13 проекта ще бъдат финансирани по Програмата за общностно развитие на БФЖ

  •  юли 21, 2022

Получените кандидатури са част от конкурса, отворен за участниците, преминали през първия етап на Програмата – тридневно обучение, насочено към развиване на умения за изграждане, организиране и мобилизиране на общности. То обедини 25 общностни лидери и активни хора от 16 населени места и имаше за цел да ги подкрепи в усилията им за сплотяване на общности, да насърчи инициативи за обединяването на граждани, да даде възможност за среща и обмен между различни общности и да популяризира включването на жените в общностното развитие.  

След края на обучението всеки от присъствалите имаше възможност да кандидатства за финансиране в размер до 1700 лв. от БФЖ, с което да осъществи инициатива за ангажиране на общността си и подобряване на качеството на живот на всички. 

Получихме 18 кандидатури, които бяха разгледани от екипа на БФЖ – Алех Станкова (проектен мениджър), Рада Еленкова (програмен директор), Росена Иванова (офис мениджър). Критериите за оценка бяха: качеството на връзката между описаните цели и средствата, с които те да се постигнат; включва и развива ли проектът общността, която е взел за целева; реалистичен ли е заложеният бюджет; изгражда ли проектът коалиции и създава ли потенциал за мобилизация; бонус точки получиха тези проекти, които бяха включили интерсекционален/пресечен подход и бяха положили усилия да адресират конкретни социални неравенства, както и да популяризират общностната филантропия чрез проектни дейности.    

С радост ви представяме 13-те одобрени проектни идеи:  

1. „Защото можем“, изпълняван от Даниела Дескова 

„Защото можем“ е проект, целящ овластяването на майки на деца с увреждания чрез обучения за организация и мотивация. Проектните дейности включват организирането на артистични работилници, както и осигуряването на възможност за активно участие на майките, за да могат да придобият умения сами да организират базари и други методи за продажба на изработеното в работилниците. Набраните средства ще бъдат използвани за създаването на „Нашето място – кът за отдих и игри“ – градинка, намираща се в непосредствена близост до център за деца с увреждания в град Плевен. За успешното реализиране на проекта ще допринесат Сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен и други социални звена в града. 

2. „Да рисуваме с игла”, изпълняван от Дина Кирилова  

„Да рисуваме с игла“ е проект, който цели да спомогне на лица с увреждания да се справят с тревожността и социалната изолация чрез създаване на бродирани с игла картини, а също така и да създаде модел за съвместна работа между споменатата общност и общността на жени гобленари. Дейностите на проекта включват сбирки, бродиране, конкурс за разказване на история и други. Целевата група на „Да рисуваме с игла“ е Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Света Неделя“ в град Сандански, който е и партньор на проекта. 

3. „Кураж за живот”, изпълняван от Елка Стоянова   

Проектът цели да предостави разнообразни дейности и подкрепяща общност за възрастните хора в град Сандански, за да им помогне да се справят със социалната изолация, пред която се изправят хората, които живеят сами, както и с последиците от Covid-19 изолацията. Проектните дейности включват провеждане на спортни инициативи като „Спортувай с кмета“, създаване на отбор по гимнастика, провеждане на дискусии на теми като справяне с дезинформация, фалшиви новини, електронно здравно досие и други. 

4. „Пълноценен обществен живот за жените след пенсиониране”, изпълняван от Маргарита Кръстева 

Целта на проекта е да вдъхнови жените в пенсионна възраст с двигателни и психични проблеми да повишат физическата си активност и да създават повече социални контакти, за да подобрят цялостното си благосъстояние. Дейностите ще предоставят възможност на жените да практикуват оздравителна гимнастика на открито, да изучават народни танци и да разширят социалния си кръг. Целевите групи на проекта са членовете на клуб „СПОКО“, Клуб на инвалида и жени от специален дом за временно настаняване на чужденци в с. Бусманци. Територията на осъществяване на проекта е София, район Искър. 

5. „Доброволци с кауза”, изпълняван от Минка Арабаджиева 

„Доброволци с кауза“ е образователен проект, насочен към запознаване на гимназиалните ученици със сексуално предавани инфекции (СПИ) и причиняващи сериозни заболявания като рак на шийката на матката и други. Проектните дейности включват обучения, проведени от лекари, психолози и юристи – „Какво трябва да знаем за рака на маточната шийка“ със споделяне на лични истории, „Какво трябва да знаем за доброволчеството и застъпничеството като алтруистична дейност”, както и изготвяне на доброволчески практики. Проектът се извършва на територията на училищата в град Хасково и е насочен към учениците от горния гимназиален етап. 

 6. „Младежи строят утопия”, изпълняван от Марияна Горанова 

„Младежи строят утопия“ цели да създаде активна младежка общност, която да представлява гласа на младите в местната власт и да повиши броя на срещите и нивото на комуникация на ученическите парламенти. Проектните дейности включват прожектиране на филми на теми, засягащи младите хора, колективно почистване на парк „Клептуза“, рисуване с природни материали, създаване на скулптури, представяне на изложба и обучения по филантропия и активно гражданство. Проектът се изпълнява на територията на град Велинград и се стреми да привлече партньорството на местната власт. 

7. „Царски пищови”, изпълняван от Роберта Костадинова.  

Целта на образователния проект „Царски пищови“ е да информира младите хора за различни аспекти на българската политика чрез интересно, разбираемо и достъпно съдържание в социалните мрежи, предоставяйки им знания, необходими за да се чувстват уверени, информирани и ангажирани. Дейностите включват създаване на общност във Фейсбук за активни млади граждани, кампания, обръщаща внимание на гражданското участие, отговорността към обществото и други. Проектът обхваща цяла България и е насочен към хора на възраст под 35 години, без оглед на пол, етнос, религия, сексуална ориентация или полова идентичност. Основните целеви групи са ученици и студенти. 

8. „Отново заедно“, изпълняван от Северим Бобачев.   

„Отново заедно“ цели да предостави подкрепа на възрастни хора чрез доброволчески дейности, осъществявани от социално ангажирани младежи, солидарни с общностите си, като също така подкрепи съхраняването на културното наследство на родопския край. Проектните дейности включват помощ в домакинството и градината, гледане на животни, приготвяне на традиционни специалитети, обредни хлябове, изучаване на народни песни, хора, местни обичаи, традиции и други. Двете целеви групи са младите хора на възраст от 18 до 29 години, включително от маргинализирани общности, които ще съдействат на втората целева група – възрастните граждани. Проектът ще се изпълнява на територията на община Смолян и се стреми да привлече към осъществяването си Областна администрация Смолян, Агенцията за социално подпомагане, кметствата на село Търън и село Селище, неформалните групи „Агора“, „Младежи за вдъхновение и развитие“ и сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“. 

9. „Алфа – الفا” , изпълняван от Силсила Махбуб.  

„Алфа – الفا“ е проект, целящ да обедини хората от общността на Близкия изток в България и да им предостави пространство, в което да споделят своите умения, проблеми и истории, да споделят културата си с българската общност и да покажат множеството прилики между културите ни. Дейностите на проекта включват създаване на женски клуб, споделяне на успехите на активни граждани от общността в социалните мрежи, първи стъпки към откриването на културен дом, , предоставяне на възможност за широката общественост да се докосне до празниците на Близкия изток, храната, музиката, традиционните дрехи. Целевата група са бежанци, получили закрила и притежаващи гражданство, а проектът обхваща различни райони на София. 

„10. Млади огнеборци”, изпълняван от Стела Минчева

„Млади огнеборци“ цели да подкрепи и насърчи активността и развитието на подрастващите, като спомогне за преодоляването на традиционните стереотипни норми за ролята на жените и мъжете в професията на огнеборците. Проектните дейности включват провеждане на обучителни семинари със специалисти по „Бедствия и противопожарна защита“, организиране на състезание „Млад огнеборец“ и други. Една от главните цели е окуражаването на повече момичета да проявят интерес към инициативата и тяхното включване в отборите. Целевата група са подрастващите на възраст от 13 до 16 години. Проектът се осъществява в Шумен. 

11. „На кафе с мекица в село Върбица“, изпълняван от Тони Иванова

Чрез проекта ще се организира събитие, насочено към жителите на село Върбица, на няколко близки села и на представителите на община Враца. В събитието ще бъдат включени дейности като фермерски пазар, дегустация на мекици, демонстрации на продукти, свързани с приготвянето на закуската на село. Целта на проекта е да подобри имиджа на селото и да извлече позитивни социални и културни резултати, постигнати от местното население, характеризиращо се с културни ценности, традиции и дейности. „На кафе с мекица в село Върбица“ се провежда в село Върбица, община Враца. Целевите групи са жителите на селото: пенсионери, рискови групи, лица от малцинствени групи, земеделски производители и ученици по ресторантьорство. 

12. „Междупоколенчески срещи в „Младежко пространство”, град Смолян“, изпълняван от Валентин Кехайов. 

Проектът цели да допринесе за съхранението и предаването на културното наследство и традициите от възрастните към младежите. Дейностите, чрез които целта ще бъде достигната, включват провеждане на междупоколенчески творчески ателиета по артистична терапия – рисуване, апликиране, готвене на традиционни родопски специалитети, както и създаване на подкаст на уникалния родопски диалект. Чрез използването на „неформални“ инструменти проектът се стреми да улесни диалога между поколенията и да спомогне за събирането на истории, снимки, рецепти и културни продукти. Целевата група са хора от различни възрасти на територията на град Смолян. Проектът ще се осъществи в колаборация с Община Смолян, Областна администрация Смолян, сдружение „Клуб на жените Родопчанка“ и сдружение „Бъдеще сега“. 

13. „UNSEEN SCENE- Невидима сцена”, изпълняван от Кристина Тодорова 

Проектът „Unseen Scene – Невидима сцена“ представлява платформа за музикални събития, създадени с идеята да се измени представата за социално ангажирани платформи, създадени от незрящи хора. Целта на инициативата е да разшири възможностите на незрящите хора в социалния и културния живот и да им даде възможност да се превърнат в ментори и действащи лица. Проектът приема интерактивен подход за разгръщане на творческата дейност и реализиране на иновативни музикални събития. Някои от дейностите включват участие в серия от обучителни работилници, организиране на концерти и други. “Unseen scene” ще се провежда на територията на София, а осъществяването му ще бъде подкрепено от Национален фонд „Култура“. 

Екипът на БФЖ поздравява авторите на отличените проекти! С нетърпение очакваме да станем свидетели на осъществяването им.  

Програмата за общностно развитие на БФЖ се изпълнява с финансовата подкрепа на Global Fund for Community Foundations

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.