ФОНД ЗА АРТИСТИЧНИ ПРОЕКТИ НА ЖЕНИ: Отворена покана „Извънредно положение / State of Emergency“

 •  юли 6, 2022

Краен срок за кандидатстване: 15 август 2022 г.
Обявяване на резултатите: 3 октомври 2022 г.
Максимално проектно финансиране: 5 000 лв.
Размер на фонда: 65 000 лв.

„Извънредно положение“ е темата на втората отворена покана на Български фонд за жените към художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства, които да предложат проекти за нови творби. Чрез създадения през 2017 г. Фонд за артистични проекти на жени, БФЖ цели да изведе на преден план проблема за репрезентацията на жените в света на изкуството и неравномерния им достъп до финансови ресурси. (Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук.)

Първото издание на конкурса и изложбата на финалистките бяха успешно реализирани през 2019 – 2020 г. и носеха заглавие „Всичко (ни) е наред“. Вече е ясно, че не всичко е наред и е време за реакция, за действие и за заемане на позиция и отговорност в положението на извънредност, на спешност и на тревожност, в което всички живеем днес. Настоящата тема съдейства за ангажирането на художничките с актуални теми и проблеми.

Всички средства на съвременното изкуство са допустими, както и създаването на интердисциплинарни проекти и работа в колектив. Идеята на конкурса е да предостави пълна свобода и възможност за изява на художничките, като същевременно покаже най-актуални тенденции на съвременната българска и международна артистична сцена. Финансираните  произведения ще бъдат представени в обща изложба през 2023 г., курирана от Светлана Куюмджиева.

Средствата за конкурса са предоставени от фондация „Шанел“, фондация “Лъчезар Цоцорков”, Вероника Пунчева – филантроп, Ubisoft.

Акo желаете да подкрепите реализацията на второто издание на конкурса, свържете се с нас на  grants@bgfundforwomen.org


ТЕМАТИЧЕН ФОКУС – “Извънредно положение”

Най-важно е участничките да съумеят да отговорят за себе си и за публиката на въпросите: Кои са най-горещите теми и кои са най-болезнените проблеми за тях днес? Какво предизвиква чувството им за справедливост като жени и чувството им за сигурност? Как съвременната ситуация се отразява на живота им, на ежедневните им избори? Какво искат да променят? Кои са техните най-силни приоритети? Какви са отношенията между партньорите, приятелството и съперничеството? Къде и как живеят? Какво е да имат позиция? Дали са онеправдани? Каква е тяхната супер сила? Как звучи гласът им? Всяка една избира дали да разкрие своята лична, интимна или да създаде различна публична персона.

С този конкурс БФЖ цели да допринесе към създаването на моментна снимка на жените в изкуството, за попълването на хронологичната и историческа картина на тяхното участие и въздействие върху събитията. Търсят се отговори в сегашно време, спрямо най-актуалните събития, спрямо конкретния биографичен момент на артистките и мястото, в което се намират. Какво улавя тяхното око и тяхната творческа интуиция в потока преминаващи образи и какво задържа вниманието им от заобикалящия ги свят е от най-съществено значение за успеха на тази задача.

След две години на изолация, в момент на рекорден брой разселени хора поради различни причини в света, на икономическа криза и война, и след откровената атака срещу автономията на жените и репродуктивните им права, необходимостта от действия и заявяване на позицията ни отново е на дневен ред.


ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост на проектните предложения:

Проектното предложение да представя ново и непоказвано досега произведение, създадено за конкурса и отразяващо неговия тематичен фокус. В случай че кандидатката предлага нова работа от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните и как отговаря на темата на конкурса.

Допускат се живопис, графика, илюстрация, рисунка, колаж, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, дигитално изкуство, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени, интердисциплинарни и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст. Допускат се и site-specific произведения за градска среда (инсталация, интервенция, пърформанс). В този случай артистката трябва да изготви план за инсталация / изпълнение на произведението и набавяне на необходимите разрешителни за неговото излагане. Не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Допустимост за участие:
 • Конкурсът е отворен за жени в цялото им многообразие.
 • Допускат се индивидуални и колективни проекти както между български художнички, така и между художнички от чужбина с авторки от България, без ограничение във възрастта, образованието и опита.
 • Една участничка може да участва с 1 (едно) самостоятелно предложение и може да е част от до 2 (две) предложения на различни колективи.
 • Ако проектът е колективен, всяка участничка прилага отделно портфолио на свои досегашни работи и общо, ако имат вече реализирани общи проекти.
 • Колективите трябва да са с поне една българска участничка и съставени само от жени.
 • Колективните работи се реализират при същите финансови условия като индивидуалните. Независимо от броя на членовете, колективът се приема като един участник.
Допустими разходи:
 • Максимална стойност на исканото финансиране: до 5 000 лв.
 • Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и авторски хонорар.
 • Максималният допустим авторски хонорар е 2 500 лв.
 • Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
 • Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като безвъзмездно финансиране.
 • След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи и копие на разходооправдателните документи. Оригинали ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.
Авторски права и представяне на резултатите от конкурса:
 • Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на авторките им.
 • Организаторите ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
 • Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.
 • Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
 • Участничките се ангажират да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени да съдействат за комуникацията на конкурса като участват в различни медийни изяви и др.

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:
 • Портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне пет репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
 • Идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
 • Бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
 • Време, необходимо за изпълнение на проекта (максимум 6 месеца);
 • Визуализации и допълнителни материали – по желание.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност за създаването на проектното предложение. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани, както и ясно трябва да бъдат посочени всички участнички в проекта.

БФЖ може да съдейства при поискване с насоки, материали и информация по различни теми, свързани с правата на жените и с тяхната обществена изява на: grants@bgfundforwomen.org. Молим да се обръщате към нас с конкретни въпроси. Препоръчваме ви да потърсите информация и на сайта на Европейския институт за равенство между половете (EIGE).

Технически изисквания:
 • Допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg;
 • Изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 MB;
 • Ако размерът на файловете е по-голям от 3 MB, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения Линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност;
 • Всички документи следва да бъдат на български или на английски език.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Журито на конкурса ще оценява:
 • Творчески постижения и художествени качества, като оценката е субективна от всеки от членовете на журито и се оформя комплексно на базата на представеното портфолио и на базата на проектното предложение. За колективните предложения оценката включва и реализация на предходни сътрудничества и партньорства, ако има такива.
 • Ниво и изчерпателност на представянето с препоръчително включване на качествени изображения, допълнителни материали, линкове и референции, които да дадат максимално реалистична представа както за портфолиото на кандидатката/колектива, така и за конкретното проектно предложение.
 • Обосновка на идейния проект, като е необходимо той да е описан максимално ясно, конкретно и да съдържа изчерпателна информация за предварителното проучване и за предвидения процес на реализация.
 • Реалистичност на бюджета, като е препоръчително той да е формиран на базата на реално предварително проучване на разходите.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 15 август 2022 г. по електронен път на адрес: grants@bgfundforwomen.org.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.