Анализ: Възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България

  •  ноември 18, 2018

Насърчаването на постигане на равнопоставеност на половете и овластяване на момичетата и жените е въпрос не само на наличие на законодателство и на специфични политики на местно и на национално ниво, но и на холистичен подход, който обхваща всички сфери на живота, всички заинтересовани страни, всички нива на държавната администрация и който включва мерки като информиране и превенция, училищно образование и обучение на специалисти, целенасочена и дългосрочна подкрепа на неправителствения сектор и др. под.

Преодоляването на бариерите пред пълноценното развитие на жените и момичетата в България, решаването на проблемите им, споменати в настоящия анализ, и постигането на реална равнопоставеност на половете ще доведат не само до конкретни политически, икономически и социални ползи за българската държава, но и до положителни промени на ниво личност, семейство, общност, общество.

Добронамереният диалог между неправителствените организации, местните власти, институциите, бизнеса и всички заинтересовани страни по темата равнопоставеност на половете са гарант за успешното и ефективно разработване и прилагане на политики и конкретни мерки за овластяване на жените и момичетата, както и за интелигентния, устойчив и приобщаващ икономически растеж на България. В този процес от изключителна важност е включването на уязвимите групи жени и момичета, вслушването в техния глас и осъзнаването на полово-специфичните им проблеми и нужди.

Макар в България да има законодателство, насочено към постигането и гарантирането на равнопоставеността на половете (Закон за защита от дискриминация, Закон за защита от домашно насилие, Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и др.), както и различни стратегически и оперативни документи (Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, Националната програма за превенция и борба с трафика на хора и др.), добре е да помним, че са необходими още много целенасочени усилия, и то на всички нива, за да бъде постигната фактическата равнопоставеност между жените и мъжете. Настоящият анализ, без да има претенции за изчерпателност, е част от тези усилия. Той посочва конкретни проблеми на жените и момичетата в България и предлага възможни решения за тяхното преодоляване, идентифицирани от експерти.

Настоящият анализ е осъществен в рамките на проект „Права на жените – възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България“ с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт, Бюро България. Изтеглете анализа от ТУК.

Снимка: IAOM

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.