Конкурс за външни оценители за участие в процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на трети страни

 •  март 9, 2023

Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за външни независими оценители, които да участват в дейностите по оценка и класиране на проектни предложения от граждански организации, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проект „BIRDS in BG” (Building an Inclusive, Resilient and Democratic Society in Bulgaria), финансиран по програма „Гражданство, равенство, права и ценности“ на Европейската комисия (CERV).  

За проекта 

Целта на проекта „BIRDS in BG” е да изгради приобщаващо и устойчиво гражданско общество в България чрез основана на нуждите финансова подкрепа и изграждане на капацитет на местни и национални неправителствени организации, чиято основна мисия и цели са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните човешки права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията. Проектът обединява 3 партньора – Български фонд за жените, Български център за нестопанско право и Фондация Impact Drive, които имат повече от 20 години опит в предоставянето на безвъзмездни средства и изграждането на капацитет на граждански организации. 

Целевата група на проекта е гръбнакът на демократичното общество в България – малки, слабо финансирани, активни организации, близки до групите, с които работят; организации, сблъскващи се с негативни реакции и атаки, защото популяризират и практикуват ценностите на ЕС, борят се за правата на уязвимите общности, работят за постигане на равенство между половете и за запазването на върховенството на закона. 

Повече за проекта може да прочетете ТУК.  

За БФЖ 

Български фонд за жените е единствената българска фондация, която подкрепя активисти, неформални колективи и граждански организации, работещи за овластяването на жените и момичетата и постигането на равнопоставеност във всички сфери на живота.

Обхват на дейността  

БФЖ търси квалифицирани експерти за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите кандидатури в рамките на две конкурсни процедури: юни – октомври 2023 г. за административна и организационна финансова подкрепа (т.нар. core funding) и юни-септември 2024 г. за проектно целево финансиране.  

Общи задачи за оценителите

 • Да участват и в двата етапа на оценяване на кандидатурите за финансиране с техническа (административна), финансова и съдържателна оценка; 
 • да извършват оценка на кандидатурите за финансиране и свързаните с тях приложения, в съответствие с насоките за оценка на БФЖ; 
 • да извършат подробни преглед и аргументирана техническа оценка на кандидатурите за финансиране, които им бъдат възложени, съответстващи административно на условията, заложени в  процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (първи етап на кандидатстване и оценка); 
 • да извършат подробна съдържателна оценка на подадените кандидатури за финансиране, като предоставят аргументирано писмено становище по заложените критерии и в съответствие с насоките за оценка на БФЖ (втори етап на кандидатстване и оценка); 
 • да познават документите, свързани с поканата за представяне на проектни предложения, като например насоките за кандидатстване, приложенията към тях и често задаваните въпроси, касаещи конкретната процедура за финансиране, обявена от БФЖ; 
 • да се отнасят професионално и стриктно към поверителна информация, тъй като всички участващи страни са длъжни да спазват принципите на поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси. Всички оценители трябва да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси*; 
 • да спазват при оценяване принципите за равнопоставеност на половете, недискриминация, както и да споделят ценностите на ЕС.  

*Забележка 

Външните оценители са обвързани с декларация за липса на конфликт на интереси,  която се подписва със сключването на договор. Ако експертът смята, че може да възникне ситуация на конфликт на интереси по отношение на кандидатите и/или партньорите им, той/тя трябва незабавно да декларира това. Той/тя ще трябва незабавно да се оттегли от оценяването на съответното предложение и да представи писмено обяснение на изпълнителния директор на БФЖ. Всички оценители са длъжни да спазват принципите на почтеност,  безпристрастност и поверителност в процеса на оценяване. Никаква информация за който и да е аспект на оценката не може да бъде разкривана на трети страни извън екипите за оценка. 

Специфични задачи на оценителите: 

 • Да участват активно в процеса на оценка на кандидатурите за финансиране и да съдействат за неговото успешно приключване в срок;  
 • да предоставят професионално съгласувани и изчерпателни коментари и оценки, които ще бъдат споделени с кандидатите при поискване и след обявяване на класирането, като коментарите трябва да отразяват поставените оценки, с мотивирано решение по всеки въпрос и раздел от критериите за оценка; 
 • да участват в задължително въвеждащо обучение преди процеса на оценка, провеждано от екипа на БФЖ в рамките на един ден през месец май 2023 г., на което ще бъдат представени насоките  и инструментите за оценка; 
 • да участват активно в други срещи и/или специални обучения, организирани за изпълнение на задачите по оценяване при нужда; 
 • да имат готовност за предоставяне на допълнителни коментари в изключителни и обосновани случаи по искане на възложителя (БФЖ), например при процедура по арбитраж. 

Местоположение и време: 

Външните оценители се очаква да работят дистанционно, като времето за оценка се съобразява с циклите на обявяване на Програмите. Точният график на работа ще бъде определен след приключване на всеки конкурс за финансиране. 

Първи оценъчен цикъл – (Очаквана) Програма за административна и организационна подкрепа “Мисия възможна”: 

 • Юни 2023 г. – юли 2023 г. – оценка на Формуляр за концепция (Фаза I). 
 • Септември 2023 г. – октомври 2023 г. – Оценка на формуляр за кандидатстване (Фаза II). 

Втори оценъчен цикъл – (Очаквана) Програма за проектни предложения “Ценности”: 

 • В периода юни 2024 г. – август 2024 г. – Оценка на формуляр за кандидатстване за проектно финансиране. 

Изисквания и компетенции: 

 • Опит в разработване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС; 
 • добри познания за неправителствения сектор и на съществуващите инициативи, подкрепящи правата на човека, равенството между половете, недискриминацията, върховенството на закона и демокрацията, както и на релевантните правителствени политики в тези направления; 
 • познаване на политическия, икономическия и социалния контексти в страната; 
 • опит в оценяването на проекти се счита за предимство, особено на свързани с правата на човека, равенството между половете и недискриминацията; 
 • диплома за висше образование; 
 • отлично владеене на български език; 
 • владеене на английски език; 
 • компютърна грамотност (MS Office – Word & Excel). 

Външни оценители не могат да бъдат: 

 • Членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или кандидатстват от името на партньорска организация с проектно предложение за безвъзмездно финансиране; 
 • лица, осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България и на страните членки на Европейския съюз. 

Възнаграждение 

Възнаграждението на оценителите ще се определи в зависимост от обема на извършената работа (брой оценени проекти/време), съгласно граждански договор, съдържащ начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на външни експерти за оценка на подадени кандидатури за финансиране. Предвижда се сумарно всеки оценител да има ангажираност от 10-12 дни в оценката на кандидатурите за безвъзмездно финансиране, като ставката на ден е 100 Евро (195.58 лева) с включени осигуровки и за двете страни – възложител и изпълнител. Максималният брой проекти, който един външен оценител може да оцени е 33. 

Документи за кандидатстване

Автобиография, описваща компетентността на кандидата/ката да участва в оценката на проектни предложения 

Изпратете документа на имейл: office@bgfundforwomen.org със заглавие на мейла: Конкурс за избор на външни оценители. 

Краен срок за подаване на документи: 9 април 2023 г. 

В процеса на кандидатстване всички кандидати ще бъдат третирани еднакво. Насърчаваме да кандидатстват хора в неравностойно положение и различен произход или принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. С политиката ни за обработка на лични данни можете да се запознаете ТУК.  

Всички кандидати ще получат потвърждение за получаване на документите. Поради голям обем от комуникация, ще се свържем допълнително само със селектираните кандидати. 

Благодарим за проявения интерес и Ви желаем успех! 

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.