Уведомление за поверителност

Данни за администратора

Фондация „Български фонд за жените” с ЕИК: 131308239 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Триадица“, ул. „П. Парчевич“ № 37Б, ап. 4 е администратор на лични данни в сайта bgfundforwomen.org и ги обработва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.,

Длъжностно лица по защита на данните е Рада Еленкова, фондация „Български фонд за жените”, гр. София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ № 50, ет.2, тел.: +359 2 426 92 02; +359 885 444 103, електронна поща: rada@bgfundforwomen.org.

Обща информация – за Български фонд за жените

Фондация „Български фонд за жените“ (наричана още „Фондът/-а“ или „Фондацията“) е независима организация, която работи за увеличаване на ресурсите, необходими за възникването и устойчивото развитие на неправителствените организации /НПО/, работещи по правата на жените в България, за постигане на реална равнопоставеност на българските жени във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Фондацията предоставя консултации, извършва изследвания и анализи, свързани с целите на Фонда; изработва, публикува и разпространява материали, спомагащи за постигане на целите на Фонда; организира платени обучения, семинари и др. форми, подпомагащи постигане на целите на Фонда; образува и участва в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност; извършва други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Фонда и подпомагат тяхното постигане.

Фондация „Български фонд за жените“ цели: да подкрепя НПО, представляващи различни групи жени и девойки, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността и осъществяват мониторинг на институциите по отношение изпълнение на приети нормативни актове и политики, свързани с равнопоставеността на половете, спомага за изграждането на техния капацитет и за подобряване качеството на работата им; да повишава нивото на знания и уменията им за мобилизиране на ресурси на местно ниво и допринася за тяхното устойчиво развитие; да подпомага развитието на дарителството като инструмент за социална промяна и увеличаване на социалната справедливост; да съдейства за създаването на общност от дарители, които инвестират в равнопоставеността и човешките права; да допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Фондацията се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.

Настоящото Уведомление за поверителност цели предоставяне на информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които Фондация „Български фонд за жените“ събира и обработва.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните чрез e-mail: rada@bgfundforwomen.org.

1. Защо събираме Вашите лични данни:

Събираме Вашите лични данни:

– за да можем да осъществяваме дейността и целите на нашата фондация, част от които са свързани с набирането на средства и изграждането на общност от дарители, отпускането на грантове и стипендии и др.;

– във връзка с наши законови задължения и в хода на законните ни дейности като фондация, вкл. за да поддържаме контакти с Вас във връзка с целите на Фондацията;

– на основание договорни отношения помежду ни;

– във връзка с участието Ви в наши (организирани от нас) мероприятия, събития, обучения, програми, проекти, кампании и други инициативи;

– за да опазим наши и/или Ваши легитимни интереси, за които предварително ще ви уведомим.

Извън случаите, в които събираме личните Ви данни въз основа на закон, договор или да защитим наши и/или Ваши легитимни интереси, ще поискаме изричното Ви съгласие за конкретната цел.

Също така ще публикуваме  на нашия сайт или на друго място в интернет пространството (или ще разкрием по друг начин) Ваши чувствителни лични данни или материали, съдържащи такива Ваши лични данни, само след изричното и конкретното Ви съгласие.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

2. Какви данни събираме?

В общия случай, за да осъществяваме своите законосъобразно поставени цели събираме и обработваме следните категории лични данни:

– имена на физическото лице (вкл. имена на физическото лице, представляващо юридическо лице по закон, пълномощие или като контактно лице), длъжност в съответната фирма/институция, населено място, e-mail, телефон;

– история на дарителството – за нашите дарители;

– писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

– в много ограничени хипотези и в съответствие с разпоредбите на действащите закони, нашия Устройствен акт, както и в хода на законните ни дейности като фондация – чувствителни данни като: данни за расов, етнически произход, полова принадлежност, сексуална ориентация, философски убеждения и др. подобни;

– видео- и фотоизображения на посетители на нашите събития, като на тези събития могат да се събират данни за посетителите им и чрез аудио записи на самите мероприятия;

– сайтът ни //bgfundforwomen.org/bg/ събира „бисквитки“ – „бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. „Бисквитките“ съдържат информация, с която ни помагате да подобрим функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите „бисквитките“. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

„Бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от Вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на Фондацията. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

3. Как събираме личните Ви данни

В общия случай събираме данните:

– директно от Вас – чрез формуляри, декларации, които Вие попълвате, имейли, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;

– чрез нашия уебсайт, вкл. при попълване и изпращане от Ваша страна на съобщение чрез контактната форма на сайта ни;

– чрез страниците ни в социалните мрежи и медии и чрез профилите ни в каналите за споделяне в Интернет;

– понякога събираме Ваши данни и от публични източници, при спазването на правилата за това на тези източници.

Данните от публичните източници/регистри се ограничават до:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

Обръщаме внимание, че голяма част от нашите събития са публични, като на повечето  от тях се извършва видео-, фото- и аудиозаснемане. Това е необходимо поради характера на нашата дейност и в изпълнение на нашата мисия, идеали, цели и добри идеи, които искаме да станат достъпни и да бъдат възприети и подкрепени от все по-широк кръг хора. Извършените записи се използват само с тази цел, като по-голямата част от записите и материалите, на които можете да присъствате, са с акцент върху идеалната ни цел, а не върху отделната личност.

Въпреки тук описаното, ако смятате, че тези действия биха нарушили поверителността Ви по неприятен за Вас начин, молим да не присъствате на тези събития. Можете да изразите подкрепата за каузата и идеята ни по друг Ваш собствен начин, който намирате за необходим по Вашето собствено разбиране.

4. За какво използваме личните Ви данни?

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и да осъществим контакт с Вас, вкл. във връзка с целите на Фондацията.

Използваме Вашите лични данни и:

  • за да създадем и развием успешни взаимоотношения и партньорства;
  • за да Ви предоставим съвет, помощ или друга услуга, която Ви е необходима;
  • за да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване, опазване на легитимните ни интереси и др.

Може да Ви изпращаме информация за наши дейности, проекти, инициативи и услуги, които биха Ви били интересни, като тази информация може да е част от информационния ни бюлетин, за който сте изявили желание да получавате или който Ви изпращаме на друго легално основание. Ако за в бъдеще не желаете да получавате нашия информационен бюлетин, можете да се откажете, като изпратите заявка за това (имейл) на office@bgfundforwomen.org, както е посочено в края на всеки изпратен бюлетин, или изпратите заявка до длъжностното лице по защита на данните Р. Еленкова, е-mail: rada@bgfundforwomen.org.

Вашите лични данни са ни необходими и за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на финансираща организация, предоставяща безвъзмездна финансова помощ, подкрепяща и подпомагаща различни НПО.

5. С кого споделяме Вашите лични данни?

За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да популяризираме и оценим резултатите от всеки един проект.

В тази връзка предпочитаме при оповестяването на резултати от конкретни проекти да го направим като посочим и кои са конкретните лица, спечелили проект или подкрепили определена идея. Опитваме се там, където е възможно, да не използваме лични данни, а имена на институции, но това не винаги е възможно. В някои от случаите е необходимо да публикуваме определено количество лични данни (което е съобразено с изискването за минимизиране на данните) и това са най-вече двете Ви имена. С цел максимална грижа към личните данни, предоставяме възможност, ако все пак не желаете Вашите имена да бъдат публикувани, да бъде обявено само малкото Ви име или изобщо да не присъства информация за Вас в публичното пространство. С цел защита на други трети лица (например, други участници) и спазване на техните права и за да докажем, че решенията ни са взети безпристрастно, предоставяме отделен достъп само на желаещите да упражнят такъв достъп.

Също така, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби с отпуснатите средства, нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. Това е един от случаите, в които трети лица могат да имат достъп до Ваши лични данни. Други случаи са ако, например, използваме куриер за доставяне на определена пратка до Вашия адрес или когато бихме били длъжни по закон да предоставим определена информация на имащи право да я изискват държавни институции.

Тези трети лица – там, където законът ни дава право и е наш избор, са внимателно подбрани, в това число и всеки един от нашите съорганизатори или подизпълнители, които ни съдействат за осъществяването на нашата мисия.

Не споделяме данни в повече от необходимото и извън това, което Вие сте ни разрешили.

Прилагаме грижа към Вашите данни, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи или отделни администратори.

В следващата секция са посочени и основните социалните мрежи и платформи, които използваме.

6. Социални мрежи и платформи, които използваме

А) Нашата фондация използва услугите на платформи и компании, предоставящи ни услуги във връзка с нашия уебсайт, изпращането на бюлетин и др. и които могат да имат достъп до Вашите данни (или част от тях), които ние събираме.

Всеки такъв доставчик на услуги има собствена Политика/Декларация за поверителност, линк към която е посочен по-долу.

Въпреки че внимателно проверихме политиките на нашите доставчици на услуги и смятаме, че те осигуряват адекватна защита на Вашите права, предварително Ви уведомяваме, че тези правила не са под наш контрол и могат да се променят в кратък срок:

– Mailchimp (използваме техните услуги за  целите на изпращане на Бюлетин): //mailchimp.com/legal/privacy/

– Google Analytics (използваме техните услуги за анализ посещаемостта на сайта //www.google.com/analytics/terms/us.html

Б) Фондацията ни използва следните социални мрежи и медии и канали за споделяне в Интернет във връзка с изпълнение на целите си и с оглед възможността да стигне до по-голям кръг от хора, споделящи нашите възгледи и убеждения:

Facebook – страницата ни в социалната мрежа за контакти Facebook се администрира от Facebook (но се управлява от членове на екипа на Фондацията) и е достъпна за потребителите на Facebook, които вече са се запознали с Политиката за поверителност на Facebook: //www.facebook.com/policy.php. Когато ползвате своя профил във Facebook, за да се включите във Facebook-група, създадена от нашата фондация във връзка с нейните дейност, цели, програми и инициативи, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си, чрез съответните настройки в социалната страница. Използваме тези данни, с цел да Ви идентифицираме с оглед на одобрението на заявката Ви за присъединяване към групата, евентуално и за осъществяване на контакт с Вас.

Instagram – акаунтът ни в Instagram се администрира от Instagram в съответствие с Политиката му за поверителност: //help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716

LinkedIn – акаунтът ни в LinkedIn се администрира от LinkedIn в съответствие с Политиката му за поверителност: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other

Twitter – акаунтът ни в Twitter се администрира от Twitter в съответствие с Политиката му за поверителност: //twitter.com/en/privacy.

YouTube – чрез канала ни в YouTube можем да споделяме видеозаписи на изминали събития. Тук можете да се запознаете с Политиката за поверителност на YouTube: //policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Деца

Фондацията не изисква и не събира лични данни „от“ и „за“ деца. Деца на възраст под 14 години не следва да използват сайта ни и да ни изпращат лична информация – техни данни можем да обработваме само, ако сме получили съгласие за това от упражняващия родителски права родител или от настойника на детето.

8. Как съхраняваме Вашите лични данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори и организации, с които работим съвместно по даден проект, програма, събитие или мероприятие или за организации, които подкрепяме, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша защита и за защита на лицата, които са ни се доверили.

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме Вашите лични данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на Фондацията, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения, както и съхраняването на личните Ви данни да изисква минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

9. Вашите права

– Достъп до Вашите лични данни

– Право на корекция

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

– да бъдат изтрити Вашите лични данни;

– да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно при Ваше искане да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Също така, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

10. Актуализация/обновяване

Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 01.02.2020 г.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.