Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над 15-годишен опит в работата по разрешаване на проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ наш принцип е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации.

За постигането на целите си БФЖ извършва разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО, работещи по проблемите на жените; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

Подкрепа на НПО

БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО, свързани с преодоляване на насилието над жени във всичките му форми; окуражаване на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове; постигане на равни възможности за групи жени в неравностойно положение; защита правата на жени с различна сексуална ориентация и др.

Набиране на средства

Български фонд за жените набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна. Набраните средства се инвестират директно в дейностите на малки женски неправителствени организации в страната.

Конкурси, програми, инициативи

Български фонд за жените работи за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в България по следните тематични приоритети: политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; преодоляване насилието над жени; работа с деца и младежи за преодоляване на джендър стереотипите; овластяване на групи жени, подложени на множествена дискриминация.

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.