Конкурс за елиминиране на насилието срещу жени

 •  септември 13, 2022
Информация и насоки за кандидатстване 

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, които развиват дейности за превенция и преодоляване на насилието срещу жените и момичетата, и други уязвими групи в България. Общият бюджет на конкурса е 160 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е до 20 000 лева. Максималното време за изпълнението на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.), а срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 12 октомври 2022 г. 

Обосновка и приоритетни области  

Настоящият конкурс се провежда в изпълнение на визията на БФЖ всички жени и момичета да живеят в справедлив и равноправен свят, в който гласовете им са чути, а изборите им – зачетени. Инициативата е част от стратегическите дейности на БФЖ за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, основани на пола, чрез подкрепа на граждански организации и колективи, които оспорват статуквото и работят за системна промяна за жените, момичетата и всички уязвими и маргинализирани общности (хора с различни възможности, етнически общности, ЛГБТИ+ хора, бежанци, мигранти, хора, живеещи под прага на бедността и др.) в страната.  

Фокус на конкурса са проекти, които развиват една или повече от следните приоритетни области: 
 1. Застъпничество за промяна на законодателство / (местни) политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете, борба с домашното насилие, насилието и дискриминацията, основани на пола, достъп до правосъдие за уязвими групи; 
 1. Защита и подкрепа на жени и момичета, преживели домашно, сексуално или друг вид насилие, основано на пола, както и стратегии за социална интеграция и предотвратяване на вторичната им виктимизация; 
 1. Повишаване на знанията и превенция на насилието и стереотипите, основани на пола, сред младите хора и други уязвими групи като хора с различни възможности, етнически общности, ЛГБТИ+ хора, бежанци, мигранти и др.; 
 1. Повишаване на обществената чувствителност и активност по темите за пресеченост на социалните неравенства, неравнопоставеност на половете, дискриминация и насилие, основани на пола; 
 1. Създаване на феминистко знание (knowledge production), което адресира структурните неравенства, свързани с дискурсите „насилие, основано на пола“ и/или „дискриминация, основана на пола“. 

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности като предоставяне/развиване на услуги и консултации, кръгове за подкрепа, конференции, кръгли маси и семинари, петиции, шествия, кампании, обучения, изследвания, становища, анализи, доклади, подкасти, образователни видеа, доброволчество, артивизъм и др. (списъкът не е изчерпателен).

Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход, ясно разбиране и адресиране на дискурсите „насилие срещу жени“, „насилие, основано на пола“ и/или „дискриминация, основана на пола“, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна. Водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представител/ки на уязвими и/или маргинализирани групи. 

Окуражаваме кандидатите да заложат на пресеченост на феминистки проблеми (intersectionality). Насърчаваме проекти с приобщаващ подход, който залага на реалното овластяване на целевите групи – необходимо е те да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти в проектните дейности, а като активни двигатели и участници в търсената промяна. 

Общият бюджет на настоящия конкурс е 160 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 20 000 лева. Максималното време за изпълнението на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.).  

При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет. 


Условия за кандидатстване 
Допустими кандидати:  

Кандидатури в конкурса могат да подават само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.  

Кандидатстващите организации и партньорите им трябва да са: 
 • с ясен феминистки профил и прилагащи интерсекционален подход; 
 • работещи в сферата на женските права и правата на човека, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола; 
 • работещи за превенция и преодоляване на множествената дискриминация и/или маргинализация на жените, момичетата и други уязвими групи (ЛГБТИ+, ромски, организации на хора с различни възможности и др.); 
 • управлявани от жени или в чийто лидерски състав има над 70 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения. 
При оценяване, предимство ще бъде дадено на: 
 • организации и колективи, чиято дейност се осъществява извън София; 
 • новосъздадени женски организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от 3 години; 
 • организации, чийто годишен бюджет е по-малък от 50 000 лева. 

Партньорства: 

Насърчава се участието в партньорство с други НПО в обществена полза и/или нерегистрирани групи/колективи. Партньорите – юридически лица, могат да имат самостоятелен бюджет, описан във формуляра за бюджет на настоящия Конкурс. При одобрение на кандидатурата ще очакваме сключването на партньорски споразумения между водещата организация (кандидат) и партньора/ите. Водещата организация ще бъде отговорна за отчитането на всички партньори в проекта.  

Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договорът за финансиране. Колективите ще се отчитат от името на организацията, подала проектното предложение. 


Допустимост на разходите: 

Бюджетът на всяко проектно предложение трябва да бъде добре балансиран и съобразен с нуждите на кандидатстващата организация. Освен разходи за преки дейности по проекта, допустими разходи са и разходи за администрация, координация и комуникация на проекта. Собственият финансов принос не е задължителен, но в случай че е предвиден такъв в бюджета, той става неразделна част от договора, при одобрение на проектната идея. Доброволният труд, използването на вече налична техника или други ресурси на кандидатите (като офис пространство, лични МПС и др.) не се считат за собствен финансов принос и не се остойностяват.  

Информационни и рекламни материали: Ако планирате създаване на печатни и рекламни материали по проекта (брошури, листовки, тениски, химикалки, торбички и т.н.), трябва добре да обосновете тяхната необходимост и връзката им с целите на проекта. 


Критерии за оценка: 
 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр за проектно предложение (в Word) и формуляр за бюджет (в Excel) според изискванията на БФЖ; приложена подписана и подпечатана Декларация за достоверност и защита на личните данни (в pdf); 
 • Организации и/или колективи, приели за своя мисия защитата и популяризирането на женските права и правата на човека, овластяването на жени и момичета и борбата с насилието, основано на пола;  
 • Връзка на целите и дейностите на проекта с приоритетите на настоящия конкурс; 
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати; 
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите. 
Допълнителни точки при оценяване ще бъдат дадени на проектни предложения, които:  
 • ще бъдат реализирани в партньорство с организация или нерегистрирана група/колектив; 
 • залагат на интерсекционален подход;  
 • адресират нуждите на групи жени и/или момичета, подложени на множествена дискриминация и маргинализация;   
 • мобилизират общности и допринасят за укрепване и разрастване на женското движение в България. 

Комисията по оценка на проектите ще се състои от членове на Настоятелството и екипа на БФЖ, и от външни експерти, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите. 


Документи за кандидатстване 

Пакетът с документи за кандидатстване се състои от формуляр за проектно предложение, формуляр за бюджет и декларация за достоверност и защита на личните данни. Той трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. на 12 октомври 2022 г. на ел. поща grants@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за елиминиране на насилието срещу жени. 

Документи и бланки за кандидатстване: 

Срокове: 
 • 13 септември – 12 октомври аз 2022 г. – набиране на проектни предложения (формуляри за кандидатстване, подадени след 23:59 ч. на 12 октомври, няма да бъдат разглеждани); 
 • 13 – 28 октомври 2022 г. – оценка на проектните предложения; 
 • 31 октомври 2022 г. – обявяване на резултатите; 
 • До 10 ноември 2022 г. – подписване на договори за финансиране и изплащане на средствата; 
 • До края на април 2024 г. – изпълнение на проектите. 

Допълнителна информация 

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените. В срок до 20 дни след приключване на проектите, организациите задължително изпращат наративен и финансов отчет по образци и указания, които предварително ще получат от БФЖ.  

Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали на проекта, според условията в договора за финансиране. 

БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Global Fund for Women, Urgent Action Fund.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с Конкурса, пишете ни на grants@bgfundforwomen.org. Информация и консултации по телефон няма да бъдат предоставяни. Пожелаваме успех на всички!

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.