Програма “Мисия: възможна”

 •  юни 2, 2022
Процедура за финансиране на организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените 2022 

Български фонд за жените обявява за трета поредна година процедура за финансиране на организационните и административни нужди (т.нар. core funding) на организации, работещи за правата на жените. Програма „Мисия: възможна“ олицетворява нашата стратегия за развитие на женското движение в България и насърчаване на устойчивата социална промяна за постигане на фактическа равнопоставеност на половете. Нейната цел е да подкрепи гражданските организации за финансовата им устойчивост, изграждане на капацитет, умения за планиране и измерване на ефекта от дейността им. 

Ние, от Български фонд за жените, знаем, че социалната промяна отнема време, ресурси и отдаденост. Организациите, които подпомагаме, се нуждаят от устойчива административно-организационна структура под формата на екип и заплати, офис и оборудване, изграждане на капацитет и менторство, за да изпълнят своята мисия. Затова приоритизираме дългосрочното и гъвкаво финансиране и подкрепяме изграждането на движение от силни женски групи и организации, които да направят промяната възможна. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Общата стойност на настоящия конкурс е 400 000 лв., а размерът на финансирането може да варира между 15 000 и 50 000 лв.  Срокът на финансирането е 12 месеца, като предлагаме възможност за последваща подкрепа, при постигането на заложените индикатори за въздействие  през първата година.  

Критерии за участие в Програма „Мисия: възможна“ 

Ако Вашата организация е: 

 • регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;  
 • работеща от феминистка перспектива и / или от перспективата на женските права; 
 • управлявана от жени, момичета и / или ЛБТИ хора и групите, за чиито нужди и права работите, са част от нейния екип;   
 • приела за основна мисия популяризирането на човешките права на жените, момичетата, ЛБТИ хората, а каузата не е само част от Вашите програми; 
 • активно работеща за структурна и социална промяна; 
 • съсредоточена върху проблеми, които са недостатъчно адресирани, подценявани и / или оспорвани. 

Приоритетно ще бъдат разглеждани концепции от: 

 • Организации с годишен бюджет под 50 000 лв. 
 • Организации, базирани извън столицата, работещи в малки населени места или работещи на национално ниво. 
 • Организации, които работят в интерсекцията между права на жените, момичетата, ЛБТИ хората и социалната справедливост, етническото включване, уязвимите групи, екологичната справедливост. 
 • Организации, които работят за създаването и мобилизирането на общности в подкрепа на правата на жените и момичетата в България. 

Как ще протече процесът по кандидатстване? 

Програмата включва два етапа на кандидатстване. Първият етап е с попълване на Формуляр за концепция, който съдържа обща информация за организацията и екипа, мисията, стратегическите планове за развитие, основна финансова информация за кандидата и общ размер на исканото финансиране.  

При одобрение на Вашата концепция, преминавате във втория етап по кандидатстване, който включва подробно разписване на Вашата концепция и подробен бюджет. Ние ще се свържем с Вас, за да обсъдим Вашата кандидатура и да Ви съдействаме за оформяне на цялостната документация, която съдържа: 

 • Формуляр за кандидатстване с конкретни цели и индикатори за измерване на въздействието; 
 • Формуляр за организационен бюджет за 2023 година и провизорен бюджет за 2024 г.;  
 • Организационна стратегия;  
 • Други придружаващи документи (декларации по образец, ГФО, Устав и др.). 

Вторият етап от процеса по кандидатстване също предвижда проучване на организацията и лична или онлайн среща с управляващия/управляващите организацията органи. Възможни са преговори по отношение на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера или общата сума на бюджета и др. 

Финалното решение за финансиране ще се вземе от Настоятелството на БФЖ, на базата на изготвени препоръки от програмния екип на Фонда. 

Срокове за кандидатстване и времева рамка на Програмата: 

Първа фаза:  

 • подаване на Формуляр за концепция – в периода 2 юни – 26 юни 2022 г. (неделя); 
 • Обявяване и контакт с одобрените кандидати за втория етап на Програмата: до 25 юли 2022 г. 
 • Провеждане на онлайн информационен семинар за допуснатите до втора фаза на Програмата кандидати – в периода 27-29 юли 2022 г. 

Втора фаза:  

 • Разписване на подробни концепции за стратегическо развитие и организационен бюджет за две години от допуснатите във 2-ри кръг организации: до 18 септември 2022 г.  
 • Провеждане на индивидуални срещи с кандидатите във втора фаза за съдействие при изготвяне на индикатори за въздействие и провизорни бюджети – до 31 октомври 2022 г.; 
 • Сключване на договори и превод на финансовите средства – до 21 ноември 2022 г. 

Документи за кандидатстване 

Формуляр за концепция – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат .pdf) и всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени.  

Декларация за достоверност и защита на личните данни – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за концепция, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация.   

Очакваме Вашите документи до 23:59 ч. на 26 юни 2022 г. (неделя) на ел. поща: grants@bgfundforwomen.org, със заглавие (subject) на имейла: Програма “Мисия: възможна” 2022 

Допълнителна информация 

Няма да се разглеждат непълни концепции или такива, изпратени след крайния срок. Български фонд за жените ще публикува информация за одобрените за втория кръг организации на страницата на фондацията и ще се свърже директно с тях.  

БФЖ не изпраща персонална обратна връзка на организациите, чиито концепции не са сред одобрените и не публикува мотиви за отказ да финансира дадени кандидатури. Всички неодобрени кандидати ще бъдат уведомени по имейл. 

При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране организации, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет. 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.  

С Общите условия на БФЖ за отпускане на безвъзмездно финансиране за организационни и/или административни нужди на организации можете да се запознаете ТУК

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате конкретни въпроси, моля, пишете ни на ел. поща: grants@bgfundforwomen.org със заглавие (subject) на имейла: Програма “Мисия: възможна”. Екипът няма възможност да дава консултации по телефон. 

Програма „Мисия: възможна“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество“Зигрид Раузинг ТръстМама КешГлобалния фонд за женитеФондация „Оук“ и Urgent Action Fund.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.