БФЖ обявява конкурс за проекти с фокус върху млади жени и момичета

 •  май 10, 2017

ВАЖНО!!!  Датите в настоящия конкурс са променени. Срокът за кандидатстване е удължен до 19 юни, а за изпълнение на проектите – до 31 март 2018 г. 

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Global Fund for Women,  обявява конкурс за проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни бенефициенти да бъдат момичета и млади жени. Набирането на проектните предложения ще се осъществи до 17 ч. на 19 юни 2017 г., а общата сума на финансирането е в размер на 30000 лв.

Настоящият конкурс има следните тематични приоритети:

 • преодоляване на стереотипите, основани на пола,
 • политическо и икономическо овластяване на жени и момичета,
 • овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.

Той е в подкрепа на мисията на Фонда – изграждане на устойчива среда без дискриминация, в която момичетата и жените имат възможност да разгърнат напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация, и в изпълнение на стратегическите цели на организацията – овластяване на жените, развитие на силно женско движение и на социална филантропия за женски каузи в България.

Защо?

През 2016 година България беше последната страна в ЕС, която прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Макар че тази формална стъпка е в правилната посока, жените у нас все още са изправени пред множество дискриминативни практики и проблеми от икономическо и социално естество. Официалните статистики сочат, че над 90% от 400-те хиляди самотни родители в България – една от най-рисковите социални групи, са жени, а държавата ни е на първо място в Европа, заедно с Русия и Украйна, по брой на абортите вследствие на непланирана бременност във възрастта 15-19 години. Макар жените с висше образование на възраст 30 – 34 г. да са почти двойно повече от мъжете, средната им заплата продължава да бъде с 25% по-ниска. Само 30% са жените, които се занимават с предприемачество у нас, а участието им в законодателната власт е едва 23%. Тези статистики не само очертават трудностите пред жените в България, но и разкриват системните неравенства между половете. Жените продължават да страдат от липсата на джендър-сензитивни политики и действия за постиганета на реална равнопоставеност. Отвъд институционалните проблеми, широко разпространените стереотипи, основани на пола, патриархалните нагласи и клишетата за поведението, ролята и мястото на момичетата и жените в обществото усложняват допълнително ситуацията.

Преодоляването на всички тези пречки е дълъг процес, който изисква целенасочени действия в обществения, културен, социален, академичен и икономически живот. Особено важно е включването на младите жени и момичетата като активни участници за постигане на равенство на половете на всички нива, за изкореняване на стеротипите и дискриминацията. Тези цели са от изключително значение предвид застрашаващата ни демографска криза и големия дял на младежи, които не участват по никакъв начин в общественото развитие – 22% от младите хора в България нито учат, нито работят, нито участват в някаква форма на преквалификация заради липсата на смисъл, перспектива и мотивация, а близо 70% от тях не правят нищо ползотворно през свободното си време. Младежкото отсъствие в икономическото и обществено развитие и тежките последици от демографските проблеми могат да бъдат преодолени с премахването на дискриминацията и неравенствата. Именно затова този конкурс поставя във фокуса си овластяването на младите жени и момичета: тяхната пълноценна реализация и предоставянето на възможност да разгърнат своя потенциал са ключов фактор не само за постигането на реална равнопоставност, но и за прогреса и развитието на цялото общество.

Какво?

Бюджетът на конкурса е в размер на 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност между 1000 и 5000 лева. Организациите, които са получили подкрепа в рамките на конкурса на БФЖ за финансиране през есента на 2016 г., имат възможност отново да подадат проектни предложение с нови идеи за реализация или продължение на вече изпълнените проектни дейности.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяването на млади жени и момичета:

 • Проекти, в подкрепа на лидерството и икономическото развитие на младите жени и момичета – семинари, обучения, конкурси и т.н.
 • Артистични проекти – изложби, пърформанси, конкурси, видео и т.н.
 • Проекти с научна и изследователска насоченост – проучвания, разработки, събития и т.н.
 • Лобистки и застъпнически дейности – събития, информационни кампании, инициативи, петиции и т.н., както на местно, така и на национално ниво.

Кога?

 • 10 май  – 19 юни 2017 г. – набиране на проектни предложения
 • 21 юли 2017 г. – обявяване на одобрените организации
 • 24 юли – 31 юли 2017 г. – сключване на договори и финансиране
 • 1 август 2017г. – 31 март 2018 г. – изпълнение на проектите
 • 1 – 20 април 2018 г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права;
 • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
 • младежки организации, работещи по и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата, така и на поне един от трите тематични приоритета на настоящия конкурс: преодоляване на стереотипите, основани на пола; политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.

Всички проекти трябва включват дейности за популяризиране на работата на Български фонд за жените, а всички комуникационни материали трябва задължително да носят логото на БФЖ и да бъдат изпратени за одобрение от екипа на БФЖ.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели.
 • Реалистичност на бюджета.
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр – изтегли в doc формат;
 • копие от съдебната регистрация на организацията;
 • копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца.
 • автобиография на ръководителя на проекта.

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 20 април 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи) в хартиен и електронен формат.

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.

Пълният пакет документи изпратете до 17 ч. на 19 юни 2017 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.

Заглавие на имейла: 2017 BFW Call for Projects Application

 

Снимка: NRC

Дата на последна промяна на текста: 8 юни 2017 г. 

Copyright © 2009-2019 Български фонд за жените. All Rights Reserved.