Участвайте в конкурса за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените

 •  януари 13, 2022

8 март е ден, в който се честват  политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Той все още е и ден за политически разговори и активизъм!

На 8 март е важно да припомним, че жените в България се борят за равноправие от повече от век. Благодарение на тaзи дълга традиция на борба, днес имаме право да гласуваме и да участваме в управлението, да учим в университет и да работим срещу заплащане.

Правата на жените не идват даром, а се отстояват всеки ден. Наша отговорност е да пазим и надграждаме всичко, което женското движение на нашите баби и прабаби е извоювало през изминалите сто години. Наша отговорност е да продължаваме борбата за равноправие.

Ето защо, Български фонд за жените обявява Конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените – 8 март.

Очакваме Вашите най-смели идеи, с които да отбележим правата и приноса на жените в България и по света, и с които да дадем гласност на съвременните предизвикателства пред жените и момичетата.

Можете да видите резултатите от инициативите, финансирани в миналогодишния конкурс „8 март“, за доза вдъхновение, както и Наръчника „8 март е!“, създаден от доброволки от феминисткия лагер „Feminist Boot Camp” 2020 на БФЖ, с идеи как да ознаменуваме постиженията на жените във всички сфери на живота и в същото време да продължим разговора за все още съществуващите неравенства.


Информация за конкурса и насоки за кандидатстване

Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на БФЖ всички жени и момичета да живеят в справедлив и равнопоставен свят, в който гласовете им са чути и изборите им са зачетени.

Няма ограничения за дейностите, които могат да бъдат финансирани. Примерни такива са: организирането на шествия из страната, събития и кампании (онлайн или офлайн), артивизъм, видео, фотографско или аудио съдържание, филмови прожекции/дискусии, изложби и поп-ъп инсталации, флашмоби и други дейности, които са свързани тематично с 8 март и политически активизъм, както и с равнопоставеност, недискриминация и права на жените и момичетата. Проектните идеи трябва да бъдат реализирани на 8 март (Международния ден на жените) или в рамките на месец март 2022 г.

ВАЖНО: Всички проектни идеи е необходимо да се съобразяват с актуалните към момента  официални предписания (и/или ограничителни мерки), свързани с превенция на разпространението на COVID-19 при планиране и осъществяване на публични събития, срещи и дейности.

Ще бъдат финансирани до 10 проекта с максимален размер на бюджета до 3000 лева (три хиляди лева). При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проектни идеи, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането.

Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на онлайн шопинг платформа Answear.bg, Британско посолство София, индивидуални и корпоративни дарители.


Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват:

 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;
 • Нерегистрирани групи/колективи чрез фискален спонсор – партньорска организация или чрез представител на колектива, с който ще бъде сключен договор;
 • Активисти/физически лица.  

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с предлаганата идея. Допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. Собственият финансов принос не е задължителен, но в случай че е предвиден такъв в одобрения бюджет, той става неразделна част от договора. Доброволният труд не се приема за собствен финансов принос и не се остойностява.  

При оценяването предимство ще бъде дадено на:

 • Проектни идеи, залагащи на интерсекционален подход / пресечност на социални неравенства;
 • Проектни идеи, които пряко включват уязвими групи жени (подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация);
 • Проектни идеи, които се реализират извън София;
 • Проектни идеи, които развиват дейности по застъпничество за правата на жените и ангажират местни и/или национални власти;
 • Проектни идеи, които целят организирането на шествия или други публични събития с потенциал за мобилизиране на широк кръг от хора и общности.  

Кандидатстване

Кандидатстването става с попълване на Формуляр за проектна идея, Формуляр за бюджет и Декларация за достоверност и защита на личните данни. Декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация или физическото лице, заедно с Формуляра за кандидатстване (в Word формат.doc/.docx) и Формуляра за бюджет (в Excel формат – .xlsx).

Неформалните колективи имат възможност да изберат дали да подадат своята кандидатура чрез НПО или чрез физическо лице, представител/ка на колектива. При сключване на договор, ще очакваме споразумение, което да изразява волята за обща работа между кандидата и партньорите.

Според това дали ще кандидатствате от името на НПО или физическо лице, е необходимо да попълните съответния формуляр по-долу.

Достъп до Формуляр за кандидатстване за организации с нестопанска цел: ТУК.

Достъп до Формуляр за кандидатстване за физически лица: ТУК.

Достъп до Формуляр за бюджет: ТУК.

Достъп до декларация за достоверност и защита на личните данни: ТУК.

NB: Формулярът за бюджет и Декларацията за достоверност и защита на личните данни са еднакви за НПО и физически лица.

Пакетът с документи се изпраща на електронен адрес grants@bgfundforwomen.org със заглавие (subject) на имейла: Конкурс “8 март”.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте отново към имейла посочен по-горе. Консултации по телефон няма да бъдат предоставяни.

Критерии за оценка

 • Оригиналност и адекватност на предлаганите дейности;
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с темата на настоящия конкурс;
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати;
 • Добро познаване на женския дискурс;
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ.


Срокове

 • до 3 февруари 2022 г. – набиране на проектни идеи;
 • до 9 февруари 2022 г. – оценка на проектните идеи и обявяване на резултатите;
 • до 14 февруари – подписване на договори и финансиране;
 • 14 февруари – 31 март 2022 г. – изпълнение на проектите;
 • 20 април 2022 г.  – краен срок за отчитане на проектните идеи.

Допълнителна информация

Всички одобрени кандидати сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 20.04.2022 г., бенефициентите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ.

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.


Общи условия за кандидатстване

С подаването на пакета от документи, всички кандидати декларират, че са запознати с общите условия за кандидатстване на Български фонд за жените.

Общи условия за отпускане на безвъзмездна целева финансова помощ на физически лица за изпълнение на проекти в обществена полза.

Общи условия за отпускане на безвъзмездно целево финансиране на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и нерегистрирани групи/колективи с дейност в обществена полза.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.