Конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, работещи за правата на жените

 •  октомври 27, 2020

В изпълнение на мисията си да подкрепя и развива женското движение в България и да насърчава устойчивата социална промяна, водеща до постигане на фактическа равнопоставеност на половете, Български фонд за жените обявява Конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (т. нар. core funding) на  организации, работещи за правата на жените с цел да подобри тяхната финансова устойчивост, капацитет, умения за планиране и измерване на ефекта от тяхната дейност.

Ние, от Български фонд за жените, знаем, че социалната промяна отнема време, ресурси и отдаденост и, че организациите, които подкрепяме, се нуждаят от устойчива административно-организационна структура под формата на екип и заплати, офис и оборудване, за да изпълнят своята мисия. Затова приоритизираме дългосрочното и гъвкаво финансиране и подкрепяме изграждането на движение от силни женски групи и организации, които да направят промяната възможна.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Общата стойност на настоящия конкурс е 150 000 лв., а размерът на финансирането може да варира между 12 000 и 40 000 лв.  Срокът на финансирането е 12 месеца, като предлагаме възможност за последваща подкрепа, при постигането на заложените индикатори за въздействие  през първата година.

Организации, които отговарят на следните критерии, са поканени да участват в конкурса:

 • Организацията Ви е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.
 • Организацията Ви работи от феминистка перспектива и/ или от перспективата на женските права.
 • Организацията Ви се управлява от жени, момичета и/ или ЛБТИ хора и групите, за чиито нужди и права работите, са част от нейния екип. 
 • Популяризирането на човешките права на жените, момичетата, ЛБТИ хората е Ваша основна мисия, а не фокус на част от Вашите програми.
 • Активно работите за структурна и социална промяна.
 • Работата Ви е съсредоточена върху проблеми, които са недостатъчно адресирани, подценявани и/ или оспорвани.

Приоритетно ще бъдат разглеждани концепции от следните организации:

 • Организации с годишен бюджет под 50 000 лв.
 • Организации, базирани извън столицата, работещи в малки населени места или работещи на национално ниво.
 • Организации, които работят в интерсекцията между права на жените, момичетата, ЛБТИ хората и социалната справедливост, етническата принадлежност, уязвимите групи, екологичната справедливост.
 • Организации, които работят за създаването и мобилизирането на общности в подкрепа на правата на жените и момичетата в България.

Как ще протече процесът по кандидатстване?

Първият етап е с попълване на Формуляр за концепция, който съдържа обща информация за организацията и екипа, мисията, стратегическите планове за развитие, основна финансова информация за кандидата и общ размер на исканото финансиране.

При одобрение на Вашата концепция, преминавате във втория етап по кандидатстване, който включва подробно разписване на Вашата концепция и подробен бюджет. Ние ще се свържем с Вас, за да обсъдим Вашата кандидатура и да Ви съдействаме за оформяне на цялостната документация, която съдържа:

 • Формуляр за кандидатстване с конкретни цели и индикатори за измерване на успеха:
  • Формуляр за организационен бюджет за 1 година + провизорен бюджет за следващите 2 години.
  • Организационна стратегия
  • Други придружаващи документи (декларации по образец, ГФО, Устав и др.).

Вторият етап от процеса по кандидатстване включва проучване на организацията, лична или онлайн среща с управляващия/управляващите организацията органи, възможни са преговори по отношение на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера или общата сума на бюджета и др.

Финалното решение за финансиране ще се вземе от Настоятелството на БФЖ, на базата на изготвени препоръки от програмния екип на Фонда.

Срокове за кандидатстване и обявяване на резултатите:

 • Крайният срок за подаване на Формуляр за концепция е до 23:59 ч. на 10 ноември 2020 г. (вторник)
 • Обявяване и контакт с одобрените кандидати, поканени във втория етап на Конкурса – до 18 ноември 2020 г.
 • Обявяване на финалната селекция от организации за финансиране – 14 декември 2020 г.
 • Сключване на договори и превод на финансовите средства – 14 – 23 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване

Формуляр за концепция – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат pdf) и всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени.

Декларация за достоверност и защита на лични данни – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за концепция, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация. 

Очакваме Вашите документи до 23:59 ч. на 10 ноември 2020 г. (вторник) на ел. поща: office@bgfundforwomen.org, със заглавие (subject) на имейла: CORE FUNDING 2020.

Допълнителна информация

Няма да се разглеждат непълни концепции или такива, изпратени след крайния срок. Български фонд за жените ще публикува информация за одобрените за втория кръг организации на страницата на фондацията и ще се свърже директно с тях.

БФЖ не изпраща персонална обратна връзка на организациите, чиито концепции не са сред одобрените и не публикува мотиви за отказ да финансира дадени проектни предложения.

При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране организации, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет.

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

С Общите условия на БФЖ за отпускане на безвъзмездно финансиране за организационни и/или административни нужди на организации можете да се запознаете ТУК.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате конкретни въпроси, моля, пишете ни на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Екипът няма възможност да дава консултации по телефон.

Благодарим за финансовата подкрепа и доверие на Mama Cash, Global Fund for Women, Sigrid Rausing Trust и OSF, които направиха възможен този конкурс!

Image: Creative Review

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.