Конкурс „Феминизъм в действие“ на БФЖ е отворен за кандидатстване до 6 юни

 •  април 29, 2021

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 100 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 10 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 6 юни 2021 г.

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс се провежда в изпълнение на мисията на Български фонд за жените за развитие на феминистко движение в страната чрез подкрепа на организации и групи, работещи за правата на жените. Конкурсът е част и от стратегическите дейности на БФЖ за адресиране на нуждите на различните групи жени и момичета, за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства. Нашата визия е за справедлив свят, в който изборите и гласовете на момичетата и жените са уважавани и чувани.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна.

Предимство ще имат проекти, които са насочени към един или повече от следните приоритети :

 1. Насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);
 2. Повишаване на участието на жените и момичетата в процесите на взимане на решения и в обществения живот;
 3. Икономическа независимост на жените;
 4. Сексуално-репродуктивни права и женско здраве;
 5. Застъпничество за промяна на законодателството/ местните политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;
 6.  Повишаване на обществената чувствителността по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете,  дискриминация и насилие, основани на пола;
 7. Създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.;
 8. Развитие на женското феминистко движение в страната.

Окуражаваме кандидатите да заложат на пресеченост на феминистки проблеми (intersectionality). Насърчаваме инклузивен подход, който залага на реалното овластяване на целевите групи – необходимо е те да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на промяната.

Общият бюджет на настоящия конкурс е 100 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 10 000 лева. Максималното време за изпълнението на проектите е 12 месеца (от юли 2021 г. до юли 2022 г.).

При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет.

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договорът за финансиране.

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с нуждите на кандидатстващата организация. Допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. В случай, че предвиждате създаване на печатни и рекламни материали по проекта (брошури, листовки, тениски, химикалки, торбички и т.н.), трябва добре да обосновете тяхната необходимост и връзката им с целите на проекта.

При оценяване, предимство ще бъде дадено на:

 • феминистки организации;
 • организации, работещи в сферата на женските права, овластяването на жени и момичета и борбата с насилие, основано на пола;
 • организации, работещи за превенция и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на уязвими групи жени и момичета (ЛБТИ, ромски, организации на хора с увреждания и др. подобни);
 • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 50 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения, работещи за правата на човека;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от 3 години;
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева.

Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на:

 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от няколко организации в партньорство;
 • проектни предложения, които ще бъдат реализирани от ЮЛНЦ в партньорство с нерегистрирана група/колектив;
 • проектни предложения, залагащи на интерсекционален подход;
 • адресират нуждите на групи жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация. 

Документи за кандидатстване

Пакетът документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. на 6 юни 2021 г. на ел. поща office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс „Феминизъм в действие“.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат pdf), а всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени;
 • Формуляр за бюджет – Формулярът трябва да бъде изпратен в Excel формат;
 • Декларация за достоверност и защита на личните данни – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване и Формуляра за бюджет, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация

Критерии за оценка

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за кандидатстване (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel) според изискванията на БФЖ; приложена подписана и подпечатана Декларация за достоверност и защита на личните данни.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Комисията по оценка на проектите ще се състои от членове на Настоятелството и екипа на БФЖ, и от външни експерти, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите.

Срокове

 • 29 април – 6 юни 2021 г. – набиране на проектни предложения (формуляри за кандидатстване, подадени след 23:59 ч. на 6 юни, няма да бъдат разглеждани);
 • 6 – 29 юни 2021 г. – оценка на проектните предложения;
 • 12 юли 2021 г. – обявяване на резултатите;
 • 12 – 20 юли 2021 г. – подписване на договори за финансиране;
 • До края на юли 2022 г. – изпълнение на проектите;
 • До 30 август 2022 г. – подаване на наративен и финансов отчет.

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените. В срок до един месец след приключване на проектите, организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.

С общите условия на конкурса можете да се запознаете ТУК.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с Конкурса, пишете ни на office@bgfundforwomen.org. Информация по телефон няма да бъде предоставяна.

Визия Български фонд за жените

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.