услуги. Затова Ви съветваме периодично да се информирате за тях.

Б) Фондацията използва следните социални мрежи, медии и канали за споделяне в Интернет във връзка с изпълнение на целите и дейностите си и с оглед възможността да стигне до по-голям кръг от хора, споделящи нашите възгледи и убеждения:

Facebook – страницата ни в социалната мрежа за контакти Facebook се администрира от Facebook (но се управлява от членове на екипа на Фондацията) и е достъпна за потребителите на Facebook, които вече са се запознали с Политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Когато ползвате своя профил във Facebook, за да се включите във Facebook-група, създадена от нашата Фондация във връзка с нейните цели, дейности, програми и инициативи, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си, чрез съответните настройки в социалната страница. Използваме тези данни, с цел да Ви идентифицираме с оглед на одобрението на заявката Ви за присъединяване към групата, евентуално и за осъществяване на контакт с Вас;

Instagram – акаунтът ни в Instagram се администрира от Instagram в съответствие с Политиката му за поверителност: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716;

LinkedIn – акаунтът ни в LinkedIn се администрира от LinkedIn в съответствие с Политиката му за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other;

Twitter – акаунтът ни в Twitter се администрира от Twitter в съответствие с Политиката му за поверителност: https://twitter.com/en/privacy;

YouTube – чрез канала ни в YouTube можем да споделяме видеозаписи на изминали събития. Тук можете да се запознаете с Политиката за поверителност на YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

7. Деца

Фондацията не изисква и не събира лични данни „от“ и „за“ деца. Деца на възраст под 14 години не следва да използват сайта ни и да ни изпращат лична информация – техни данни можем да обработваме само, ако сме получили съгласие за това от упражняващия родителски права родител или от настойника на детето.

8. Как съхраняваме Вашите лични данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори и организации, с които работим съвместно по даден проект, програма, събитие или мероприятие или за организации, които подкрепяме, съхраняваме данните в срок, необходим за наша и Ваша защита, както и за защита на лицата, които са ни се доверили.

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме Вашите лични данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на Фондацията, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения, както и съхраняването на личните Ви данни да изисква минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

9. Вашите права

Имате:

– право на достъп до Вашите лични данни;

– право на корекция на Вашите лични данни.

Извън гореизброените права, имате право:

– да поискате да бъдат изтрити Вашите лични данни;

– да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– на преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно при Ваше искане да изтрием от нашите системи и бази данни Вашите лични данни.

За повече информация можете да се обърнете към Длъжностното ни лице по защита на данните на посочените по-горе нейни данни за контакт.

Също така, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (като надзорен орган). Повече информация за надзорния орган и начините да се свържете с него можете да намерите тук: https://www.cpdp.bg/.

10. Актуализация/обновяване

Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последна актуализация: 08.09.2021 г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.