Допуснати до втори кръг кандидати по програма „Мисия: възможна“

 •  август 2, 2022

Български фонд за жените обявява допуснатите за участие във втория кръг на Програма „Мисия: възможна“ за финансиране на организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените. От 26 организации, бяха одобрени 14, които ще бъдат поканени да разработят подробна стратегия за развитието на организацията си във втория етап на програмата.  

Първият етап премина чрез изготвянето на Формуляр за концепция. Бяха приоритизирани организации, които извършват дейността си извън София или работят на национално ниво, новосформирани или такива с ограничени ресурси и годишен бюджет под 50 000 лв. Концепциите бяха оценени с точкова система по редица критерии, като максималният брой точки, която една организация можеше да събере, е 76 точки. Прагът за допустимост във втора фаза е 50 точки. Критериите включваха оценка на структурата и целите на организациите, участие на уязвими групи в процесите на вземане на решения в организациите, интерсекционален подход/пресеченост на социалните неравенства, степен на познаване на феминисткия/женския дискурс и работа по маргинализирани/оспорвани проблеми, стратегически планове за работа и потенциал за постигане на социална промяна.   

Организациите, които преминават във втория етап на конкурса са: 
 1. Сдружение „Жените на Казанлък“ – 68 точки; 
 1. Сдружение „Лекари на света“ – клон Сливен – 66 точки; 
 1. Сдружение „Българска платформа към Европейско женско лоби“ – 65 точки; 
 1. Фондация „Х и Д Джендър Перспективи“ – 61 точки; 
 1. Сдружение “Орион – Грижа за Лидери и Авторитети” – 61 точки; 
 1. Фондация „Право на детство“ – 61 точки; 
 1. Фондация „Будителките“ – 58 точки; 
 1. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – 58 точки; 
 1. Фондация „Крокус“ – 56 точки; 
 1. Сдружение с нестопанска цел “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ – 54 точки; 
 1. Фондация „Заслушай се“ – 54 точки; 
 1. Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ – 51 точки; 
 1. Сдружение „ИН ТАЙМ Ер ЕМ“ – 51 точки; 
 1. Фондация „Родопски фонд за жените – Попрелки“ – 50 точки. 

Организациите, които НЕ са одобрени за втория етап от програма „Мисия: възможна“ са: 
 1. Сдружение „Бежански консултативен съвет“ – 44 точки; 
 1. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с бъбречни заболявания“ – 42 точки; 
 1. Фондация „Център за хуманни политики“ – 42 точки; 
 1. Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ – 41 точки; 
 1. Народно Читалище “Съзнание-1944” – 39 точки; 
 1. Фондация „Рийчаут“ – 39 точки; 
 1. Сдружение  „Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – 38 точки; 
 1. Сдружение “Детска медия Реално и вълшебно” – 34 точки; 
 1. Фондация „Общество на децата“ – 30 точки; 
 1. Сдружение за креативна и образована България – 29 точки; 
 1. Сдружение „Национален институт по туризъм“ – 28 точки; 
 1. Сдружение „Лидери на бъдещето“ – организацията е дисквалифицирана, поради регистрация за извършване на дейност в частна полза. 

БФЖ ще се свърже лично с всички одобрени кандидати с информация за следващи стъпки. Вторият етап от процеса по кандидатстване включва проучване на организацията чрез годишни отчети и съпътстваща документация, изготвяне на подробен прогнозен бюджет, лична или онлайн среща с управляващия/управляващите организацията органи. Възможни са преговори по отношение на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера или общата сума на бюджета и др. Предвидена е и информационна среща с организациите, допуснати до втора фаза на конкурса, която ще бъде проведена на 10 август 2022 г. 

Финалното решение за финансиране ще се вземе от Настоятелството на БФЖ, на базата на изготвени препоръки от програмния екип на Фонда. 

Поради ограничени ресурси, БФЖ няма възможност да изпрати мотиви за отказ на неодобрените за втория етап организации.  

Благодарим на всички, участвали със своите концепции в настоящата инициатива. Желаем успех на организациите, които не бяха класирани за втория етап, и ще очакваме Вашите кандидатури в някой от следващите ни конкурси! За повече информация следете редовно сайта и facebook страницата ни. 

Екипът на БФЖ.

Програма „Мисия: възможна“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество“, Зигрид Раузинг Тръст, Мама Кеш, Глобалния фонд за жените, Фондация „Оук“ и Urgent Action Fund.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.