БФЖ обявява конкурс „Отворени възможности“

  •  март 19, 2024

Български фонд за жените обявява отворена покана за кандидатстване в програма „Отворени възможности“. Целта на настоящата покана е да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България, което има капацитет и ресурси за справяне с непредвидени външни или вътрешни фактори и кризи. Организациите могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране, адресиращо редица предизвикателства и неотложни нужди, които изискват незабавна реакция, бърза адаптация и мобилизация. 

Програмата ще подкрепи независими граждански организации, активни на местно, регионално или национално ниво, чиито основна мисия и дейности са насочени към защитата, насърчаването и повишаването на осведомеността относно основните права, ценностите на Европейския съюз (ЕС), върховенството на закона, равенството между половете и демокрацията. Предоставянето на безвъзмездни средства за спешна целева подкрепа ще бъде насочено към организации, които работят по недостатъчно застъпени и оспорвани въпроси, свързани с правата на човека и по-специално – правата на жените, правата на ЛГБТИК+ общностите и правата на други уязвими групи, като същевременно се адресират първопричините за бедността и неравенствата. 

Тази финансова подкрепа ще е на разположение целогодишно в отговор на неочаквани възможности, животозастрашаващи или форсмажорни ситуации. Тези ситуации могат да включват заплахи от недемократични или крайно десни движения, оспорващи основни ценности на ЕС и равенството между половете; проблеми с физическата или цифровата безопасност и сигурност; организационни кризи, спешни и непредвидени нужди за обезпечаване на работата на организации или програмите им, които обслужват предимно уязвими групи от населението, неочаквани възможности за застъпничество или мобилизация, които могат да доведат до напредък в областта на правата на човека, като например промени в правни решения, политики и закони или промяна в обществените нагласи и практики. Чрез бърза и целенасочена подкрепа, програма „Отворени възможности“ предоставя на организациите средства за ефективно справяне с предизвикателствата и перспективи за промяна на статуквото. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Пълна информация за условията и реда за кандидатстване в програма „Отворени възможности“ можете да намерите в Насоките за кандидатстване. 

Допустими кандидати  

Кандидатури в поканата за финансиране могат да подават само организации, регистрирани в България съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващи дейност в обществена полза.  

Недопустими за финансиране в настоящия конкурс са следните субекти: сдружение с нестопанска цел в частна полза, фондация с нестопанска цел в частна полза, читалище, синдикална организация, международна организация без регистрация в България, търговско дружество, кооперация, както и нерегистрирани колективи и физически лица. 

Силно се насърчава кандидатстването на организации, които редица донори считат за „рискови“. Това са малки, слаборазвити, вкл. и новосъздадени местни организации, водени от своите общности, които работят в непривилегировани райони и по оспорвани теми. Сред тези организации най-често са такива, които нямат проектна история и постоянен екип, чиято дейност се осъществява извън столицата и чийто годишен бюджет е по-малък от 100 000 (сто хиляди) лева. Тези организации най-често се управляват от жени или в екипите им приоритетно участват жени, момичета, хора с различни възможности,  ЛГБТИК+ хора и които са постоянно атакувани за жизненоважната работа, която вършат. 


Финансови аспекти на отворената покана 

Общият бюджет на конкурса е в размер на 48,895.75лв. (левовата равностойност на 25000 евро). Максималният размер на финансовата подкрепа, за която една организация може да кандидатства е до 4889.58 лв. (левовата равностойност на 2500 евро) за период до 6 месеца. 

Процентът на финансиране на разходите е до 100 % от допустимите разходи. При одобрение на кандидатурата, изплащането се извършва на един транш – при подписване на договора за отпускане на безвъзмездно целево финансиране. От кандидатстващите организации не се изисква собствен финансов или нефинансов принос.  


Допустими дейности 

Програмата предлага 6 основни категории дейности. Пълният списък на поддейностите можете да намерите в Насоките за кандидатстване! 

  1. Спешно застъпничество, свързано с неочакван момент или ключова възможност за оказване на въздействие върху политики и практики, свързани със защитата правата на човека; 
  1. Спешна общностна организация и мобилизация в защита на равнопоставеността и климатичната справедливост, ценностите на ЕС и движенията за човешки права; 
  1. Организационна защита от атаките на крайно десни, недемократични, фундаменталистки, антиджендърни движения (атаки като дела-шамари, негативен PR, намаляване на финансирането, клевета, физически атаки срещу помещения/персонал и др.); 
  1. Организационно развитие и преход в отговор на непредвидени промени в организацията; 
  1. Цялостна (холистична) сигурност за справяне с рисковете за физическата/психологическата безопасност на персонала на организацията и защитниците на правата на човека; 
  1. Спешни услуги за подкрепа на маргинализирани общности (жени и момичета, ЛГБТИК+ хора, бежанци, търсещи убежище и мигранти, роми, хора с увреждания и др.). 

График на конкурса* Дата  
Публикуване на обявление за конкурса 19 март 2024 г. 
Онлайн информационен ден 2 април 2024 г. 
Срокове за подаване на кандидатури   Текущо 
Оценка на кандидатурите и уведомяване До 14 дни от подаването на кандидатура 
Край на програмата Май 2025 г. или до изчерпване на средствата 
Подписване на договори за безвъзмездно финансиране Текущо, при одобрение на кандидатура 

*Сроковете се основават на прогнозни очаквания и може да има промени в реалния график на последователните фази спрямо броя получени кандидатури. 


Процес по кандидатстване и оценка на кандидатурите 

БФЖ е оптимизирала процедурата за кандидатстване, за да осигури достъпност и навременност. Резултатът от оценката отнема до 14 дни от получаването на попълнения формуляр до уведомяване на кандидатите, което ще им позволи да получат бърз достъп до подкрепа. Чрез намаляване на бюрократичните пречки целим да подкрепим гражданските организации да станат по-устойчиви, адаптивни, проактивни по отношение на кризите и гласовити застъпници на общностите и каузите, които представляват! 

Кандидатстването се случва изцяло онлайн чрез портала на Български фонд за жените.  

Всички кандидати е необходимо е да попълнят бърз тест за допустимост. Ако организацията е допустим кандидат, след попълването на теста, Вие ще видите на екрана си линк за достъп до онлайн портала за кандидатстване, който можете да последвате. При първо влизане в системата е нужно да регистрирате организацията си само с един потребител и парола, а ако вече имате създаден профил, да влезете с първоначално регистрираните данни. Кандидатстването включва създаването на подробен организационен профил (за организации, които за пръв път ще кандидатстват) и попълването на Формуляр за кандидатстване по програма „Отворени възможности“. 


Процес на оценка  

Процесът по селекция включва проверка на административното съответствие на кандидатите и оценка на техните проекти по зададена скала с критерии. За пълна информация относно процеса и критериите по оценка, моля, вижте подробните Насоки за кандидатстване! 

Сред важните критерии за подбор са: Спешност – искането е в отговор на непредвидено събитие, възможност или предизвикателство и изисква спешни действия; Въздействие – предложението е в състояние да окаже пряко въздействие върху идентифицирания проблем или да покаже значителен потенциал за адресиране на възможностите/осезаемата промяна за целевите групи; Гъвкавост и адаптивност – проектът предлага алтернативни стратегии или може бързо да се промени, за да отговори на променящите се нужди в отговор на динамични обстоятелства или възникващи възможности; Лидерство и представителство на групите, чиито права организациите защитават. 


Допълнително информация и документи 

Насоките за кандидатстване включват подробно описание на условията и реда на отпускане на безвъзмездни средства, допустимите кандидати и дейности за финансиране, приоритетните целеви групи, критериите за оценка и селекция, насоки за попълването на Формуляра и други.  

Общи условия на фондация „Български фонд за жените” за отпускане на спешно безвъзмездно целево финансиране на организации по програма “Отворени: възможности” в рамките на проект № 101091529 – BIRDS in BG, съфинансиран от Европейския съюз.  

Ръководство за попълване на организационен профил и подаване на кандидатура в системата Salesforce по програма „Отворени възможности”. 

Проверете дали отговаряте на критериите за кандидатстване ТУК. След попълване на теста, ще получите линк към платформата за кандидатстване. 

Можете да задавате своите въпроси, включително и в случаи на технически проблеми на следния имейл адрес: ask [at ]bgfundforwomen.org. Преди да се свържете с нас, разгледайте секцията „Често задавани въпроси“, в която има актуална информация за конкретни теми, свързани с финансовите механизми. Консултации по телефон няма да бъдат предоставяни. 

Регистрирайте се ТУК за предвидения информационен ден, който ще се проведе онлайн на 02.04.2024 г. от 15:00 часа! В случай че не успеете да присъствате, записът от него ще бъде достъпен за всички, които са се регистрирали.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.   

Очакваме Вашите кандидатури!  

Проектът „BIRDS in BG” e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.  

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.