Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени

 •  юли 10, 2020

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, изпълнявани от и/или насочени към подкрепа на потенциала и лидерството на момичетата и младите жени. Общият бюджет на конкурса е 50 000 лева, а размерът на максималното финансиране за един проект е до 5 000 лева (пет хиляди лева). Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 6 септември 2020 г. (неделя). Конкурсът се провежда с подкрепата на Глобалния фонд за жените, Mama Cash, filia die frauenstiftungDove България и средства, набрани от индивидуални дарители. 

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на БФЖ за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. Конкурсът се реализира в рамките на стратегическата Програма за овластяване на момичета и млади жени, насочена изцяло към подкрепа на потенциала и лидерството на подрастващите. 

В конкурса няма ограничение в дейностите, които могат да бъдат финансирани, но водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на социалната промяна.

За целите на конкурса, под момичета и млади жени, Български фонд за жените ще разбира всички момичета и млади жени до 35 години, независимо от техния социален статус, раса или етнос, сексуална ориентация и др. под. признаци, включително трансжени. 

Общият бюджет на настоящия конкурс е 50 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти до 5000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет.

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на активисти и нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договор за финансиране.

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с нуждите на кандидата. Допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. Разходите за създаване на печатни и рекламни материали по проекта (брошури, листовки, тениски, химикалки и т.н.) трябва да са до 10% от общия бюджет на проекта, а необходимостта от създаването им да е добре обоснована. 

При оценяване, предимство ще бъде дадено на:

 • феминистки организации
 • организации, работещи в сферата на женските права, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола
 • организации, работещи за овластяване и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на уязвими групи жени (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания, самотни майки и др. под.);
 • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 75 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения, работещи за правата на човека;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени феминистки колективи и организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева.

Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на: 

 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от няколко организации в партньорство 
 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от ЮЛНЦ в партньорство с нерегистрирана група/колектив
 • проектни предложения, залагащи на интерсекционален подход/пресеченост на социални неравенства
 • проектни предложения, които адресират нуждите на уязвими групи (групи жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация)  

Документи за кандидатстване

Пакетът документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. в неделя, 6 септември 2020 г., на ел. поща office@bgfundforwomen.org. Проекти, получени след този срок, изобщо няма да бъдат разглеждани. 

Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г.

Документи:

 • Формуляр за кандидатстване – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат pdf) и всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени. 
 • Формуляр за бюджет – формулярът трябва да бъде изпратен в Excel формат.
 • Декларация за достоверност – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване и Формуляра за бюджет, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация.  
 • Декларация за липса на двойно финансиране – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация. 

Критерии за оценка

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за кандидатстване (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel), според изискванията на БФЖ; приложени подписани и подпечатани Декларация за достоверност и Декларация за липса на двойно финансиране.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с темата на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от представител на Dove България.

Срокове

 • 10 юли – 6 септември 2020 г. – набиране на проектни предложения 
 • 7 – 21 септември 2020 г. – оценка на проектните предложения и обявяване на резултатите
 • 22 – 25 септември 2020 г. – подписване на договори и финансиране
 • 1 октомври 2020 г. – март 2021 г. – изпълнение на проектите
 • април 2021 г. – подаване на наративен и финансов отчет.

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до края на април 2020 г., организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

С Общите условия на конкурса можете да се запознаете ТУК.

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org

Снимка: Economist

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.