Конкурс за елиминиране на насилието срещу жени

 •  септември 13, 2022
Информация и насоки за кандидатстване 

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които развиват дейности за превенция и преодоляване на насилието срещу жените и момичетата, и други уязвими групи в България. Общият бюджет на конкурса е 160 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е до 20 000 лева. Максималното време за изпълнението на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.), а срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 12 октомври 2022 г. 

Обосновка и приоритетни области  

Настоящият конкурс се провежда в изпълнение на визията на БФЖ всички жени и момичета да живеят в справедлив и равноправен свят, в който гласовете им са чути, а изборите им – зачетени. Инициативата е част от стратегическите дейности на БФЖ за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, основани на пола, чрез подкрепа на граждански организации и колективи, които оспорват статуквото и работят за системна промяна за жените, момичетата и всички уязвими и маргинализирани общности (хора с различни възможности, етнически общности, ЛГБТИ+ хора, бежанци, мигранти, хора, живеещи под прага на бедността и др.) в страната.  

Фокус на конкурса са проекти, които развиват една или повече от следните приоритетни области: 
 1. Застъпничество за промяна на законодателство / (местни) политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете, борба с домашното насилие, насилието и дискриминацията, основани на пола, достъп до правосъдие за уязвими групи; 
 1. Защита и подкрепа на жени и момичета, преживели домашно, сексуално или друг вид насилие, основано на пола, както и стратегии за социална интеграция и предотвратяване на вторичната им виктимизация; 
 1. Повишаване на знанията и превенция на насилието и стереотипите, основани на пола, сред младите хора и други уязвими групи като хора с различни възможности, етнически общности, ЛГБТИ+ хора, бежанци, мигранти и др.; 
 1. Повишаване на обществената чувствителност и активност по темите за пресеченост на социалните неравенства, неравнопоставеност на половете, дискриминация и насилие, основани на пола; 
 1. Създаване на феминистко знание (knowledge production), което адресира структурните неравенства, свързани с дискурсите „насилие, основано на пола“ и/или „дискриминация, основана на пола“. 

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности като предоставяне/развиване на услуги и консултации, кръгове за подкрепа, конференции, кръгли маси и семинари, петиции, шествия, кампании, обучения, изследвания, становища, анализи, доклади, подкасти, образователни видеа, доброволчество, артивизъм и др. (списъкът не е изчерпателен).

Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход, ясно разбиране и адресиране на дискурсите „насилие срещу жени“, „насилие, основано на пола“ и/или „дискриминация, основана на пола“, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна. Водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представител/ки на уязвими и/или маргинализирани групи. 

Окуражаваме кандидатите да заложат на пресеченост на феминистки проблеми (intersectionality). Насърчаваме проекти с приобщаващ подход, който залага на реалното овластяване на целевите групи – необходимо е те да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти в проектните дейности, а като активни двигатели и участници в търсената промяна. 

Общият бюджет на настоящия конкурс е 160 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 20 000 лева. Максималното време за изпълнението на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.).  

При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет. 


Условия за кандидатстване 
Допустими кандидати:  

Кандидатури в конкурса могат да подават само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.  

Кандидатстващите организации и партньорите им трябва да са: 
 • с ясен феминистки профил и прилагащи интерсекционален подход; 
 • работещи в сферата на женските права и правата на човека, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола; 
 • работещи за превенция и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на жените, момичетата и други уязвими групи (ЛГБТИ+, ромски, организации на хора с различни възможности и др.); 
 • управлявани от жени или в чийто лидерски състав има над 70 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения. 
При оценяване, предимство ще бъде дадено на: 
 • организации и колективи, чиято дейност се осъществява извън София; 
 • новосъздадени женски организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от 3 години; 
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева. 

Партньорства: 

Насърчава се участието в партньорство с други НПО в обществена полза и/или нерегистрирани групи/колективи. Партньорите – юридически лица, могат да имат самостоятелен бюджет, описан във формуляра за бюджет на настоящия Конкурс. При одобрение на кандидатурата ще очакваме сключването на партньорски споразумения между водещата организация (кандидат) и партньора/ите. Водещата организация ще бъде отговорна за отчитането на всички партньори в проекта.  

Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договорът за финансиране. Колективите ще се отчитат от името на организацията, подала проектното предложение. 


Допустимост на разходите: 

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с нуждите на кандидатстващата организация. Освен разходи за преки дейности по проекта, допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. Собственият финансов принос не е задължителен, но в случай че е предвиден такъв в бюджета, той става неразделна част от договора, при одобрение на проектната идея. Доброволният труд, използването на вече налична техника или други ресурси на кандидатите (като офис пространство, лични МПС и др.) не се считат за собствен финансов принос и не се остойностяват.  

Информационни и рекламни материали: Ако планирате създаване на печатни и рекламни материали по проекта (брошури, листовки, тениски, химикалки, торбички и т.н.), трябва добре да обосновете тяхната необходимост и връзката им с целите на проекта. 


Критерии за оценка: 
 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за проектно предложение (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel) според изискванията на БФЖ; приложена подписана и подпечатана Декларация за достоверност и защита на личните данни (в pdf); 
 • Организации и/или колективи, приели за своя мисия защитата и популяризирането на женските права и правата на човека, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола;  
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с приоритетите на настоящия конкурс; 
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати; 
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите. 
Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на проектни предложения, които:  
 • ще бъдат реализирани в партньорство с организация или нерегистрирана група/колектив; 
 • залагат на интерсекционален подход;  
 • адресират нуждите на групи жени и/или момичета, подложени на множествена дискриминация и маргинализация;   
 • мобилизират общности и допринасят за укрепване и разрастване на женското движение в България. 

Комисията по оценка на проектите ще се състои от членове на Настоятелството и екипа на БФЖ, и от външни експерти, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите. 


Документи за кандидатстване 

Пакетът с документи за кандидатстване се състои от формуляр за проектно предложение, формуляр за бюджет и декларация за достоверност и защита на личните данни. Той трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. на 12 октомври 2022 г. на ел. поща grants@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за елиминиране на насилието срещу жени. 

Документи и бланки за кандидатстване: 

Срокове: 
 • 13 септември – 12 октомври аз 2022 г. – набиране на проектни предложения (формуляри за кандидатстване, подадени след 23:59 ч. на 12 октомври, няма да бъдат разглеждани); 
 • 13 – 28 октомври 2022 г. – оценка на проектните предложения; 
 • 31 октомври 2022 г. – обявяване на резултатите; 
 • До 10 ноември 2022 г. – подписване на договори за финансиране и изплащане на средствата; 
 • До края на април 2024 г. – изпълнение на проектите. 

Допълнителна информация 

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените. В срок до 20 дни след приключване на проектите, организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ.  

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране. 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на OAK Foundation, Sigrid Rausing Trust,  Urgent Action Fund, Фондация Докова и Доков за бъдеще, Avon България.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с Конкурса, пишете ни на grants@bgfundforwomen.org. Информация и консултации по телефон няма да бъдат предоставяни. Пожелаваме успех на всички!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.